Apple pre­dal 13 mili­ó­nov iPho­nov za jediný víkend

Rudolf Nečas / 28. september 2015 / Business

Spo­loč­nosť Apple práve ozná­mila, že za prvý víkend pre­dali 13 mili­ó­nov zaria­dení iPhone 6S a 6S Plus. Je to pre nich nový rekord, keďže minulý rok pre­dali 10 mili­ó­nov zaria­dení a 9 mili­ó­nov v roku 2013.

Pre porov­na­nie s minu­lým rokom, Apple vydalo iPhone 6S a 6S Plus v Číne hneď v úvodný deň pre­daja. Minulý rok boli zaria­de­nia iPhone 6 a 6 Plus v Číne dostupné až o nie­koľko týž­dňov po ofi­ciál­nom začiatku pre­daja. V roku 2013 si však zákaz­níci v Číne mohli iPhone 5S a 5C kúpiť hneď v prvý deň, takže oproti pre­daju z pred dvoch rokov je to stále veľké zlep­še­nie.

Aby som to trošku pri­blí­žil, za posledné tri dni Apple pre­dalo 3000 iPho­nov za minútu, resp. 50 za sekundu. To je sku­točne impo­zantné číslo. Apple pri­náša aj novinku nazvanú iPhone Upg­rade Prog­ram, ktorá umož­ňuje zakú­piť tele­fón ako službu. Je to 24 mesačný pla­tobný plán s mož­nos­ťou prejsť na nový iPhone každý rok. Služba začína na sume 32 dolá­rov za naj­niž­šiu špe­ci­fi­ká­ciu modelu 6S.

Apple tiež ozná­milo, že iPhony 6S a 6S Plus budú od 9. októbra dostupné v ďal­ších 40 kra­ji­nách. Pred kon­com roka plá­nuje Apple pre­dá­vať nové iPhony v cel­kovo 130 kra­ji­nách. Ešte pred zača­tím pre­daja sa spo­loč­nosť vyjad­rila, že vzhľa­dom k počtu pre­dob­jed­ná­vok sú na naj­lep­šej ceste aby pre­ko­nali minu­lo­ročný rekord.

iPhone 6S pri­náša mnoho vylep­šení. Oproti pre­doš­lému modelu má lepší foto­apa­rát, pod­statne rých­lejší pro­ce­sor a gra­fickú kartu, poho­to­vej­šiu čítačku Touch ID a 3D Touch. Najmä 3D Touch je pre­vratná tech­no­ló­gia, ktorá môže zme­niť spô­sob akým pou­ží­vaš iPhone.

Od 9. októbra budú iPhone 6S a 6S Plus dostupné v týchto kra­ji­nách: Andorra, Bel­gicko, Bosna, Bul­har­sko, Česká Repub­lika, Dán­sko, Estón­sko, Fín­sko, Grécko, Grón­sko, Holand­sko, Chor­vát­sko, Island, Írsko, Litva, Lich­ten­štajn­sko, Lotyš­sko, Luxem­bur­sko, Maďar­sko, Mal­divy, Mexiko, Monako, Nór­sko, Ostrov Man, Poľ­sko, Por­tu­gal­sko, Rakúsko, Rumun­sko, Rusko, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko, Špa­niel­sko, Švéd­sko, Švaj­čiar­sko, Talian­sko a Tai­wan.

10. októbra pri­budnú ešte: Bah­rajn, Jor­dán­sko, Kuvajt, Katar, Saud­ská Ará­bia a Spo­jené arab­ské emi­ráty.

Pridať komentár (0)