Ano­ny­mouse crew hackli web Hnu­tia slo­ven­skej obrody

Rišo Néveri / 6. júna 2016 / Zo Slovenska

Slo­váci majú fašizmu dosť.

freshNews

Stránka Hnu­tia slo­ven­skej obrody bola hack­nutá sku­pi­nou Ano­ny­mouse crew, ktorá zrejme nesú­hlasí s prí­tom­nos­ťou býva­lých prí­sluš­ní­kov hnu­tia v par­la­mente. Hac­keri zane­chali na stránke svojho mas­kota, veľa ružo­vej farby a nasle­du­júci odkaz:

… pre­tože fašisti sú hlu­páci, čo nedo­kážu spra­vo­vať ani vlastný web, nieto ešte štát”

Ukážku stránky môžeš vidieť niž­šie alebo nav­ští­viť celý web tu.

ho

Zdroj: sho.sk

Pridať komentár (0)