Andrej Pan­čík — Prí­beh Slo­váka, ktorý pre­dal firmu za 100 mili­ó­nov dolá­rov

Martin Bohunický / 14. marca 2016 / Zo Slovenska

Má 27 rokov a zaro­bil viac, než väč­šina z nás dohro­mady. Tvorí jeden veľký biz­nis za dru­hým, vo veľ­kom inves­tuje a vyhral hru menom život. Andrej Pan­čík.

Zrejme si zachy­til infor­má­ciu, že Andrej Pan­čík pár týž­dňov dozadu pre­dal spo­loč­nosť Repre­sent za sto mili­ó­nov dolá­rov. Patrí medzi naj­bo­hat­ších mla­dých ľudí na Slo­ven­sku a v prie­behu noci sa stal inšpi­rá­ciou pre tisíce mla­dých Slo­vá­kov, ktorí o ňom možno dote­raz netu­šili.

Andrej Pan­čík vyštu­do­val Masa­ry­kovu uni­ver­zitu v Brne (baka­lár), neskôr pokra­čo­val v Not­tin­ghame a dokto­rát si spra­vil na Oxforde. Pre­šiel si cez nie­koľko pozí­cií, vrá­tane troch mesia­cov v sve­to­zná­mom CERN-e vo Švaj­čiar­sku. Jeho veľký prí­beh však začal v roku 2011, keď zalo­žil cha­ri­ta­tívny fun­drai­son­gový por­tál Pri­zeo.

Pri­zeo je webová plat­forma, pro­stred­níc­tvom kto­rej majú fanú­ši­ko­via mož­nosť stret­núť sa so svo­jimi “celeb­rit­nými” idolmi. Pri­zeo má však cha­ri­ta­tívny účel, čo dáva pro­jektu úplne iný roz­mer. Zmys­lom teda nie je len mož­nosť stret­nu­tia fanú­ši­kov s rôz­nymi zná­mymi osob­nos­ťami, ale hlavne pris­pieť na dob­ro­činné účely.

Prizeo-Founders-Leo-Seigal-Andrej-Pancik-Bryan-Baum

foto: pri­zeo

Každá celeb­rita venuje do svo­jej kam­pane niečo hod­notné pre svo­jich fanú­ši­kov – (VIP kon­certné lís­tky, súkromná párty, nato­če­nie video klipu alebo pho­tos­hoot s feš­nou model­kou). Fanú­ši­ko­via sa potom môžu zapo­jiť do loso­va­nia o túto cenu, stačí aby pris­peli sumou 5 Euro alebo via­cej. Zo všet­kých dono­rov bude po ukon­čení kam­pane vybratý výherca, ktorý dostane sľú­benú odmenu.

Do kam­paní sa zapo­jili tie naj­žia­ri­vej­šie celeb­rity, vrá­tane spe­váka Jus­tina Bie­bera, Enri­que Igle­siasa, Miley Cyrus, Zaca Efrona či plavca Micha­ela Phelpsa. V kam­pani Jus­tina Biebra vyzbie­rali tvor­co­via na dob­ro­činné účely viac ako milión dolá­rov. Do star­tupu inves­to­vali tí naj­väčší inves­tori peniazmi v cel­ko­vej sume okolo $2,5 mili­óna dolá­rov, vrá­tane ďal­ších celeb­rít — napr. Kobe Bry­ant, Ash­ton Kut­cher či James Franco. Na dob­ro­činné účely vyzbie­ral tím pri­bližne $7,5 mili­óna dolá­rov.

V júni 2015 pri­šiel zlom. Todd Wag­ner z podobne zame­ra­ného star­tupu Chi­deo akvi­zo­val Pri­zeo a Andrej tak zís­kal viac pries­toru na veno­va­nie sa svojmu dru­hému pro­jektu, ktorý zalo­žil začiat­kom roka 2014 — Repre­sent.

Služba Repre­sent umož­ňuje vytvá­rať kam­pane na pre­daj tovaru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od výroby po odo­sla­nie tovaru pre­bieha auto­ma­ticky a nemáte tak sta­rosť o objed­návky, výrobu či zákaz­nícku pod­poru. Laicky pove­dané, nahráš si nejaké to logo, nejaký ten text a Repre­sent ti vytvorí celú kolek­ciu oble­če­nia.

Pre svoje kam­pane využili Repre­sent opäť tie naj­zná­mej­šie mená zo sveta celeb­rít. Kon­krétne sa jedná naprí­klad o herca Step­hena Amella zo seriálu Arrow, ktorý vo svo­jej kam­pani pre­dal viac než 45 000 kusov tovaru a vše­tok zisk z kam­pane veno­val hnu­tiu “Fuck Can­cer”. Kam­paň spus­til aj autor George R. R. Mar­tin, známy autor kníh Hra o tróny.

Represent-940x614

foto: repre­sent

Až prišla začiat­kom feb­ru­ára 2016 prek­va­pu­júca správa — spo­loč­nosť Cus­to­mInk kúpila Repre­sent za odha­do­vanú sumu $100 mili­ó­nov dolá­rov.

Čo bude ďalej? Andrej je veľmi ambi­ci­ózny člo­vek, ktorý má toho určite pri­chys­tané v zálohe veľa. A čoho sa dot­kol, v tom zatiaľ uspel. Teda aspoň zdan­livo. Všetci vieme, že cesta k úspe­chu je dláž­dená zly­ha­niami. Tak sme zve­daví, čo Andrej pri­chystá ďalej. V stret­nutí s pre­zi­den­tom Andre­jom Kis­kom mu pre­zra­dil, že chce pomá­hať pod­ni­ka­te­ľom na Slo­ven­sku.

Ak nie­kto môže posu­núť mla­dých ľudí a cel­kovo našu kra­jinu dopredu, tak sú to práve ľudia ako Andrej Pan­čík.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/ Andrej Kiska

Pridať komentár (0)