Andrej Pan­čík: Slo­vák, kto­rý sa vykaš­ľal na Oxford, aby mohol pra­co­vať na svo­jom star­tu­pe

Jakub Jablonický / 4. októbra 2016 / Startupy

Nie kaž­dý si môže pove­dať, že nedo­kon­čiť štú­dium na Oxfor­de bolo to naj­lep­šie, čo mohol uro­biť.

Andrej Pan­čík je rodák z Ban­skej Bys­tri­ce. Už ako die­ťa sa zúčast­ňo­val rôz­nych súťa­ží v robo­ti­ke a počí­ta­čo­vej vede. Po štú­diu na Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te a Uni­ver­si­ty of Not­tin­gham sa dostal na pre­stíž­nu Uni­ver­si­ty of Oxford.

Už iba ten­to odsta­vec by sám o sebe mohol byť cel­kom pek­nou suc­cess sto­ry. No Andrej na Oxfor­de stre­tol Bry­ana Bau­ma a Lea Sei­ga­la, s kto­rý­mi vytvo­ril fun­drai­sin­go­vú plat­for­mu Pri­zeo. Zra­zu sa teda pred ním obja­vi­li dve mož­nos­ti. Pokra­čo­vať so štú­di­om a nechať Pri­zeo na úrov­ni ved­ľaj­šie­ho pro­jek­tu ale­bo sa napl­no vrhnúť do sľub­né­ho ale ris­kant­né­ho star­tu­pu.

Štú­dium na Oxfor­de mi posky­to­va­lo inte­lek­tu­ál­nu sti­mu­lá­ciu, po kto­rej som vždy túžil. Bolo tiež mojou bez­peč­nej­šou mož­nos­ťou,“ hovo­rí Pan­čík.

1-mfwhpo0ro8diwronxj5o6g

Cie­ľom Pri­zeo bolo pomôcť cha­ri­tám napl­no využiť celeb­ri­ty. Zná­ma osob­nosť ponúk­ne naprí­klad exklu­zív­ne osob­né stret­nu­tie za istú sumu. Ľudia potom môžu zís­kať šan­cu vyhrať túto cenu za daro­va­nie istej sumy. Výťa­žok z tej­to „loté­rie“ ide vybra­nej cha­ri­te.

Chce­li sme pomá­hať cha­ri­tám zbie­rať penia­ze pomo­cou efek­tív­ne­ho využi­tia celeb­rít. No žiad­na podob­ná spo­loč­nosť neexis­to­va­la a nebo­li sme si istí, či také nie­čo vôbec môže fun­go­vať. Nemal som žiad­ne úspo­ry, kto­ré by ma zachrá­ni­li po prí­pad­nom zly­ha­ní pro­jek­tu. Nemal som žiad­nu ško­lu, do kto­rej by som sa mohol vrá­tiť. Vedel som, že ak by som do toho išiel napl­no, musel by som vsa­diť všet­ko.“

Nako­niec naozaj sta­vil všet­ko a vyze­rá to tak, že to bolo správ­ne roz­hod­nu­tie. V roku 2013 sa star­tup zúčast­nil pre­stíž­ne­ho akce­le­rá­to­ra Y Com­bi­na­tor. V roku 2015 ho zakla­da­te­lia úspeš­ne pre­da­li. Dnes sa spo­lu zame­ria­va­jú na nový pro­jekt – Repre­sent.

9-represent-stores

Repre­sent umož­ňu­je ľuďom vytvo­riť si pred­me­ty s vlast­ným dizaj­nom bez akých­koľ­vek počia­toč­ných nákla­dov ale­bo rizi­ka. Jed­no­du­cho pove­da­né ide o cro­wd­fun­din­go­vú plat­for­mu pre trič­ká, hrn­če­ky a podob­né pred­me­ty s vlast­ným dizaj­nom.

Vrá­ta­ne Andre­ja na pro­jek­te pra­cu­jú tak­mer všet­ci zo šes­ti­ce ľudí, kto­rá stá­la na začiat­koch Pri­zeo. Ako sám tvr­dí, tím Repre­sent je zlo­že­ný z tých naj­lep­ších z naj­lep­ších.

Vždy som bol toho názo­ru, že naša fir­ma by mala byť v tom­to ohľa­de výni­moč­ná. Zamest­ná­va­me tých naj­lep­ších ľudí, akých sme schop­ní nájsť aby sme vytvo­ri­li ten naj­lep­ší mož­ný tím, bod­ka. Je to veľ­mi vzác­ne a som za to veľ­mi vďač­ný. Je to asi môj naj­väč­ší zdroj moti­vá­cie.“

1-wlawqojij_m7jbgn5eqfsq

Dnes má Repre­sent kan­ce­lá­rie v Pra­he a v Los Ange­les a môže sa pýšiť kli­en­ta­mi od Wil­la Ferel­la až po Deň Zeme. Ak by si mal záu­jem pre Repre­sent pra­co­vať, pozri si aktu­ál­ne ponu­ky TU.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: [email protected] / imperialinnovations.co.uk, zdroj foto­gra­fií: [email protected]

Pridať komentár (0)