Auto­nómne autíčko Googlu poru­šilo zákony a dostalo pokutu!

Martin Bohunický / 13. novembra 2015 / Tools a produktivita

Jedno z Goog­lác­kých auto­nóm­nych áut sa dostalo do prob­lé­mov so záko­nom.

Nejde o to, že by auto jaz­dilo nebez­pečne alebo prí­liš rýchlo. Vlastne naopak. Pokutu dostalo za prí­liš pomalú jazdu. 

Poli­cajt v Los Altos, Cali­for­nia, bol zazna­me­naný na bez­peč­nost­nej kamere, ako ude­ľuje pokutu auto­nóm­nemu autu neďa­leko základne spo­loč­nosti. Rých­losť áut je z bez­peč­nost­ných dôvo­dov limi­to­vaná na 25 mph, no práve to zmiatlo daného poli­cajta.

Spo­loč­nosť okam­žite na správu zare­a­go­vala na Google+, kde uviedla, prečo je limit nasta­vený tak nízko “Chceli sme, aby pôso­bili pria­teľ­sky a dostupne, nie aby ľudí stra­šili,” uviedli.

Po 1,2 mili­óna mílach auto­nóm­nej jazdy (ekvi­va­lent 90 rokov u bež­ného člo­veka) môžme hrdo pove­dať, že sme až dopo­siaľ nedos­tali pokutu,” dodal Google.

Ja by som to auto poku­to­val tiež. Za vzhľad..

zdroj: wired.co.uk

Pridať komentár (0)