Ano­ny­mou­se crew hack­li web Hnu­tia slo­ven­skej obro­dy

Rišo Néveri / 6. júna 2016 / Zo Slovenska

Slo­vá­ci majú fašiz­mu dosť.

freshNews

Strán­ka Hnu­tia slo­ven­skej obro­dy bola hack­nu­tá sku­pi­nou Ano­ny­mou­se crew, kto­rá zrej­me nesú­hla­sí s prí­tom­nos­ťou býva­lých prí­sluš­ní­kov hnu­tia v par­la­men­te. Hac­ke­ri zane­cha­li na strán­ke svoj­ho mas­ko­ta, veľa ružo­vej far­by a nasle­du­jú­ci odkaz:

… pre­to­že fašis­ti sú hlu­pá­ci, čo nedo­ká­žu spra­vo­vať ani vlast­ný web, nie­to ešte štát”

Ukáž­ku strán­ky môžeš vidieť niž­šie ale­bo nav­ští­viť celý web tu.

ho

Zdroj: sho.sk

Pridať komentár (0)