Akú cenu má dobrý nápad? V Nápad roka až 10 mili­ó­nov

Alexandra Krchnavá / 25. apríla 2016 / Business

Toh­to­ročný roč­ník pri­náša šancu zís­kať inves­tí­ciu až 10 mili­ó­nov korún, okam­žitú odmenu pre víťaza vo výške 300 tisíc korún, men­to­ring od úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov alebo špe­ciálnu súťaž o pobyt v ame­ric­kom Sili­con Val­ley. Do súťaže sa možno hlá­siť do 10. mája na strán­kach www.napadroku.cz.

Mladé pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty podľa našich pries­ku­mov naj­čas­tej­šie kra­chujú na nedos­ta­toč­nom či úplne chý­ba­jú­com finanč­nom pláne, zlom obchod­nom modeli, a tiež na nedos­ta­tok skú­se­ností a moti­vá­cie. Cie­ľom súťaže je preto spro­stred­ko­vať účast­ní­kom spätnú väzbu od skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov a inves­to­rov, pomôcť im sa zvi­di­teľ­niť sa a zís­kať cenné obchodné kon­takty,” hovorí Mar­tin Keš­ner, zakla­da­teľ súťaže Voda­fone Nápad roka.

napad-4

foto: napadroku.cz


Dôka­zom je mediálny aj obchodný úspech minu­lo­roč­ného víťaza Jána Sej­kora. Jeho spo­loč­nosť Fly­deo sa špe­cia­li­zuje na výrobu pokro­či­lých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, takz­va­ných dro­nov. Všetky kľú­čové tech­no­ló­gie si pri­tom vyvíja sama spo­loč­nosť v Čes­kej repub­like. Medzi ďal­šie oce­nené pro­jekty minu­lého roč­níka pat­ril Lukáš Brus, ktorý vyvi­nul nový typ pro­jek­tora LumiT­RIX špe­ciálne pre popu­lárne video-map­ping. Zákaz­ní­kov má z celého sveta. Veľkú pozor­nosť vzbu­dili tiež Petr Pro­cházka s Micha­e­lou Matej­kova a ich kom­paktné topánky do vrecka Skin­ners, Michal Zwin­ger s apli­ká­ciou Včielka, ktorá pomáha deťom s číta­ním alebo hra Chem­Play od Adriána Hege­duša a Ivany Kra­vá­rové, ktorá deťom zábav­nou for­mou otvára svet ché­mie.

Voda­fone vidí v zau­jí­ma­vých pod­ni­ka­teľ­ských nápa­doch veľký poten­ciál, a preto ich dlho­dobo aktívne pod­po­ruje. Dôle­žité je nene­chať zapad­núť ino­va­tívne pro­jekty a pomôcť im hneď v začiat­koch. Teším sa na všetky kre­a­tívne myš­lienky v tomto roč­níku súťaže Nápad roka, “hovorí Mar­kéta Moreno, ria­di­teľka pre značku a komu­ni­ká­ciu vo Voda­fonu.

napad-3

Víťaz posled­ného roč­níka, foto: napadroku.cz


Viac peňazí aj men­to­ro­va­nia


Toh­to­ročný roč­ník oproti pred­chá­dza­jú­cemu ponúkne hneď troj­ná­sobnú odmenu pre víťaza v hla­so­vaní poroty — 300 tisíc korún namiesto dote­raj­ších 100 tisíc. Ďal­ších 100 tisíc korún potom získa vo vec­ných cenách. Všetci fina­listi bez ohľadu na pora­die záro­veň majú šancu, že práve ich osloví panel inves­to­rov s ponu­kou až desať­mi­li­ó­no­vej inves­tí­cie. Výherca kate­gó­rie Cool­pad Star­tup roka potom vyhrá týž­denný pobyt v Sili­con Val­ley, vrá­tane účasti na pre­stíž­nej kon­fe­ren­cii TechC­runch Dis­rupt. Vďaka sil­ným busi­ness a mediál­nym par­tne­rom záro­veň môžu účast­níci úspe­chom v súťaži výrazne zvi­di­teľ­niť svoj pro­jekt pred poten­ciál­nymi zákaz­níkmi a par­tnermi.

napad-2

foto: napadroku.cz

Súčas­ťou pro­jektu Voda­fone Nápad roka 2016 je aj mnoho vzde­lá­va­cích podu­jatí, ktoré tento rok dopl­nia aj cel­kom nové for­máty. Pôjde naprí­klad o stret­nu­tie so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami, pane­lové dis­ku­sie, prí­pa­dové štú­die, prak­tické works­hopy alebo networ­kin­gové stret­nu­tia. Fina­lis­tom súťaže potom budú k dis­po­zí­cii dve desiatky skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov v rámci roz­ší­re­ného Men­to­ring Day.

Novým hlav­ným par­tne­rom súťaže sa záro­veň tento rok stala spo­loč­nosť SAP. “Súťaž Nápad roka nepri­náša len nápady, ale aj nad­še­nie ľudí, túžbu vytvo­riť niečo nové a často aj chuť byť pozi­tív­nym prí­kla­dom a zme­niť svet k lep­šiemu. To všetko nie­kedy vo veľ­kých fir­mách chýba. V tých malých zasa zvy­čajne chý­bajú skú­se­nosti s ria­de­ním, tech­no­ló­gie a prí­stup k zákaz­ní­kom. Oba tieto svety sa vzá­jomne potre­bujú, a práve preto sa ich aktívne sna­žíme pre­pá­jať,” hovorí Andrea Hep­ne­rová, ria­di­teľka SAP Busi­ness Ser­vi­ces.

Pri­hlášky zaslané do súťaže do 10. mája posúdi porota zlo­žená z pop­red­ných čes­kých inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov, mana­žé­rov a zástup­cov médií. O úspe­chu pro­jektu v súťaži Voda­fone Nápad roka 2016 následne neroz­ho­duje iba nápad samotný, ale aj jeho usku­toč­ni­teľ­nosť, kva­lita spra­co­va­nia a poten­ciál budú­ceho rastu. Pra­vidlá súťaže a ďal­šie infor­má­cie nájdu záu­jem­co­via na strán­kach pro­jektu. Sláv­nostné vyhlá­se­nie výsled­kov aktu­ál­neho roč­níka pre­behne 8. júna.

napad

foto: napadroku.cz

Har­mo­no­gram súťaže


29. marca - Začia­tok vzde­lá­va­cích akcií
30. marca — Štart 9. roč­níka
10. mája - Uzá­vierka pri­hlá­šok pro­jek­tov
20. mája - Zve­rej­ne­nie semi­fi­na­lis­tov TOP 30
23. mája - Pre­zen­tá­cia semi­fi­ná­lo­vých pro­jek­tov pred poro­tou
24. mája - Zve­rej­ne­nie fina­lis­tov TOP 10
02. júna — Men­to­ring Day
07. júna — Pre­zen­tá­cia finá­lo­vých pro­jek­tov pred poro­tou
08. júna - Sláv­nostné vyhlá­se­nie výsled­kov súťaže

Titu­lár­nym par­tne­rom súťaže a pat­ró­nom dob­rých nápa­dov je už tra­dične spo­loč­nosť Voda­fone. Hlav­nými par­tnermi sú J & T Banka, MSD a SAP. Par­tnermi sú spo­loč­nosti Cool­pad, Pro­fi­nit, Mic­ro­soft a KF Legal. Súťaž ďalej pod­po­rujú Cze­chIn­vest, Node5, Impact HUB, Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum (JIC) a Pra­gue Star­tup Cen­tre.

napad-1

foto: napadroku.cz

Zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)