Audi e-tron ako prvé sériové auto dostane kamery namiesto spätných zrkadiel

startstop.sk / 9. júla 2018 / Auto

  • Audi uká­zalo in­te­riér pro­to­typu elek­tric­kého SUV s náz­vom e-tron
  • Ok­rem Full HD roz­lí­še­nia Audi vir­tual cock­pitu pri­ne­sie ako prvé sé­ri­ové auto jednu zau­jí­mavú no­vinku: ka­mery na­miesto spät­ných zrka­diel
zdroj: Audi
  • Audi uká­zalo in­te­riér pro­to­typu elek­tric­kého SUV s náz­vom e-tron
  • Ok­rem Full HD roz­lí­še­nia Audi vir­tual cock­pitu pri­ne­sie ako prvé sé­ri­ové auto jednu zau­jí­mavú no­vinku: ka­mery na­miesto spät­ných zrka­diel

E-tron má byť podľa Audi „elek­trické SUV pre šport, ro­dinu a voľný čas“ s roz­mermi 4.901 mm na dĺžku, 1.935 mm na šírku, 1.616 mm na výšku a ráz­vo­rom 1.928 mm. Vý­ho­dou elek­tro­mo­bi­lov je rovná pod­laha na­miesto stre­do­vého tu­nelu v kon­venč­ných au­to­mo­bi­loch a e-tron ne­bude vý­nim­kou. Audi však na fo­to­gra­fiách uká­zalo najmä in­te­riér pro­to­typu, ktorý má jednu na­ozaj zau­jí­mavú „fí­čurku“. Audi e-tron bude za prí­pla­tok ako prvé sé­ri­ové auto po­nú­kať ka­mery na­miesto spät­ných zrka­diel!

Celý kok­pit, vrá­tane oboch disp­le­jov MMI touch res­ponse, je na­sme­ro­vaný na vo­diča. Horný z dvoch disp­le­jov (in­fo­tain­ment) je možné úplne vy­pnúť, spodný disp­lej (kli­ma­ti­zá­cia) je od neho vý­razne od­sa­dený a in­teg­ro­vaný do ši­ro­kej stre­do­vej kon­zoly. Na že­la­nie budú k dis­po­zí­cii mul­ti­funkčné tla­čidlá na okraji disp­leja a kom­bi­no­vaný spí­nač osvet­le­nia v di­zajne Black Pa­nel s tech­ni­kou touch res­ponse. Obi­dva do­ty­kové disp­leje zo­bra­zujú všetky ob­rázky a in­for­má­cie na čier­nom po­zadí. Za prí­pla­tok bude k dis­po­zí­cii aj Audi phone box.

Lu­xus zna­mená kva­litný zvuk v in­te­ri­éri

Ok­rem tra­dič­nej kva­lit­nej kože a in­te­ri­é­ro­vých ob­kla­dov, ktoré po­známe z ak­tu­ál­nej po­nuky Audi (A6, A7, A8), bude za prí­pla­tok k dis­po­zá­cii aj Bang & Oluf­sen Pre­mium Sound Sys­tem s troj­roz­mer­ným pries­to­ro­vým ozvu­če­ním. Zá­kla­dom tejto tech­no­ló­gie je špe­ciálny al­go­rit­mus, ktorý Audi vy­vi­nulo spo­ločne s in­šti­tú­tom Fraun­ho­fer v Er­lan­gene. Zo ste­re­ofón­neho sig­nálu alebo pries­to­ro­vého zá­znamu vo for­máte 5.1 na DVD vy­po­čí­tava in­for­má­ciu pre tretí roz­mer a spra­cúva ju pre re­pro­duk­tory 3D.

Srd­com ozvu­čo­va­cieho sys­tému Bang & Oluf­sen je vy­soko účinný mul­ti­ka­ná­lový di­gi­tálny zo­sil­ňo­vač s cel­ko­vým vý­ko­nom 705 W, ktorý na­pája sú­stavu 16 re­pro­duk­to­rov. Nie­ktoré z nich, na­prí­klad 3D re­pro­duk­tory v pred­ných stĺpi­koch a efek­tové re­pro­duk­tory v za­dných stĺpi­koch ka­ro­sé­rie majú ne­ody­mové mag­nety.

A čo zvuk zvonku?

V nie­kto­rých štá­toch se­ver­nej Ame­riky a Ázie zá­kony po­ža­dujú, aby elek­trické au­to­mo­bily pri ma­lých rých­los­tiach vy­dá­vali umelý zvuk jazdy. Podľa štátu ho musí byť dobre po­čuť do rých­losti 32, res­pek­tíve 20 km/h a pri zvy­šu­jú­cej rých­losti sa po­stupne utlmí. Malá ria­diaca jed­notka ge­ne­ruje tech­nicko-fu­tu­ris­tický zvuk, ktorý vy­dáva re­pro­duk­tor v pra­vom pred­nom blat­níku, a tým pris­pieva k lep­šiemu vní­ma­niu vo­zidla. Keď au­to­mo­bil cúva, in­ten­zita zvuku sa zvýši, aby ho bolo dobre po­čuť aj vzadu.

