Appka, ktorá nahradí vašu pamäť

Luky Gašparík jr. / 27. október 2014 / Business

K stia­hnu­tiu je už mnoho apli­ká­cii, ktoré nahrá­dzajú „tová­ren­ské“ apli­ká­cie Applu, ako sú naprí­klad kalen­dár, emai­lový kli­ent alebo cha­to­va­cie apli­ká­cie. Žiadna apli­ká­cia tre­tích strán sa však dopo­siaľ nesna­žila nahra­diť apli­ká­ciu na sku­točné vola­nie, až dote­raz.

Humin kom­bi­nuje kon­takty, vola­nie, a odka­zovú schránku do jed­nej apli­ká­cie, ktorá využíva kon­tex­tové infor­má­cie na urče­nie vašich naj­dô­le­ži­tej­ších kon­tak­tov.

Ankur Jain, zakla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Humin, je pre­sved­čený o tom, že uží­va­te­lia smartp­ho­nov majú v dneš­nej dobe obrov­ský chaos vo svo­jich kon­tak­toch a vo veľa prí­pa­doch dokonca ani neve­dia o koho sa jedná alebo kde kon­krétnu osobu stretli. Situ­áciu pri­rov­náva k cha­osu, aký vlá­dol na inter­nete v 90. rokoch minu­lého sto­ro­čia.

Po spus­tení Huminu sa vám navrchu obja­via ľudia, ktorí bývajú neďa­ľeko od vás, ľudia kto­rých ste si v posled­nej dobe pri­dali a ľudia, s kto­rými ste často v kon­takte. Apli­ká­cia dokáže v reál­nom čase rea­go­vať na váš pohyb, to zna­mená, že keď prí­dete na nové miesto, tak na pop­redné miesta sa dostanú aj ľudia, ktorí sú momen­tálne nablízku.

Humin však ide ešte o krok ďalej a to v prí­pade, že si pri­dá­vate ľudí priamo pro­stred­níc­tvom tejto apli­ká­cie. To vám umožní okrem základ­ných infor­má­cií, ako je tele­fónne číslo a email, ulo­žiť aj infor­má­ciu o tom, pri akej prí­le­ži­tosti a kde ste danú osobu stretli.

Tím Huminu vyví­jal apli­ká­ciu viac ako rok a pol a iba pred pár mesiacmi sprí­stup­nil apli­ká­ciu nie­kto­rým zamest­nan­com spo­loč­nosti For­tune 100. Pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov by sa mala apli­ká­cia svojho debutu doč­kať v prie­behu pár týž­dňov. CEO Huminu Ankur Jain potvr­dil, že spo­čiatku bude apli­ká­cia dostupná iba pre iOS. Neskôr sa však chcú zame­rať aj na pou­ží­va­te­ľov Andro­idu a najmä na pou­ží­va­te­ľov Google Glass, pre kto­rých by táto apli­ká­cia zna­me­nala úplne iný roz­mer stre­tá­va­nia sa s ľuďmi.

Len si pred­stavte, že stret­nete nie­koho len tak na ulici a pred očami sa vám okam­žite objaví detailný výpis infor­má­cií o danej osobe.

zdroj: recode.net

Pridať komentár (0)