App­le prá­ve pred­sta­vil nový iOS 10 — “naj­väč­ší upda­te v his­tó­rií”

Dávid Baránek / 13. júna 2016 / Lifehacking

A je to tu! Spo­loč­nosť App­le pred malou chví­ľou ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la novú ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pre doty­ko­vé zaria­de­nia. Do nových fun­ki­cí iOS 10 sme mali mož­nosť nahliad­nuť vďa­ka dneš­né­mu WWDC 2016. A že sa bolo na čo poze­rať! Craig Fede­rig­hi tvr­dí, že ide o naj­väč­ší upda­te iOS, aký kedy spo­loč­nosť vypus­ti­la do sve­ta. Poď­me sa pozrieť na 10 novi­niek, kto­ré pri­ná­ša.

1. Novin­ky na domov­skej obra­zov­ke

Prvou zme­nou, kto­rú nám spo­loč­nosť pred­sta­vi­la, je zme­na vzhľa­du uzam­knu­tej obra­zov­ky, do kto­rej pri­da­li pod­po­ru 3D Touch. Vďa­ka tej­to fun­kcií bude mož­né odpi­so­vať na sprá­vy pria­mo z uzam­kn­tu­ej obra­zov­ky.

Ďal­ším v pora­dí bol Con­trol Cen­ter, kto­rý si pre­šiel po dizaj­no­vej strán­ke poriad­nou zme­nou. S prí­cho­dom iOS 10 bude pod­po­ro­vať rôz­ne wid­ge­ty a po potia­hnu­tí prs­ta z Con­trol Cen­tra sa naj­nov­šie pre­su­nieš do pre­hrá­va­nia hud­by.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

2. Siri

Koneč­ne sme sa doč­ka­li! Spo­loč­nosť App­le sprí­stup­ni­la Siri aj pre vývo­já­rov tre­tích strán. Hal­so­vú asis­tent­ku tak čosko­ro bude­me môcť pou­ží­vať aj v apli­ká­ciách, za kto­rý­mi nesto­jí App­le. Vďa­ka tomu má teraz Siri omno­ho viac využi­tí a už sa nevie­me doč­kať, ako sa s ňou vývo­já­ri popa­su­jú.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

3. Quic­kTy­pe

Tre­ťou novin­kou v iOS 10 je fun­kcia Quic­kTy­pe. Inte­li­gen­cia Siri je od teraz dostup­ná aj pria­mo z klá­ves­ni­ce. Tex­to­vé roz­ho­vo­ry s pria­teľ­mi sa tak sta­nú “inte­li­gen­tnej­šie” a jed­no­duch­šie. V prí­pa­de, že ti naprí­klad nie­kto pošle sprá­vu s otáz­kou, kde sa nachá­dzaš, sys­tém ti auto­ma­tic­ky ponúk­ne mož­nosť odo­slať svo­ju aktu­ál­nu polo­hu. Ak ti nie­kto pošle dátum blí­žia­cej sa akcie, auto­ma­tic­ky si ju budeš môcť ulo­žiť do kalen­dá­ra. A to sa nám teda páči!

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

4. Foto­gra­fie

Zme­nou si pre­šla aj apli­ká­cia Fot­ky, kto­rá naj­nov­šie pod­po­ru­je roz­poz­ná­va­nie tvá­rí a miest lep­šie, ako kedy­koľ­vek pred­tým. Vďa­ka tech­no­ló­gií Advan­ced Com­pu­ter Visi­on doká­že apli­ká­cia pra­co­vať s roz­poz­ná­va­ním objek­tov a rôz­nych scén, medzi kto­rý­mi môže pou­ží­va­teľ násled­ne pre­hľa­dá­vať.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

Zau­jí­ma­vou fun­kci­ou môže byť aj novin­ka Spo­mien­ky res­pek­tí­ve Memo­ries. Apli­ká­cia doká­že vytvo­riť uni­kát­nu pre­zen­tá­ciu videí a foto­gra­fií, kto­rá ti pri­po­me­nie tie najk­raj­šie chví­le zazna­me­na­né v iPho­ne. Pre­ze­ra­nie inte­rak­tív­nej pre­zen­tá­cie s hud­bou je omno­ho zábav­nej­šie ako suché bráz­de­nie fot­ka­mi.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

5. Mapy

Apli­ká­cia Mapy ponú­ka nový dizajn, kto­rý sa sústre­dí naj­mä na pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Zau­jí­ma­vé je tiež sprí­stup­ne­nie apli­ká­cie vývo­já­rom tre­tích strán. Tí majú mož­nosť vytvá­rať vlast­né roz­ší­re­nia, kto­ré budú spo­lu­pra­co­vať s App­le Maps.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

