Aktualizované: Včerajšia správa o blokovaní účtov krypto firiem s najväčšou pravdepodobnosťou nie je pravdivá

Redakcia / 13. júna 2018 / Zo Slovenska

  • Pa­ra­lelná Po­lis in­for­mo­vala o za­tvá­raní úč­tov krypto fi­riem
  • Správu sme pre­brali aj my, prav­de­po­dobne ide o za­vá­dza­júcu in­for­má­ciu
  • Pre ob­jas­ne­nie sme po­žia­dali o sta­no­visko NBS a Slo­ven­skú Spo­ri­teľňu
zdroj: Pixabay
  • Pa­ra­lelná Po­lis in­for­mo­vala o za­tvá­raní úč­tov krypto fi­riem
  • Správu sme pre­brali aj my, prav­de­po­dobne ide o za­vá­dza­júcu in­for­má­ciu
  • Pre ob­jas­ne­nie sme po­žia­dali o sta­no­visko NBS a Slo­ven­skú Spo­ri­teľňu

Včera sa in­ter­ne­tom ší­ril člá­nok, ktorý in­for­mo­val o za­tvá­raní úč­tov fi­riem pod­ni­ka­jú­cich s kryp­to­me­nami. Túto in­for­má­ciu uve­rej­nila Pa­ra­lelná Po­lis, od­vo­lá­vala sa na zdroj blízky ban­ko­vému sek­toru, ktorý si ne­želá byť me­no­vaný. In­for­má­ciu sme pre­brali aj my, prav­de­po­dobne sa však jed­nalo o za­vá­dza­júcu in­for­má­ciu. Pre ove­re­nie prav­di­vosti tejto in­for­má­cie sme po­žia­dali o sta­no­visko NBS a naj­väč­šiu slo­ven­skú banku, Slo­ven­skú Spo­ri­teľňu.

Sta­no­visko NBS

„Ná­rodná banka Slo­ven­ska žiadne ta­kéto na­ria­de­nie ne­vy­dalana­pí­sala ho­vor­kyňa NBS, Mar­tina Vráb­lik Sol­čá­ny­i­ová.“ Tak­tiež nás na­sme­ro­vala k in­for­má­ciám, ktoré NBS vy­dala v sú­vis­losti s kryp­to­me­nami.

„Ako út­var do­hľadu nad fi­nanč­ným tr­hom, k vy­dá­va­niu a ob­cho­do­va­niu s vir­tu­ál­nymi me­nami, ktoré vy­uží­vajú kryp­to­va­nie/šif­ro­va­nie ope­rá­cií, tzv. kryp­to­meny (napr. bit­coin, et­he­reum, IOTA, ripple), uvá­dza, že táto čin­nosť nie je re­gu­lo­vaná a do­hlia­daná Ná­rod­nou ban­kou Slo­ven­ska. Vir­tu­álne meny nie sú ná­rod­nými me­nami, a teda ne­spa­dajú pod ná­rodné re­gu­lá­cie. Európ­ska le­gis­la­tíva, vrá­tane slo­ven­ského práv­neho po­riadku, ne­up­ra­vuje a ne­vy­me­dzuje čin­nosti sú­vi­siace s vir­tu­ál­nou me­nou.

Po­vo­le­nie na vy­ko­ná­va­nie re­gu­lo­va­ných čin­ností, či už de­ví­zová li­cen­cia, po­vo­le­nie na po­sky­to­va­nie pla­tob­ných slu­žieb, po­vo­le­nie na vy­dá­va­nie elek­tro­nic­kých pe­ňazí alebo iné po­vo­le­nie vy­dané Ná­rod­nou ban­kou Slo­ven­ska, ne­sú­visí s vy­dá­va­ním a ob­cho­do­va­ním s kryp­to­me­nami, a to ani v prí­pade, ak do­chá­dza ku kúpe alebo pre­daju kryp­to­mien za menu euro alebo cu­dziu menu. Kúpu alebo pre­daj kryp­to­meny za menu euro alebo cu­dziu menu nie je žiadny sub­jekt do­hlia­daný Ná­rod­nou ban­kou Slo­ven­ska opráv­nený vy­ko­ná­vať v rámci po­vo­le­nej čin­nosti

Sta­no­visko Slo­ven­skej Spo­ri­teľne

Me­dzi banky, ktoré mali do­stať list s ta­kýmto na­ria­de­ním mala byť aj Slo­ven­ská Spo­ri­teľňa. K ce­lej si­tu­ácii sa vy­jad­rila aj sa­motná banka, ktoré celú kauzu de­men­to­vala. Ofi­ciálne sta­no­visko sme zís­kali od ho­vor­kyne Slo­ven­skej Spo­ri­teľne, ktorá sa vy­jad­rila k ce­lej si­tu­ácií na­sle­dovne:

„Slo­ven­ská spo­ri­teľňa fir­mám ob­cho­du­jú­cim s kryp­to­me­nami účty ne­ruší.  Spo­mí­naný list od NBS sme ne­dos­tali, me­dia­li­zo­vané in­for­má­cie po­va­žu­jeme za kon­špi­rá­cie a ne­zmysly, po­skytla vy­jad­re­nie ho­vor­kyňa Slo­ven­skej Spo­ri­telne, Marta Ces­na­ková

Vo vše­obec­nosti platí:

„Máme kli­en­tov, ktorí sa za­obe­rajú ob­cho­do­va­niu s kryp­to­me­nami. Sa­motné ob­cho­do­va­nie s kryp­to­me­nami ne­po­va­žu­jeme za dô­vod pre zru­še­nie účtu a k žiad­nej ta­kejto ak­ti­vite v Slo­ven­skej spo­ri­teľni ne­do­chá­dza ani ne­do­chá­dzalo.

Exis­tujú však iné dô­vody, pre ktoré banka môže vy­po­ve­dať zmluvu o ve­dení účtu. Môže ísť na­prí­klad o prí­pady:

–          ak kli­ent zmluvu po­ru­šil alebo ko­nal v roz­pore s ob­chod­nými pod­mien­kami,

–          ak uvie­dol ne­prav­divé in­for­má­cie alebo za­ml­čal pod­statné in­for­má­cie tý­ka­júce sa jeho pod­ni­ka­nia,

–          ak banka na­do­budne po­doz­re­nie, že môže do­chá­dzať k le­ga­li­zá­cii príj­mov po­chá­dza­jú­cich z trest­nej čin­nosti či inému ko­na­niu v roz­pore s plat­nou le­gis­la­tí­vou prí­padne s dob­rými mravmi a po­dobne.“

O vy­jad­re­nie sme po­žia­dali aj sku­pinu Pa­ra­lelná Po­lis a túto správu bu­deme na­ďa­lej mo­ni­to­ro­vať a ak­tu­ali­zo­vať o nové in­for­má­cie.

Pridať komentár (0)