Za používanie plastových fliaš môžeš v indickom meste skončiť vo väzení a s vysokou pokutou

Linda Cebrová / 27. júna 2018 / Eko

  • Bom­baj ide svetu prí­kla­dom
  • Toto naj­väč­šie mesto v In­dii vy­hlá­silo boj s plas­to­vým od­pa­dom a pod­stú­pilo ra­di­kálny krok, na­koľko cel­kom za­ká­zalo po­u­ží­va­nie jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých vý­rob­kov
zdroj: Pixabay
  • Bom­baj ide svetu prí­kla­dom
  • Toto naj­väč­šie mesto v In­dii vy­hlá­silo boj s plas­to­vým od­pa­dom a pod­stú­pilo ra­di­kálny krok, na­koľko cel­kom za­ká­zalo po­u­ží­va­nie jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých vý­rob­kov

Za ne­do­dr­žia­va­nie tohto na­ria­de­nia oby­va­te­ľom hro­zia v skutku vy­soké po­kuty. Ak úrady člo­veka pri­chy­tia pri po­u­ží­vaní plas­to­vých fliaš, vre­ciek či po­há­rov, od tohto týždňa mu hrozí po­kuta do výšky 314 eur, ale aj troj­me­sačné vä­ze­nie. Pre osoby, ktoré sa pre­vi­nia pr­vý­krát, je ur­čená po­kuta 5000 ru­pií (63 eur).

Plasty a Európa

Každý ob­čan EÚ po­u­žije za rok prie­merne 198 jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých ta­šiek, čo pred­sta­vuje dennú spot­rebu 1 tašky na do­mác­nosť. Údaje o spot­rebe sa me­dzi člen­skými štátmi vý­razne lí­šia, pri­čom ročná spot­reba ľah­kých plas­to­vých ta­šiek na oby­va­teľa sa po­hy­buje v roz­pätí od 4 ta­šiek v Dán­sku a vo Fín­sku až po 466 ta­šiek v Poľ­sku, Por­tu­gal­sku a na Slo­ven­sku.

Mnohé kra­jiny EÚ, ktoré za­viedli po­vinné od­vody za po­u­ží­va­nie plas­to­vých ta­šiek, za­zna­me­nali veľký po­kles ich spot­reby v dô­sledku po­vin­nosti spot­re­bi­te­ľov pla­tiť za každú po­u­žitú tašku.

Aj keď väč­šina zo 100 mi­liárd ta­šiek, ktoré ročne dajú do obehu su­per­mar­kety a ďal­šie ob­chody, sa po­u­žije iba raz na pri­bližne 20 mi­nút, trvá stovky ro­kov, kým sa v prí­rode roz­lo­žia. Každý rok viac ako 8 mi­liárd z nich skončí v rie­kach a ja­ze­rách alebo ako od­pad po­ho­dený na uli­ciach alebo v prí­rode.

Tašky, ktoré sa do­stanú do mora, často skon­čia v út­ro­bách mor­ských zvie­rat a vtá­kov. Ná­sledky sú často fa­tálne pre veľ­ryby, tu­lene, čajky a mnoho dru­hov ohro­ze­ných ko­ryt­na­čiek. V Se­ver­nom mori sa v ža­lúd­koch 94 % vtá­kov na­chá­dza plast. Na opač­nom konci Európy pri po­breží Tos­kán­ska plas­tové tašky pred­sta­vujú 73 % od­pa­dov z plastu, ktorý vy­zbie­rajú ry­bár­ske lode.

Čaká nás zmena?

Podľa na­vrho­va­nej le­gis­la­tívy budú člen­ské štáty EÚ do roku 2025 po­vinné za­bez­pe­čiť zber 90 % jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých fliaš z ná­po­jov. Za­ká­zaný by mal byť pre­daj plas­to­vých va­to­vých ty­či­niek, prí­bo­rov, ta­nie­rov, sla­miek, mie­ša­diel a pa­li­čiek na ba­lóny. Tento to­var bude mu­sieť byť vy­rá­baný vý­lučne z ma­te­riá­lov še­tr­nej­ších k ži­vot­nému pro­stre­diu. Jed­no­ra­zové ná­doby na ná­poje z plas­tov budú na trhu po­vo­lené v prí­pa­doch, ak ich viečka a uzá­very zo­stanú pri­pev­nené k ná­dobe.

Mi­nis­ter­stvo v tejto sú­vis­losti pri­po­mína, že zni­žo­va­nie množ­stva od­padu je jeho pri­ori­tou. „En­vi­ro­re­zort na­sta­vuje kom­plexnú od­pa­dovú po­li­tiku. Len pre ilus­trá­ciu na Slo­ven­sku bolo za rok 2016 (kedy už pla­tila nová od­pa­dová po­li­tika) uve­de­ných na trh okolo 120 ti­síc ton plas­to­vých oba­lov, pri­čom vy­trie­diť a zhod­no­tiť sa po­da­rilo 69 ti­síc ton,“ pri­bli­žuje Mi­chal Lu­káč z MŽP SR pre Eurac­tiv.

Pridať komentár (0)