6. Hud­ba

Čís­lo šesť, kto­ré­mu sa App­le veno­va­lo je Hud­ba. Aplik­cá­ia App­le Music má dnes už 15 mili­ó­nov pla­tia­cich uží­av­te­ľov, kto­rých roz­hod­ne pote­ší kom­plet­ná zme­na dizaj­nu. App­ka teraz vyze­rá dosť odliš­ne a zame­ria­va sa naj­mä na jed­no­du­chosť a pre­hľad­nosť. Spo­loč­nosť tiež pri­da­la mož­nosť zobra­ziť tex­ty pies­ní k jed­not­li­vým pes­nič­kám pria­mo z apli­ká­cie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

7. Novin­ky

Pre Slo­vá­kov síce nie až taká pod­stat­ná novin­ka, no zme­nou si pre­šla aj app­ka Novin­ky (News). Uží­va­te­ľov pote­ší pre­ro­be­ný dizajn, kto­rý sa naj­nov­šie podo­bá na USA­To­day. App­ka pod­prou­je odbe­ry urči­tých novi­niek a cel­ko­vo pôso­bí o nie­čo jed­no­duch­šie na pou­ži­tie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

8. Home­Kit

iOS 10 bude obsa­ho­vať novú vsta­va­nú apli­ká­ciu Domov (Home). Apli­ká­cia pra­cu­je podob­ne, ako Home­Kit apli­ká­cie tre­tích strán. Medzi novin­ky pat­rí naprí­klad integ­rá­cia Home­Kit do Con­trol Cen­tra. Do app­ky sa pri­da­la aj pod­po­ra pre via­ce­ré prí­slu­šen­stvo ako naprí­klad zvon­če­ko­vé kame­ry.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

9. Tele­fo­no­va­nie

Je prí­jem­né, že pop­ri toľ­kých novin­kých inte­li­gent­ných tele­fó­nov sa stá­le neza­bú­da na základ­nú fun­kc­kiu tele­fó­nu — tele­fo­no­va­nie. V iOS 10 náj­de­me nie­koľ­ko novi­niek aj v tom­to sme­re. Nový iOS je totiž vyba­ve­ný VoIP API, kto­ré pod­po­ru­je app­ky ako naprí­klad Sky­pe ale­bo Mes­sen­ger od Face­bo­oku.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

10. Sprá­vy

Po tele­fo­no­va­ní samoz­rej­me nemô­žu chý­bať Sprá­vy. Odo­sla­né emo­ti­ko­ny sú naj­nov­šie 3x väč­šie a vďa­ka Quic­kTy­pe je mož­né vyme­niť kon­krét­ne slo­vá za smaj­lí­ky. Po odo­sla­ní slo­va “Que­en” sa ti naprí­kald auto­ma­tic­ky zme­ní za emo­ti­kon krá­ľov­nej.

Sprá­vy je tiež mož­né oži­viť bub­li­no­vým efek­tom, kto­rý ich zväč­ší. Okrem tex­tu z klá­ves­ni­ce je teraz mož­né jed­no­du­cho posie­lať tex­ty písa­né prs­tom po disp­le­ji. Nie­čo podob­né pri­chá­dza aj na wat­chOS 3.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

App­le Mes­sa­ges sú podob­ne ako Siri ale­bo Maps od iOS 10 dostup­né aj pre vývo­já­rov tre­tích strán. Medzi ďal­šie fun­kcie pat­rí naprí­klad posie­la­nie edi­to­va­teľ­ných živých foto­gra­fií s emo­ti­kon­mi a vese­lý­mi nápis­mi. Spo­loč­nosť App­le tiež zdô­raz­ňu­je, že súkro­mie je stá­le na prvom mies­te a ako obvyk­le pra­cu­je s pre­pra­co­va­ným šif­ro­va­cím sys­té­mom.

Kom­pa­ti­bi­li­ta a dátum vyda­nia

Na iOS 10 si bude­me musieť počkať do jese­ne toh­to roku. Pre vývo­já­rov budek dis­po­zí­cií už od dneš­né­ho veče­ra. Nový ope­rač­ný sys­tém bude k dis­po­zí­cií pre všet­ky iPho­ny 5, iPa­dy 4, iPa­dy mini 2, iPo­dy 6. gene­rá­cie a nov­šie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: appleinsider.com

Pridať komentár (0)