Apple ohro­mil!

Kika Besedičová / 28. január 2015 / Business

Čistý zisk ame­ric­kej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti Apple v prvom štvrť­roku medzi­ročne stú­pol o 38 per­cent na rekord­ných 18 miliárd dolá­rov.

Podľa agen­túry DPA ide o naj­vyšší štvrť­ročný zisk v his­tó­rii pod­ni­ko­vého sek­tora Spo­je­ných štá­tov. 

Čo to zna­mená? Žiadna iná firma v his­tó­rii USA neza­ro­bila za štvrť­rok viac peňazí ako Apple. UAU!

Spo­loč­nosť Apple ťažila z rekord­ného pre­daja nových tele­fó­nov iPhone 6 a iPhone 6 Plus počas via­noč­nej sezóny. Firma v štvrť­roku kon­čia­com 27. decem­bra pre­dala cel­kovo 74,5 mili­óna tele­fó­nov, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba 51 mili­ó­nov.

Cel­kové tržby spo­loč­nosti sa zvý­šili tak­mer o 30 per­cent na 74,6 miliardy dolá­rov. Rast pre­daja tele­fó­nov iPhone totiž pre­vá­žil nad pokle­som dopytu po tab­le­toch iPad. Tržby výrazne pre­ko­nali oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov, ktorí ich podľa pries­kumu agen­túry Reuters odha­do­vali na 67,69 miliardy dolá­rov.

Dobrá správa?

Dve pod­statné roviny tu treba vidieť. Jed­nou je fakt, že Apple dokáže napre­do­vať aj bez Steva Jobsa a pro­duk­tovo neos­la­buje ako väč­šina odbor­ní­kov pred­po­ve­dalo. Dru­hým pod­stat­ným fak­tom je, že Tab­lety strá­cajú dych zväč­šu­jú­cimi sa obra­zov­kami mobil­ných tele­fó­nov. Či nako­niec dopadnú ako iPody sa necháme prek­va­piť.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)