App­le Watch obsa­di­li naj­vyš­šie mies­to v reb­ríč­ku spo­koj­nos­ti uží­va­te­ľov

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Zákaz­ní­ci milu­jú App­le Watch. Ale výsled­ky pre­da­ja stá­le nie sú pod­ľa oča­ká­va­nia spo­loč­nos­ti. Mož­no za tým bude aj cena, kto­rá sa na Slo­ven­sku pohy­bu­je od 340 eur vyš­šie.

Kva­li­ta súvi­sí so spo­koj­nos­ťou zákaz­ní­kov, a tá bola oce­ne­ná v maxi­mál­nej mie­re. Pod­ľa kali­forn­skej spo­loč­nos­ti J.D. Power sú App­le Watch na prvom mies­te v reb­ríč­ku spo­koj­nos­ti uží­va­te­ľov spo­me­dzi výrob­cov smart hodi­niek! U výrob­cov fit­ness náram­kov zase vyhral Sam­sung pred Gar­mi­nom. Ten­to pries­kum bol vyko­na­ný medzi 2 696 zákaz­ník­mi a jed­not­li­vé smart hodin­ky moh­li dostať maxi­mál­ne 1 000 bodov.

Tu sú výsled­ky pre smart hodin­ky:

1. App­le (852 bodov) — 5/5, naj­vyš­šia spo­koj­nosť uží­va­te­ľov, hlav­ne čo sa týka kom­for­tu, vzhľa­du a ovlá­da­teľ­nos­ti

2. Sam­sung (842 bodov) — 3/5, dru­hé mies­to, zákaz­ní­ci oce­ňu­jú naj­mä zákaz­níc­ky ser­vis, veľ­kosť disp­le­ja a soft­vér

Zdroj: jdpower.com

foto:jdpower.com

Pries­kum okrem iné­ho uká­zal, že uží­va­te­lia sú naj­viac nespo­koj­ní s nedos­ta­toč­nou výdr­žou baté­rie, s uží­va­teľ­ský­mi fun­kcia­mi ale­bo s poško­de­nou nabí­jač­kou. My s tým súhla­sí­me, hlav­ne s tou baté­ri­ou.

Pries­kum meral cel­ko­vú spo­koj­nosť s pro­dukt­mi spo­me­dzi zákaz­ní­kov, kto­rí si kúpi­li aké­koľ­vek smart hodin­ky za posled­ných 12 mesia­cov. Bolo zohľad­ne­ných cel­ko­vo 11 fak­to­rov, ako naprí­klad ovlá­da­teľ­nosť, pohodl­nosť pri nose­ní, život­nosť baté­rie, soft­vér, cena, zákaz­níc­ka pod­po­ra a podob­ne.

Pre App­le taký­to výsle­dok musí byť urči­te pote­šu­jú­ci, s ohľa­dom na oča­ká­va­ný rast pre­da­ja po upda­te Wat­chOS na jeseň toh­to roka, kto­rý by mal odstrá­niť hlav­ne prob­lém so spus­te­ním apli­ká­cií na App­le Watch, kde si dnes uží­va­teľ rad­šej vytiah­ne svoj iPho­ne a spus­tí si apli­ká­ciu pria­mo tam, čo je pre neho časo­vo výhod­nej­šie.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: for­bes

Pridať komentár (0)