App­le hrá špi­na­vú hru. Čelí žalo­be za úmy­sel­né spo­ma­ľo­va­nie star­ších iPho­ne-ov

Rišo Néveri / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Pro­ti App­le sa obrá­ti­li vlast­ní zákaz­ní­ci. Spo­loč­nosť im novou aktu­ali­zá­ci­ou údaj­ne spo­ma­li­la zaria­de­nia.

unnamed_9

Maji­te­lia zaria­de­ní iPho­ne 4S nie sú s posled­nou aktu­ali­zá­ci­ou na ope­rač­ný sys­tém iOS 9 vôbec spo­koj­ní. Pod­ľa popi­su by aktu­ali­zá­cia mala zrých­liť ich zaria­de­nia, pri­dať nové fun­kcie, zvý­še­nú bez­peč­nosť a lep­šiu výdrž baté­rie. Opak bol však prav­dou a ich smart­fó­ny sa sta­li tak­mer nepou­ži­teľ­ný­mi aj pri bež­nom pou­ží­va­ní.

Zákaz­ní­ci si z také­ho­to kona­nia vyvo­di­li, že ich App­le chce pri­nú­tiť ku kúpe nov­šie­ho zaria­de­nia. Žalo­bu poda­lo až 100 vlast­ní­kov spo­mí­na­né­ho zaria­de­nia, kto­rí žia­da­jú odškod­né vo výš­ke 5 mili­ó­nov dolá­rov.

Nik zatiaľ nevie, kde je prav­da. Zákaz­ní­ci majú prá­vo na sťaž­nosť a pova­žo­vať popis aktu­ali­zá­cie za klam­li­vú rekla­mu, je však otáz­ne, či sa také­ho­to kona­nia spo­loč­nosť ako je App­le dopus­ti­la. Či to bolo úmy­sel­né ale­bo nie, bol by to veľ­mi lac­ný ťah. Ak len práv­ni­ci zákaz­ní­kov nenáj­du kon­krét­ny kus kódu, kto­rý úmy­sel­ne spo­ma­lil zaria­de­nie, budú na súde vo veľ­mi ťaž­kej pozí­cii. Kto vie, mož­no sa nako­niec stra­ny dohod­núť mimo súdu (a zákaz­ní­ci budú mať novu­čič­ké zaria­de­nia). Philip Schiller, Apple's senior vice president of Worldwide Product Marketing, speaks about iPhones, including the iPhone 4S, at Apple headquarters in Cupertino, California October 4, 2011. REUTERS/Robert Galbraith (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS)

Zdroj: gsmarena.com

Pridať komentár (0)