Ama­zon Fire Phone je nako­niec 3D

Marek Šándor / 19. jún 2014 / Business

Neo­slní výko­nom ani disp­le­jom, ale služ­bami a úplne novým ovlá­da­ním. Prvý smartp­hone od Ama­zonu je para­met­rami skvelý, ale plne ho doce­nia iba Ame­ri­ča­nia.

Nie je už dnes na uve­de­nie prvého smartp­honu neskoro? Ama­zon si myslí, že nie. Proti Sam­sungu alebo Applu nevy­ta­sil tele­fón s dych­be­rú­cimi para­met­rami, ale aj fun­kciami, ktoré vraj budú uží­va­teľa naozaj chcieť. Tým je uni­ver­zálny vyhľa­dá­vač čoho­koľ­vek a “3D disp­lej”, ktorý konečne dáva zmy­sel.

High-end roku 2013?

Na prvý pohľad by ste si Fire splietli s kto­rým­koľ­vek iným smart­fó­nom s Andro­idom. Má 4,7 “IPS disp­lej s niž­ším roz­lí­še­ním 720 × 1280 px. Ama­zon ale sta­vil na vysoký jas 590 cd/m&³2;, čo na slnku oce­níte viac než jem­nej­šie zobra­ze­nie. Disp­lej je rov­nako ako chr­bát chrá­nený sklom Gorilla Glass.

Ani hard­vé­rová výbava nie je špič­ková. Fire sa ale dosť spo­lieha na clou­dové služby, takže hudbu a filmy budú uží­va­te­lia pre­dov­šet­kým stre­a­mo­vať a pre fotky majú neob­me­dzený pries­tor v online úlo­žisku Ama­zonu.

Ama­zon sľu­buje kva­litný zvuk či už pomo­cou duál­nych ste­reo repro­duk­to­rov (vpredu aj vzadu dva meniče) alebo špun­to­vých pré­mi­ových slú­cha­diel s káb­lom, ktorý sa neza­motá.

Ama­zon sa nevozí na aktu­ál­nom trende robiť extrémne tenké a ľahké tele­fóny, takže Fire má v páse 8,9 mm a váži 160 gra­mov. Aj vďaka tomu obsa­huje väč­šie 2400mAh aku­mu­lá­tor, s kto­rým vraj Fire vydrží 11 hodín videa, 22 hodín hovoru, 65 hodín pre­hrá­va­nia hudby, alebo 285 hodín v poho­to­vosti.

Ama­zon nasa­dil vlastný obchod s 200 000 apli­ká­ciami, hud­bou a fil­mami. Bonu­som je naprí­klad služba May­day, ktorá fun­guje ako 24/7 pod­pora, na ktorú pou­ží­va­teľ zdarma zavolá a do pár sekúnd dostane odpo­veď. Za zmienku stojí ešte fun­kcia X-Ray, ktoré pri počú­vaní hudby, sle­do­va­nie videa alebo číta­nie kníh zobra­zuje na disp­leji doda­točné infor­má­cie o posta­vách a pod

Veľmi cen­ným bonu­som je ročné pred­platné služby Ama­zon Prime. To bežne stojí 99 dolá­rov ročne. V cene je neob­me­dzené stre­a­mo­va­nie fil­mov, seriá­lov a hudby, bez­platné zapo­ži­ča­nie viac ako 500 000 e-kníh, jedna bez­platná e-kniha mesačne, ktorá zostane navždy, a tiež bez­platné dvoj­dňové poš­tovné na tovar z Ama­zonu. Tieto výhody je možné navyše zdie­ľať s až štyrmi ľuďmi v rodine. Prime ale plno­hod­notne fun­guje len v USA.

Bonusy, kvôli kto­rým má Fire zmy­sel

Potiaľto to bol tuc­tový a vzhľa­dom k výbave drahý tele­fón. Ama­zon si to však obháji fun­kciami Dyna­mic Pes­pec­tive a Firefly. Tá prvá simu­luje 3D disp­lej. Fire žiadnu ste­re­o­sko­pii nevlá­dze, ale dokáže vytvo­riť ilú­ziu aj s bež­ným LCD. Ako?

V rohoch okolo disp­leja sú štyri obra­zové a štyri infra sní­mače ria­dené špe­ciál­nym čipom, ktorý stále sle­duje polohu očí a podľa toho upra­vuje gra­fiku. Keď hla­vou pohnete do boku, tak 3D objekt na disp­leji sku­točne uvi­díte z inej per­spek­tívy. Fun­kcia tu ale nie je len pre efekt, Ama­zon ju chce využiť pre pohodl­nej­šie ovlá­da­nie jed­nou rukou. Pomo­cou naklá­pa­nia a otá­ča­nia tele­fónu možno pohy­bo­vať posta­vič­kou alebo pro­stre­dím v hre, posú­vať stránku v pre­hlia­dači, vysú­vať bočné menu apod.

Nič z toho v praxi nepot­re­buje tak zlo­žitý sys­tém sní­ma­čov, ale stačí k tomu akce­le­ro­me­ter a gyro­skop. Vďaka tomu, že tele­fón vie, kam sa poze­ráte, bude tieto gestá vyko­ná­vať, len keď to potre­bu­jete, a nie keď tele­fón naklo­níte náho­dou. A prečo sú tu štyri páry sní­ma­čov? To aby sys­tém fun­go­val pri akom­koľ­vek ucho­pení. Chytré.

Zdroj: ven­tu­re­beat, mas­hable

Pridať komentár (0)