Apple Watch obsa­dili naj­vyš­šie miesto v reb­ríčku spo­koj­nosti uží­va­te­ľov

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Zákaz­níci milujú Apple Watch. Ale výsledky pre­daja stále nie sú podľa oča­ká­va­nia spo­loč­nosti. Možno za tým bude aj cena, ktorá sa na Slo­ven­sku pohy­buje od 340 eur vyš­šie.

Kva­lita súvisí so spo­koj­nos­ťou zákaz­ní­kov, a tá bola oce­nená v maxi­mál­nej miere. Podľa kali­forn­skej spo­loč­nosti J.D. Power sú Apple Watch na prvom mieste v reb­ríčku spo­koj­nosti uží­va­te­ľov spo­me­dzi výrob­cov smart hodi­niek! U výrob­cov fit­ness náram­kov zase vyhral Sam­sung pred Gar­mi­nom. Tento pries­kum bol vyko­naný medzi 2 696 zákaz­níkmi a jed­not­livé smart hodinky mohli dostať maxi­málne 1 000 bodov.

Tu sú výsledky pre smart hodinky:

1. Apple (852 bodov) — 5/5, naj­vyš­šia spo­koj­nosť uží­va­te­ľov, hlavne čo sa týka kom­fortu, vzhľadu a ovlá­da­teľ­nosti

2. Sam­sung (842 bodov) — 3/5, druhé miesto, zákaz­níci oce­ňujú najmä zákaz­nícky ser­vis, veľ­kosť disp­leja a soft­vér

Zdroj: jdpower.com

foto:jdpower.com

Pries­kum okrem iného uká­zal, že uží­va­te­lia sú naj­viac nespo­kojní s nedos­ta­toč­nou výdr­žou baté­rie, s uží­va­teľ­skými fun­kciami alebo s poško­de­nou nabí­jač­kou. My s tým súhla­síme, hlavne s tou baté­riou.

Pries­kum meral cel­kovú spo­koj­nosť s pro­duktmi spo­me­dzi zákaz­ní­kov, ktorí si kúpili aké­koľ­vek smart hodinky za posled­ných 12 mesia­cov. Bolo zohľad­ne­ných cel­kovo 11 fak­to­rov, ako naprí­klad ovlá­da­teľ­nosť, pohodl­nosť pri nosení, život­nosť baté­rie, soft­vér, cena, zákaz­nícka pod­pora a podobne.

Pre Apple takýto výsle­dok musí byť určite pote­šu­júci, s ohľa­dom na oča­ká­vaný rast pre­daja po update Wat­chOS na jeseň tohto roka, ktorý by mal odstrá­niť hlavne prob­lém so spus­te­ním apli­ká­cií na Apple Watch, kde si dnes uží­va­teľ rad­šej vytiahne svoj iPhone a spustí si apli­ká­ciu priamo tam, čo je pre neho časovo výhod­nej­šie.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: for­bes

Pridať komentár (0)