Aplikácia, ktorá zjednocuje Nepočujúcich na celom svete.

Luky Gašparík Sr. / 25. novembra 2014 / Biznis

Mnohí z nás vô­bec ne­tu­šili, že na svete je viac ako 360 mi­li­ó­nov Ne­po­ču­jú­cich a že Ne­po­ču­júci z USA sa ne­do­káže do­ho­vo­riť s Ne­po­ču­jú­cim z Ázie bez toho, aby sa na­učil jeho po­sun­kovú reč. Tento prob­lém pri­chá­dza rie­šiť nová ap­li­ká­cia Jus­tIn­Sign, ktorá búra ba­ri­éry a zjed­no­cuje Ne­po­ču­jú­cich na ce­lom svete. Naše otázky zod­po­ve­dal Ri­chard Szi­tás, spo­lu­za­kla­da­teľ pro­jektu.

 

Do­po­čuli sme sa, že plá­nu­ješ spus­tiť appku pre Ne­po­ču­jú­cich. O čo pôjde?

Áno, vy­vi­nuli sme ap­li­ká­ciu s náz­vom Jus­tIn­Sign. Jedná sa o jed­notnú po­sun­kovú reč, kto­rej cie­ľom je za­bez­pe­čiť bez­ba­ri­é­rovú ko­mu­ni­ká­ciu Ne­po­ču­jú­cich z ce­lého sveta. Možno mnohí z nás ne­tu­šia, že Ne­po­ču­júci z USA sa ne­do­káže do­ho­vo­riť na­prí­klad s Ne­po­ču­jú­cim z Ázie bez toho, aby sa na­učil jeho po­sun­kovú reč. Celý pro­jekt by mal oslo­viť tak­tiež ľudí, ktorí majú zá­u­jem na­učiť sa po­sun­kovú reč a osvo­jiť si ho ako svoj nový ja­zyk pre ďal­šie vy­uži­tie v bež­nom, ale i vo svo­jom pro­fe­si­onál­nom ži­vote.

 

 

Ak to správne chá­pem, chceš zjed­no­tiť Ne­po­ču­jú­cich pro­stred­níc­tvom glo­bál­nej zna­ko­vej reči. Ako Ťa ta­kýto pro­jekt na­pa­dol?

Bol som pri na­tá­čaní slo­ven­ských po­sun­kov pre in­ter­ne­tový elek­tro­nický vi­deo­slov­ník, ktorý vzni­kol z po­treby a ini­cia­tívy Ne­po­ču­jú­cich. Toto bolo pre mňa in­špi­rá­ciou. A podľa re­ak­cii sa­mot­ných Ne­po­ču­jú­cich vieme, že sme sa roz­hodli ísť správ­nym sme­rom. S nad­še­ním sa vr­hli do na­tá­ča­nia po­sun­kov i do spo­lu­práce na ďal­ších ak­ti­vi­tách v sú­vis­losti s tes­to­va­ním, pro­pa­gá­ciou a pre­zen­tá­ciou ap­li­ká­cie. Majú skú­se­nosti i zo za­hra­ni­čia a sú si ve­domí po­treby do­ro­zu­mieť sa a zjed­no­tiť sa. A my im v tom pro­stred­níc­tvom ap­li­ká­cie chceme byť ná­po­mocní.

 

Koľko zna­kov ob­sa­huje taká glo­bálna zna­ková reč?

Ak­tu­álne ap­li­ká­cia ob­sa­huje vyše 3 000 slov. Do bu­dúcna plá­nu­jeme na­to­čiť ďal­šie po­sunky a ob­sah ap­li­ká­cie ne­us­tále ak­tu­ali­zo­vať. Tak­tiež pre mnoho slov tohto ko­mu­ni­kač­ného sys­tému ne­exis­tuje je­den kon­krétny po­su­nok, ale na vy­svet­le­nie sa po­u­žíva via­cero zna­kov, prí­padne dané gesto má vý­znam iba v kon­krét­nom kon­texte. Po­sunky sa tiež vy­ví­jajú a vzni­kajú nové. Na­šou sna­hou je všetko toto v ap­li­ká­cii zo­hľa­dňo­vať.

