Auto­nóm­na domác­nosť na Slo­ven­sku?

Linda Cebrová / 16. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/Dávid Igaz

Už na minu­lo­roč­nom podu­ja­tí Star­tup Awards 2016 sa spík­ri z rôz­nych kútov sve­ta zame­ria­va­li pre­dov­šet­kým na auto­nóm­ne rie­še­nia, kto­ré sa dot­knú kaž­dej oblas­ti náš­ho živo­ta. Veľ­mi dis­ku­to­va­nou témou bola aj imple­men­tá­cia tech­no­lo­gic­kých zaria­de­ní do domác­nos­tí.

Spo­mí­nal sa fakt, že v blíz­kej budúc­nos­ti budú jed­not­li­vé zaria­de­nia v našich bytoch auto­ma­tic­ky koope­ro­vať bez toho, aby muse­li byť pre­po­je­né káb­la­mi. O pár mesia­cov neskôr vidí­me prvé impul­zy aj na slo­ven­skom trhu.

Len pred pár rok­mi sme ani nesní­va­li o ultra­bo­okoch a teši­li sme sa aj z 20-kilo­vých stol­ných počí­ta­čov, na kto­ré nám mama bez váha­nia polo­ži­la čip­ko­va­nú deč­ku. Dnes však môže tvo­ja domác­nosť vyze­rať ako z futu­ris­tic­ké­ho fil­mu, a to za mesač­ný popla­tok vo výš­ke jed­nej dob­rej veče­re.

foto:David Igaz

Mož­no si už postre­hol ino­va­tív­ny krok Tele­ko­mu do vôd inte­li­gent­ných domác­nos­tí. Ich prog­ram Magen­ta Smart­Ho­me ponú­ka širo­kej verej­nos­ti, a teda aj ľudom bez váš­ne k tech­no­ló­giám, mož­nosť zjed­no­du­šiť si kaž­do­den­nú rea­li­tu.

Vďa­ka ich Smart­Ho­me zaria­de­niam začne tvoj byt žiť vlast­ným živo­tom. V ich boha­tom por­fó­liu si kaž­dý náj­de pre seba to pra­vé. Prin­cíp spo­čí­va v tom, že so Smart­Ho­me zaria­de­nia­mi ti odpad­ne hneď nie­koľ­ko sta­ros­tí. Nemu­síš viac mys­lieť na to, či si zatvo­ril všet­ky okná, či man­žel­ka vytiah­la zo zásuv­ky žeh­lič­ku. Tak­tiež budeš ihneď vedieť, ak nie­kto vstú­pi do tvoj­ho bytu bez tvoj­ho vedo­mia.

foto:pixabay.com

Smart­Ho­me od Tele­ko­mu ti ponú­ka mož­nosť mať pod kon­tro­lou celú svo­ju domác­nosť len pomo­cou jed­nej pre­hľad­nej apli­ká­cie. Nefun­gu­je to však tak, že musíš celý deň pobe­ho­vať so svo­jím smart­fó­nom a nasta­vo­vať jed­not­li­vé fun­kcie a reži­my. Všet­ko bude fun­go­vať samos­tat­ne pod­ľa tebou vopred zvo­le­ných reži­mov. Celá domác­nosť sa tak pris­pô­so­bí pod­ľa potrieb a nála­dy uží­va­te­ľa.

Čo všet­ko ti vie Smart­Ho­me ponúk­nuť?

foto:David Igaz

K dis­po­zí­cii budeš mať hneď nie­koľ­ko sce­ná­rov. Ide naprí­klad o :

Pre­hľad varo­va­ní a odpo­rú­ča­ní

foto:David Igaz

Ten zahŕňa mož­nosť det­skej ochra­ny, keď dosta­neš noti­fi­ká­ciu, že sa otvo­ri­la skrin­ka ale­bo dve­re, kto­ré nech­ceš deťom sprí­stup­niť. Pod kon­tro­lou budeš mať auto­ma­tic­ky aj vlh­kosť a tep­lo­tu v miest­nos­ti a v prí­pa­de úni­ku jedo­va­té­ho ply­nu, to budeš vďa­ka noti­fi­ká­cii vedieť ako prvý. Mno­hých pote­ší aj mož­nosť okam­ži­té­ho upo­zor­ne­nia, keď ti domov prí­de poš­ta.

Ria­de­nie Hud­by a Tele­ví­zie

foto:David Igaz

Cho­díš domov pra­vi­del­ne o 17:00? So Smart­Ho­me si jeno­du­cho nasta­víš, že po prí­cho­de z prá­ce sa auto­ma­tic­ky zapne tvo­ja obľú­be­ná pes­nič­ka a svet­lá začnú ply­nu­le meniť far­bu.

Úspo­ra ener­gie

S tou­to ino­vá­ci­ou môže tvoj byt jed­no­du­cho nabrať na efek­ti­vi­te. Ak naprí­klad prá­ve nevy­uží­vaš nie­kto­ré z elek­tro­nic­kých zaria­de­ní ale­bo sve­tiel, auto­ma­tic­ky sa vypnú a cel­ko­vú spot­re­bu ener­gie uvi­díš v jed­no­du­chom pre­hľa­de v apli­ká­cii.

foto:David Igaz

Smart­Ho­me už teda zďa­le­ka nie je len o zapí­na­ní a vypí­na­ní sve­tiel pomo­cou tele­fó­nu. Ide o cel­ko­vú auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov, tým naje­fek­tív­nej­ším spô­so­bom. Nechaj žiť svo­ju domác­nosť vlast­ným živo­tom a zbav sa zby­toč­ných sta­ros­tí.

foto:David Igaz

Bliž­šie infor­má­cie k zria­de­niu inte­li­gent­nej domác­nos­ti náj­deš tu.

Pridať komentár (0)