Akú máš šancu so svo­jou cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou? Geniálny nástroj ti to vypo­číta!

Martin Bohunický / 27. mája 2016 / Startupy

Na stránke crowdfunding.io náj­deš vyni­ka­júci nástroj, kto­rým si môžeš odme­rať, aké máš šance na úspech v kam­pani.

Sys­tém vytia­hol pod­robné šta­tis­tiky z Kicks­tar­teru, Indie­gogo a ser­veru GoGet­Fun­ding a na základe rôz­nych algo­rit­mov vyhod­no­cuje tvoje šance. Na jednu stranu sa to môže zdať ako zábavka, na druhú stranu sú jed­not­livé otázky skve­lou seba­ref­le­xiou na to, ako by mala cro­wd­fun­din­gová kam­paň vyze­rať v porov­naní s tou tvo­jou.

Screen Shot 2016-05-23 at 09.41.16

Slo­váci majú s cro­wd­fun­din­gom prob­lém — sku­točne úspeš­ných kam­paní je mizivé per­cento a keď jed­not­livé kam­pane sle­du­jeme, máme často pocit, že ich autori nemajú tuše­nia, čo má kva­litná cro­wd­fun­din­gová kam­paň obsa­ho­vať a aj nápady sú často reálne nepou­ži­teľné. Práve tento nástroj ti síce šta­tis­ticky vypo­číta, koľko by si mohol teore­ticky narai­so­vať peňazí, odpo­rú­čam ti však poza­sta­viť sa pri kaž­dej otázke a zosta­viť svoju kam­paň tak, aby si na každú z nich vedel odpo­ve­dať pozi­tívne.

Šta­tis­tiky nie sú všetko, cro­wd­fun­ding je z veľ­kej časti aj o šťastí — ak sa raz dosta­neš do médií, je to zvy­čajne ten naj­dô­le­ži­tejší fak­tor celého úspe­chu. Aby si sa tam ale dostal, musíš pri­pra­viť naozaj špič­kovú kam­paň. A na to sa môžeš inšpi­ro­vať práve na crowdfunding.io.

Screen Shot 2016-05-23 at 09.41.27

zdroj, zdroj foto­gra­fií: crowdfunding.io

Pridať komentár (0)