 

Prečo si mys­líš, že bude mať u Ne­po­ču­jú­cich úspech?

Už po­čas sa­mot­ného na­tá­ča­nia sme mali zo strany Ne­po­ču­jú­cich po­zi­tívne ohlasy. To sa nám po­tvr­dilo i pri tes­to­vaní ap­li­ká­cie. Spo­ločne s Ne­po­ču­jú­cimi sa po­die­ľame na tvorbe edu­kač­ného ná­stroja, ktorý po­môže rie­šiť ich ko­mu­ni­kačnú ba­ri­éru mimo úze­mia Slo­ven­ska, na­prí­klad na me­dzi­ná­rod­ných stret­nu­tiach, fes­ti­va­loch, kon­fe­ren­ciach či tá­bo­roch. Vďaka ap­li­ká­cii sa budú môcť nie len do­ro­zu­mieť, ale lep­šie po­cho­piť a zjed­no­tiť.

 

 

 

 

Kedy plá­nu­jete appku spus­tiť?

Naša ap­li­ká­cia je už druhý týž­deň voľne prí­stupná k stia­hnu­tiu. Ofi­ciálne pred­sta­ve­nie ap­li­ká­cie mé­diám je na­plá­no­vané na uto­rok, 02. 12. 2014.

 

Na akých plat­for­mách bude fun­go­vať?

Ap­li­ká­cia Jus­tIn­Sign je vy­vi­nutá pre všetky smart­fóny a tab­lety s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. Ok­rem lek­cií a ba­lí­kov zdarma, ob­sa­huje aj pla­tené lek­cie a ba­líčky, ktoré sú akýmsi „kur­zom“ pre po­kro­či­lých. Po úspeš­nom uve­dení na trh na tejto plat­forme sa už te­raz za­obe­ráme myš­lien­kou roz­ší­riť pole pô­sob­nosti aj na An­droid.

 

Poďme trošku aj k bu­si­nessu. Vy­tvo­riť me­dzi­ná­rodný ko­mu­ni­kačný sys­tém, ktorý bude spo­jený s ap­li­ká­ciou Jus­tIn­Sign je zrejme fi­nančne ná­ročný pro­jekt. Na koľko od­ha­du­ješ ná­vrat­nosť in­ves­tí­cie?

Im­pul­zom na spus­te­nie pro­jektu bola na jed­nej strane snaha po­môcť ko­mu­nite Ne­po­ču­jú­cich, na dru­hej strane veľký po­ten­ciál vzhľa­dom k uni­kát­nosti ap­li­ká­cie. V ne­po­sled­nom rade za­vá­žila aj sku­toč­nosť, že na svete je ne­uve­ri­teľne veľké množ­stvo ľudí s po­ru­chou slu­chu. Je to pre nás dl­ho­dobý pro­jekt, ktorý plá­nu­jeme ne­us­tále zve­ľa­ďo­vať. Ná­vrat­nosť v tejto fáze od­ha­du­jeme na 2 až 3 roky.  

 

Je ešte ne­jaká pi­koška zo zá­ku­li­sia, ktorú nám mô­žeš pre­zra­diť?

Vzhľa­dom na cha­rak­ter ap­li­ká­cie sa nám po­da­rilo nad­via­zať kon­takt na známu ame­rickú osob­nosť, ktorá pre­ja­vila zá­u­jem o spo­lu­prácu s Jus­tIn­Sign. Vy­zerá to sľubne, nech­cem však pred­bie­hať, v kaž­dom prí­pade by nám to veľmi po­mohlo k po­ve­do­miu na­šej snahy po­môcť ko­mu­nite Ne­po­ču­jú­cich ce­lo­sve­tovo.

 

 

Viac info náj­dete na jus­tin­sig­napp.com/sk

Pridať komentár (0)