Andrej Pan­čík: Slo­vák, ktorý sa vykaš­ľal na Oxford, aby mohol pra­co­vať na svo­jom star­tupe

Jakub Jablonický / 4. októbra 2016 / Startupy

Nie každý si môže pove­dať, že nedo­kon­čiť štú­dium na Oxforde bolo to naj­lep­šie, čo mohol uro­biť.

Andrej Pan­čík je rodák z Ban­skej Bys­trice. Už ako dieťa sa zúčast­ňo­val rôz­nych súťaží v robo­tike a počí­ta­čo­vej vede. Po štú­diu na Masa­ry­ko­vej uni­ver­zite a Uni­ver­sity of Not­tin­gham sa dostal na pre­stížnu Uni­ver­sity of Oxford.

Už iba tento odsta­vec by sám o sebe mohol byť cel­kom pek­nou suc­cess story. No Andrej na Oxforde stre­tol Bry­ana Bauma a Lea Sei­gala, s kto­rými vytvo­ril fun­drai­sin­govú plat­formu Pri­zeo. Zrazu sa teda pred ním obja­vili dve mož­nosti. Pokra­čo­vať so štú­diom a nechať Pri­zeo na úrovni ved­ľaj­šieho pro­jektu alebo sa naplno vrhnúť do sľub­ného ale ris­kant­ného star­tupu.

Štú­dium na Oxforde mi posky­to­valo inte­lek­tu­álnu sti­mu­lá­ciu, po kto­rej som vždy túžil. Bolo tiež mojou bez­peč­nej­šou mož­nos­ťou,“ hovorí Pan­čík.

1-mfwhpo0ro8diwronxj5o6g

Cie­ľom Pri­zeo bolo pomôcť cha­ri­tám naplno využiť celeb­rity. Známa osob­nosť ponúkne naprí­klad exklu­zívne osobné stret­nu­tie za istú sumu. Ľudia potom môžu zís­kať šancu vyhrať túto cenu za daro­va­nie istej sumy. Výťa­žok z tejto „loté­rie“ ide vybra­nej cha­rite.

Chceli sme pomá­hať cha­ri­tám zbie­rať peniaze pomo­cou efek­tív­neho využi­tia celeb­rít. No žiadna podobná spo­loč­nosť neexis­to­vala a neboli sme si istí, či také niečo vôbec môže fun­go­vať. Nemal som žiadne úspory, ktoré by ma zachrá­nili po prí­pad­nom zly­haní pro­jektu. Nemal som žiadnu školu, do kto­rej by som sa mohol vrá­tiť. Vedel som, že ak by som do toho išiel naplno, musel by som vsa­diť všetko.“

Nako­niec naozaj sta­vil všetko a vyzerá to tak, že to bolo správne roz­hod­nu­tie. V roku 2013 sa star­tup zúčast­nil pre­stíž­neho akce­le­rá­tora Y Com­bi­na­tor. V roku 2015 ho zakla­da­te­lia úspešne pre­dali. Dnes sa spolu zame­ria­vajú na nový pro­jekt – Repre­sent.

9-represent-stores

Repre­sent umož­ňuje ľuďom vytvo­riť si pred­mety s vlast­ným dizaj­nom bez akých­koľ­vek počia­toč­ných nákla­dov alebo rizika. Jed­no­du­cho pove­dané ide o cro­wd­fun­din­govú plat­formu pre tričká, hrn­čeky a podobné pred­mety s vlast­ným dizaj­nom.

Vrá­tane Andreja na pro­jekte pra­cujú tak­mer všetci zo šes­tice ľudí, ktorá stála na začiat­koch Pri­zeo. Ako sám tvrdí, tím Repre­sent je zlo­žený z tých naj­lep­ších z naj­lep­ších.

Vždy som bol toho názoru, že naša firma by mala byť v tomto ohľade výni­močná. Zamest­ná­vame tých naj­lep­ších ľudí, akých sme schopní nájsť aby sme vytvo­rili ten naj­lepší možný tím, bodka. Je to veľmi vzácne a som za to veľmi vďačný. Je to asi môj naj­väčší zdroj moti­vá­cie.“

1-wlawqojij_m7jbgn5eqfsq

Dnes má Repre­sent kan­ce­lá­rie v Prahe a v Los Ange­les a môže sa pýšiť kli­en­tami od Willa Ferella až po Deň Zeme. Ak by si mal záu­jem pre Repre­sent pra­co­vať, pozri si aktu­álne ponuky TU.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com/@representcom / imperialinnovations.co.uk, zdroj foto­gra­fií: medium.com/@representcom

Pridať komentár (0)