Akú máš šan­cu so svo­jou cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou? Geniál­ny nástroj ti to vypo­čí­ta!

Martin Bohunický / 27. mája 2016 / Startupy

Na strán­ke crowdfunding.io náj­deš vyni­ka­jú­ci nástroj, kto­rým si môžeš odme­rať, aké máš šan­ce na úspech v kam­pa­ni.

Sys­tém vytia­hol pod­rob­né šta­tis­ti­ky z Kicks­tar­te­ru, Indie­go­go a ser­ve­ru GoGet­Fun­ding a na zákla­de rôz­nych algo­rit­mov vyhod­no­cu­je tvo­je šan­ce. Na jed­nu stra­nu sa to môže zdať ako zábav­ka, na dru­hú stra­nu sú jed­not­li­vé otáz­ky skve­lou seba­ref­le­xi­ou na to, ako by mala cro­wd­fun­din­go­vá kam­paň vyze­rať v porov­na­ní s tou tvo­jou.

Screen Shot 2016-05-23 at 09.41.16

Slo­vá­ci majú s cro­wd­fun­din­gom prob­lém — sku­toč­ne úspeš­ných kam­pa­ní je mizi­vé per­cen­to a keď jed­not­li­vé kam­pa­ne sle­du­je­me, máme čas­to pocit, že ich auto­ri nema­jú tuše­nia, čo má kva­lit­ná cro­wd­fun­din­go­vá kam­paň obsa­ho­vať a aj nápa­dy sú čas­to reál­ne nepou­ži­teľ­né. Prá­ve ten­to nástroj ti síce šta­tis­tic­ky vypo­čí­ta, koľ­ko by si mohol teore­tic­ky narai­so­vať peňa­zí, odpo­rú­čam ti však poza­sta­viť sa pri kaž­dej otáz­ke a zosta­viť svo­ju kam­paň tak, aby si na kaž­dú z nich vedel odpo­ve­dať pozi­tív­ne.

Šta­tis­ti­ky nie sú všet­ko, cro­wd­fun­ding je z veľ­kej čas­ti aj o šťas­tí — ak sa raz dosta­neš do médií, je to zvy­čaj­ne ten naj­dô­le­ži­tej­ší fak­tor celé­ho úspe­chu. Aby si sa tam ale dostal, musíš pri­pra­viť naozaj špič­ko­vú kam­paň. A na to sa môžeš inšpi­ro­vať prá­ve na crowdfunding.io.

Screen Shot 2016-05-23 at 09.41.27

zdroj, zdroj foto­gra­fií: crowdfunding.io

Pridať komentár (0)