Ame­rické mesto odmietlo stavbu solár­nej farmy, pre­tože by „mohla vysať všetku ener­giu zo Slnka“

Rudolf Nečas / 18. december 2015 / Tools a produktivita

Mesto Wood­land v Sever­nej Karo­líne sa v posled­ných dňoch zvi­di­teľ­nilo kvôli odmiet­nu­tiu stavby solár­nej farmy v jeho blíz­kosti. Pre­tože argu­menty nie­kto­rých odpor­cov sú naozaj riadne drísty.

V tejto oblasti už boli schvá­lené tri solárne farmy, ale miestni oby­va­te­lia z toho prav­de­po­dobne nie sú nad­šení. Rada zamietla pod­net k pre­plá­no­va­niu pries­toru na US Hig­hway 258 pre ďal­šie solárne farmy po verej­nom pri­po­mien­ko­vom období, kde čle­no­via mesta mohli vyjad­riť svoje názory.

25799518_9435b9104b_o1

Bývalá uči­teľka vedy, Jane Mann pove­dala, že sa obáva z ras­tú­ceho rizika úmrtí na rako­vinu v tejto oblasti (aj napriek sprá­vam, ktoré uka­zujú, že výskyt rako­viny v Sever­nej Karo­líne v období 2008 až 2012 kle­sol) a hovorí, že nikto jej nemôže tvr­diť, že slnečné panely nespô­so­bujú rako­vinu.

Bola tiež zne­po­ko­jená tým, že kvôli solár­nym pane­lom by sa spo­ma­lila foto­syn­téza a zasta­vil rast rast­lín pri solár­nych far­mách. „Chcem vedieť, čo sa stane. Chcem infor­má­cie. Čo je veľa to je veľa. Nevi­dím v tom zisk pre mesto,“ pove­dala na zasad­nutí, podľa The Roanoke-Cho­wan News Herald. “Ľudia pri­chá­dzajú so skry­tými agen­dami. Pokiaľ nezis­tíme či niečo nepoš­kodí túto komu­nitu, nemali by sme pod­pí­sať žiadny papier,” dodala.

Bobby Mann (nie je jasné, či je prí­buzný s Jane), na margo solár­nej farmy pove­dal: “Zabí­jate svoje mesto. Všetci mladí ľudia sa odsťa­hujú preč.” Tiež argu­men­to­val, že solárne farmy by vysali všetku ener­giu zo Slnka, a nové firmy by sa vyhli Wood­landu.

464555410

Oblasť v okolí Wood­landu je obľú­be­ným mies­tom pre deve­lo­pe­rov solár­nych fariem, pre­tože má elek­trickú roz­vodňu, čo zna­mená, že panely môžu byť napo­jené priamo do národ­nej siete. Zatiaľ čo už začala výstavba jed­nej z troch fariem, ktoré už boli schvá­lené pre oblasť, je neprav­de­po­dobné, že táto štvrtá dostane zelenú.

Nená­visť k solár­nym pane­lom žiaľ nie je v Ame­rike nič nové. V roku 2011 New York Times ozná­milo, že veľa oby­va­te­ľov mesta Ora­dell v štáte New Jer­sey sa nepá­čilo keď ich mesto začalo inšta­lo­vať solárne panely na elek­trické stĺpy. „Nená­vi­dím ich,“ pove­dal Eric Olsen pre New York Times. „Sú len tŕňom v oku.“ Ostatní oby­va­te­lia ozna­čo­vali panely ako „ška­redé“ alebo „odporné“, a obá­vali sa, že by kvôli nim klesla hod­nota ich nehnu­teľ­nosti.

PSE&G_Solar_panels_utility_poles

Avšak, tieto panely dostali New Jer­sey bliž­šie k ich cieľu využí­vať obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Na začiatku tohto roka, New Jer­sey tiež schvá­lilo návrh zákona, ktorý vyža­duje, aby štát do roku 2050 zís­ka­val aspoň 80 per­cent všet­kej svo­jej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Proti týmto zme­nám našťas­tie neboli všetci oby­va­te­lia New Jer­sey, nie­ktorí vidia panely ako odznak pýchy repre­zen­tu­júci pre­chod k čis­tej ener­gii.

Môžeme len dúfať, že sa pove­do­mie ame­ric­kého oby­va­teľ­stva okolo solár­nych pane­lov zmení a ľudia ich budú vidieť ako prí­nos. Ale pre kra­jinu, kto­rej štvr­tina oby­va­teľ­stva stále verí, že Slnko obieha okolo Zeme to bude asi tvrdý orie­šok…

668d4a430416c40fb36d1d6c48710e4d

zdroj: sciencealert.com

Pridať komentár (0)