Ka­mery na­miesto spät­ných zrka­diel

Ako prvý sé­ri­ový au­to­mo­bil na svete po­núkne Audi e-tron na že­la­nie vir­tu­álne von­kaj­šie spätné zrkadlá. Podľa au­to­mo­bilky po­sky­tujú „nie­len nový zá­ži­tok z tech­niky, ale aj mnoho prak­tic­kých pred­ností v ob­lasti kom­fortu a bez­peč­nosti“. Ka­me­rys roz­lí­še­ním 1280×1080 pi­xe­lov sa na­chá­dzajú na šesť­u­hol­ní­ko­vom konci plo­chých dr­žia­kov.

Elek­trické vy­hrie­va­nie chráni ob­jek­tív ka­mery pred za­ro­se­ním a za­mrz­nu­tím, a tým za­bez­pe­čuje dobrú vi­di­teľ­nosť za kaž­dého po­ča­sia. Keď ka­mera ro­zo­zná ne­čis­totu, au­to­ma­ticky sa ak­ti­vuje vy­hrie­va­nie. Na­vyše sa zo­brazí upo­zor­ne­nie v zdru­že­nom prí­stroji ak je po­trebné ka­meru očis­tiť ma­nu­álne. Ka­mera na­vyše au­to­ma­ticky re­gu­luje jas ob­razu podľa in­ten­zity svetla oko­lia, na­prí­klad pri jazde cez tu­nel.

Každý dr­žiak vir­tu­ál­neho zrkadla ok­rem toho ob­sa­huje bočné sme­rové svetlo z LED a na že­la­nie ka­meru pre vir­tu­álny po­hľad na vo­zidlo zhora. Oproti štan­dard­ným von­kaj­ším spät­ným zrkad­lám vir­tu­álne zrkadlá re­du­kujú šírku vo­zidla o 15 cen­ti­met­rov. Rov­nako ako kon­venčné zrkadlá sa aj vir­tu­álne dajú ma­nu­álne sk­lo­piť.

Ob­razy z ka­mier sa zo­bra­zujú na OLED disp­le­joch s roz­lí­še­ním 1200×800 pi­xe­lov. Ob­ra­zovky s uhlop­rieč­kou 17,8 cm (7 pal­cov) majú sen­zor pri­blí­že­nia: keď sa prst pri­blíži k po­vr­chu, zo­bra­zia sa sym­boly, po­mo­cou kto­rých môže vo­dič do­ty­kom pre­pí­nať roz­ličné na­sta­ve­nia. Tak sa dá po­su­núť ur­čitý vý­rez ob­razu a tým pris­pô­so­biť že­la­nému zor­nému poľu alebo sa ob­raz dá pri­blí­žiť i od­dia­liť.

3 rôzne zo­bra­ze­nia

Vir­tu­álne von­kaj­šie spätné zrkadlá sa dajú pris­pô­so­biť pre roz­ličné jazdné si­tu­ácie a tým zvy­šujú bez­peč­nosť. V sys­téme MMI môže vo­dič zvo­liť tri zo­bra­ze­nia – pre diaľ­nicu, od­bo­čo­va­nie a par­ko­va­nie. Sys­tém au­to­ma­ticky pre­pína me­dzi zo­bra­ze­niami.

Diaľ­ničné zo­bra­ze­nie sa ob­javí, keď vo­zidlo ide rých­lej­šie ako 90 km/h a na­vi­gačný sys­tém hlási, že je na diaľ­nici. Ob­raz sa pri­blíži aby bolo možné lep­šie od­had­núť rých­losti pre rých­lej jazde – vo­zidlá sa zja­vujú väč­šie.

Keď vo­dič sig­na­li­zuje od­bo­čo­va­nie alebo zmenu jazd­ného pruhu za­pnu­tím sme­ro­vých sve­tiel, od­bo­čo­va­cie zo­bra­ze­nie roz­šíri vý­rez ob­razu na prí­sluš­nej strane. Tým sa zmenší mŕtvy uhol.

Keď vo­dič za­radí spia­točku, ka­mera zo­brazí ob­rub­ník pre zlep­še­nie pre­hľadu pri par­ko­vaní. Ob­raz sa roz­šíri sme­rom na­dol – po­dobne ako au­to­ma­tické sklo­ne­nie nor­mál­neho zrkadla pri cú­vaní. Sve­telný sen­zor v disp­leji za­chy­táva svetlo oko­lia a au­to­ma­ticky re­gu­luje jas disp­leja.

Zdroj: starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)