Apple hrá špi­navú hru. Čelí žalobe za úmy­selné spo­ma­ľo­va­nie star­ších iPhone-ov

Rišo Néveri / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Proti Apple sa obrá­tili vlastní zákaz­níci. Spo­loč­nosť im novou aktu­ali­zá­ciou údajne spo­ma­lila zaria­de­nia.

unnamed_9

Maji­te­lia zaria­dení iPhone 4S nie sú s posled­nou aktu­ali­zá­ciou na ope­račný sys­tém iOS 9 vôbec spo­kojní. Podľa popisu by aktu­ali­zá­cia mala zrých­liť ich zaria­de­nia, pri­dať nové fun­kcie, zvý­šenú bez­peč­nosť a lep­šiu výdrž baté­rie. Opak bol však prav­dou a ich smart­fóny sa stali tak­mer nepou­ži­teľ­nými aj pri bež­nom pou­ží­vaní.

Zákaz­níci si z také­hoto kona­nia vyvo­dili, že ich Apple chce pri­nú­tiť ku kúpe nov­šieho zaria­de­nia. Žalobu podalo až 100 vlast­ní­kov spo­mí­na­ného zaria­de­nia, ktorí žia­dajú odškodné vo výške 5 mili­ó­nov dolá­rov.

Nik zatiaľ nevie, kde je pravda. Zákaz­níci majú právo na sťaž­nosť a pova­žo­vať popis aktu­ali­zá­cie za klam­livú reklamu, je však otázne, či sa také­hoto kona­nia spo­loč­nosť ako je Apple dopus­tila. Či to bolo úmy­selné alebo nie, bol by to veľmi lacný ťah. Ak len práv­nici zákaz­ní­kov nenájdu kon­krétny kus kódu, ktorý úmy­selne spo­ma­lil zaria­de­nie, budú na súde vo veľmi ťaž­kej pozí­cii. Kto vie, možno sa nako­niec strany dohod­núť mimo súdu (a zákaz­níci budú mať novu­čičké zaria­de­nia). Philip Schiller, Apple's senior vice president of Worldwide Product Marketing, speaks about iPhones, including the iPhone 4S, at Apple headquarters in Cupertino, California October 4, 2011. REUTERS/Robert Galbraith (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS)

Zdroj: gsmarena.com

Pridať komentár (0)