Apple práve pred­sta­vil nový iOS 10 — “naj­väčší update v his­tó­rií”

Dávid Baránek / 13. júna 2016 / Tools a produktivita

A je to tu! Spo­loč­nosť Apple pred malou chví­ľou ofi­ciálne pred­sta­vila novú ver­ziu svojho ope­rač­ného sys­tému pre doty­kové zaria­de­nia. Do nových fun­kicí iOS 10 sme mali mož­nosť nahliad­nuť vďaka dneš­nému WWDC 2016. A že sa bolo na čo poze­rať! Craig Fede­righi tvrdí, že ide o naj­väčší update iOS, aký kedy spo­loč­nosť vypus­tila do sveta. Poďme sa pozrieť na 10 novi­niek, ktoré pri­náša.

1. Novinky na domov­skej obra­zovke

Prvou zme­nou, ktorú nám spo­loč­nosť pred­sta­vila, je zmena vzhľadu uzam­knu­tej obra­zovky, do kto­rej pri­dali pod­poru 3D Touch. Vďaka tejto fun­kcií bude možné odpi­so­vať na správy priamo z uzam­kn­tuej obra­zovky.

Ďal­ším v poradí bol Con­trol Cen­ter, ktorý si pre­šiel po dizaj­no­vej stránke poriad­nou zme­nou. S prí­cho­dom iOS 10 bude pod­po­ro­vať rôzne wid­gety a po potia­hnutí prsta z Con­trol Cen­tra sa naj­nov­šie pre­su­nieš do pre­hrá­va­nia hudby.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

2. Siri

Konečne sme sa doč­kali! Spo­loč­nosť Apple sprí­stup­nila Siri aj pre vývo­já­rov tre­tích strán. Hal­sovú asis­tentku tak čoskoro budeme môcť pou­ží­vať aj v apli­ká­ciách, za kto­rými nestojí Apple. Vďaka tomu má teraz Siri omnoho viac využití a už sa nevieme doč­kať, ako sa s ňou vývo­jári popa­sujú.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

3. Quic­kType

Tre­ťou novin­kou v iOS 10 je fun­kcia Quic­kType. Inte­li­gen­cia Siri je od teraz dostupná aj priamo z klá­ves­nice. Tex­tové roz­ho­vory s pria­teľmi sa tak stanú “inte­li­gen­tnej­šie” a jed­no­duch­šie. V prí­pade, že ti naprí­klad nie­kto pošle správu s otáz­kou, kde sa nachá­dzaš, sys­tém ti auto­ma­ticky ponúkne mož­nosť odo­slať svoju aktu­álnu polohu. Ak ti nie­kto pošle dátum blí­žia­cej sa akcie, auto­ma­ticky si ju budeš môcť ulo­žiť do kalen­dára. A to sa nám teda páči!

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

4. Foto­gra­fie

Zme­nou si pre­šla aj apli­ká­cia Fotky, ktorá naj­nov­šie pod­po­ruje roz­poz­ná­va­nie tvárí a miest lep­šie, ako kedy­koľ­vek pred­tým. Vďaka tech­no­ló­gií Advan­ced Com­pu­ter Vision dokáže apli­ká­cia pra­co­vať s roz­poz­ná­va­ním objek­tov a rôz­nych scén, medzi kto­rými môže pou­ží­va­teľ následne pre­hľa­dá­vať.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

Zau­jí­ma­vou fun­kciou môže byť aj novinka Spo­mienky res­pek­tíve Memo­ries. Apli­ká­cia dokáže vytvo­riť uni­kátnu pre­zen­tá­ciu videí a foto­gra­fií, ktorá ti pri­po­me­nie tie najk­raj­šie chvíle zazna­me­nané v iPhone. Pre­ze­ra­nie inte­rak­tív­nej pre­zen­tá­cie s hud­bou je omnoho zábav­nej­šie ako suché bráz­de­nie fot­kami.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

