Alpina B7 Exclusive Edition: Dychberúca exkluzivita, ktorú u nás nezískaš

Startstop.sk / 30. júna 2018 / Auto

  • Už 20 ro­kov spo­lu­pra­cuje ne­mecký dvorný úp­ravca Al­pina s BMW Ca­nada
  • Na oslavu tohto vý­ro­čia si Ne­mci pri­pra­vili na­ozaj špe­ciálnu li­mi­to­vanú edí­ciu svo­jej vlaj­ko­vej lode, ktorá stojí na zá­kla­doch BMW radu 7
zdroj: BMW
  • Už 20 ro­kov spo­lu­pra­cuje ne­mecký dvorný úp­ravca Al­pina s BMW Ca­nada
  • Na oslavu tohto vý­ro­čia si Ne­mci pri­pra­vili na­ozaj špe­ciálnu li­mi­to­vanú edí­ciu svo­jej vlaj­ko­vej lode, ktorá stojí na zá­kla­doch BMW radu 7

Vr­cho­lom po­nuky ne­mec­kej au­to­mo­bilky Al­pina z mes­tečka Buch­loe je mo­men­tálne jed­no­značne mo­del Al­pina B7 Bi-Turbo xD­rive. Mo­hutný se­dan vy­chá­dza z BMW radu 7 a spája dva roz­dielne svety. Svet špor­to­vých au­to­mo­bi­lov a svet lu­xus­ných li­mu­zín. Tento mo­del sa však svetu pred­sta­vil už za­čiat­kom roka 2016 a mo­men­tálne slúži ako pros­trie­dok na vznik rôz­nych li­mi­to­va­ných edí­cií.

Všet­kých 21 vy­ro­be­ných vo­zi­diel je ur­če­ných vý­hradne pre ka­nad­ský trh a bu­dúci ma­ji­te­lia sa ok­rem vý­ni­moč­ného la­ko­va­nia budú môcť te­šiť zo špič­ko­vého pre­ve­de­nia in­te­ri­éru. Po­u­žitá je jemná koža La­va­lina, ktorá je do­pl­nená o de­kór vo farbe Piano Blackleš­tený kov. Lep­šieho spra­co­va­nia sa doč­kala aj elek­tro­nika a mo­del B7 sa ak­tu­álne môže pý­šiť vlast­nou gra­fi­kou prí­stro­jo­vej do­sky.

Al­pina B7 Exc­lu­sive Edi­tion má byť osla­vou spo­lu­práce me­dzi Al­pina Bur­kard Bo­ven­sie­pen GmBh + CO. KGBMW Ca­nada. Tento mo­del vznikne vo ver­zii len 21 ku­sov (ako bolo vyš­šie spo­me­nuté). Každé jedno auto bude cha­rak­te­ri­zo­vať je­den z tro­j­ice po­nú­ka­ných od­tie­ňov farby ka­ro­sé­rie. Vý­her­cami sa stali farby zo seg­mentu In­di­vi­dual, a to Fro­zen Black, In­di­vi­dual Fro­zen Grey a Black Sapp­hire Me­tal­lic. V kaž­dej z da­ných fa­rieb vznikne iba se­dem vo­zi­diel.

Pod ka­po­tou sa na­chá­dza 4,4-lit­rový osem­va­lec do­pl­nený o dvo­j­icu tur­bo­dú­cha­diel s no­vými pies­tami, pre­pra­co­va­nej­ším sa­ním a pre­pl­ňo­va­ným aj chla­de­ným no­vým vý­fu­ko­vým sys­té­mom, ktorý Al­pina sa­mos­tatne vy­vi­nula. Mo­tor je vy­la­dený na 447 kW / 608 koní a ma­xi­málny krú­tiaci mo­ment činí 800 Nm.

Po­honný ag­re­gát je spria­hnutý s osem­stup­ňo­vou au­to­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou ZF 8HP70 Switch-Tro­nic. Sa­motný vý­kon je pre­ná­šaný na obe ná­pravy, čo však nie je žiadna no­vinka, na­koľko už zá­kladný mo­del mní­chov­skej au­to­mo­bilky dis­po­nuje po­ho­nom všet­kých ko­lies. Ako BMW radu 7, tak aj Al­pina B7 má nie­koľko jazd­ných re­ži­mov a ur­čite hlavne re­žim Sport bude pri­ná­šať ne­opí­sa­teľné zá­žitky.

Táto lu­xusno-špor­tová li­mu­zína váži 2110 kg a z po­koja na hra­nicu 100 km/h do­káže zrých­liť v prie­behu 3,7 se­kundy. Ma­xi­málna rých­losť sa za­staví na 330 km/h. Al­pina však ok­rem iného uvá­dza aj spot­rebu pa­liva, ktorá by v kom­bi­ná­cii s nor­mál­nym jaz­de­ním mala do­siah­nuť hod­notu 10,4 litra / 100 km.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na starts­top.sk.

Pridať komentár (0)