5. Mapy

Apli­ká­cia Mapy ponúka nový dizajn, ktorý sa sústredí najmä na pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Zau­jí­mavé je tiež sprí­stup­ne­nie apli­ká­cie vývo­já­rom tre­tích strán. Tí majú mož­nosť vytvá­rať vlastné roz­ší­re­nia, ktoré budú spo­lu­pra­co­vať s Apple Maps.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

6. Hudba

Číslo šesť, kto­rému sa Apple veno­valo je Hudba. Aplik­cáia Apple Music má dnes už 15 mili­ó­nov pla­tia­cich uží­av­te­ľov, kto­rých roz­hodne poteší kom­pletná zmena dizajnu. Appka teraz vyzerá dosť odlišne a zame­riava sa najmä na jed­no­du­chosť a pre­hľad­nosť. Spo­loč­nosť tiež pri­dala mož­nosť zobra­ziť texty piesní k jed­not­li­vým pes­nič­kám priamo z apli­ká­cie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

7. Novinky

Pre Slo­vá­kov síce nie až taká pod­statná novinka, no zme­nou si pre­šla aj appka Novinky (News). Uží­va­te­ľov poteší pre­ro­bený dizajn, ktorý sa naj­nov­šie podobá na USA­To­day. Appka pod­prouje odbery urči­tých novi­niek a cel­kovo pôsobí o niečo jed­no­duch­šie na pou­ži­tie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

8. Home­Kit

iOS 10 bude obsa­ho­vať novú vsta­vanú apli­ká­ciu Domov (Home). Apli­ká­cia pra­cuje podobne, ako Home­Kit apli­ká­cie tre­tích strán. Medzi novinky patrí naprí­klad integ­rá­cia Home­Kit do Con­trol Cen­tra. Do appky sa pri­dala aj pod­pora pre via­ceré prí­slu­šen­stvo ako naprí­klad zvon­če­kové kamery.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

9. Tele­fo­no­va­nie

Je prí­jemné, že popri toľ­kých novin­kých inte­li­gent­ných tele­fó­nov sa stále neza­búda na základnú fun­kc­kiu tele­fónu — tele­fo­no­va­nie. V iOS 10 náj­deme nie­koľko novi­niek aj v tomto smere. Nový iOS je totiž vyba­vený VoIP API, ktoré pod­po­ruje appky ako naprí­klad Skype alebo Mes­sen­ger od Face­bo­oku.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

10. Správy

Po tele­fo­no­vaní samoz­rejme nemôžu chý­bať Správy. Odo­slané emo­ti­kony sú naj­nov­šie 3x väč­šie a vďaka Quic­kType je možné vyme­niť kon­krétne slová za smaj­líky. Po odo­slaní slova “Queen” sa ti naprí­kald auto­ma­ticky zmení za emo­ti­kon krá­ľov­nej.

Správy je tiež možné oži­viť bub­li­no­vým efek­tom, ktorý ich zväčší. Okrem textu z klá­ves­nice je teraz možné jed­no­du­cho posie­lať texty písané prs­tom po disp­leji. Niečo podobné pri­chá­dza aj na wat­chOS 3.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com

Apple Mes­sa­ges sú podobne ako Siri alebo Maps od iOS 10 dostupné aj pre vývo­já­rov tre­tích strán. Medzi ďal­šie fun­kcie patrí naprí­klad posie­la­nie edi­to­va­teľ­ných živých foto­gra­fií s emo­ti­konmi a vese­lými nápismi. Spo­loč­nosť Apple tiež zdô­raz­ňuje, že súkro­mie je stále na prvom mieste a ako obvykle pra­cuje s pre­pra­co­va­ným šif­ro­va­cím sys­té­mom.

Kom­pa­ti­bi­lita a dátum vyda­nia

Na iOS 10 si budeme musieť počkať do jesene tohto roku. Pre vývo­já­rov budek dis­po­zí­cií už od dneš­ného večera. Nový ope­račný sys­tém bude k dis­po­zí­cií pre všetky iPhony 5, iPady 4, iPady mini 2, iPody 6. gene­rá­cie a nov­šie.

zdroj: theverge.com
zdroj: theverge.com
thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: appleinsider.com

Pridať komentár (0)