AVG kupuje Loca­tion Labs za 220$ mil.

Martin Kráľ / 3. september 2014 / Business

Pôvodne české AVG dnes potvr­dilo kúpu spo­loč­nosti Loca­tion Labs za sumu 220$ mil. dolá­rov. Väč­šiu časť 140$ mil. vypla­tilo AVG okam­žite a ostá­va­jú­cich 80$ mil. vyplatí cash v nasle­du­jú­cich dvoch rokoch — tieto peniaze však nie sú garan­to­vané! Výška sumy bude závi­sieť hlavne na výkon­nosti Loca­tion Labs počas tejto doby.

Loca­tion Labs začalo šikovne liezť AVG-čku do kapusty na poli “mobile secu­rity”, čo asi nebolo cel­kom po chuti vede­niu tohto anti­ví­ru­so­vého giganta. Loca­tion Labs vyvi­nulo vlastný anti­ví­rus, clou­dový bac­kup plus sériu slu­žieb zame­ra­ných na rodinu ako napr. mož­nosť rodi­čov zablo­ko­vať tele­fón svo­jich detí počas vyučo­va­nia, mož­nosť vytiah­nuť si kom­pletný zoznam akti­vít z tele­fónu svo­jej rato­lesti alebo zablo­ko­vať tele­fón pri spus­tení nie­kto­rých akti­vít a pod. 

Hovorca AVG pre­zra­dil, že úče­lom akvi­zí­cie je aj snaha o zväč­še­nie uží­va­teľ­skej základne AVG obzvlášť na mobil­ných zaria­de­niach. AVG už nad­via­zalo nie­koľko par­tners­tiev s ame­ric­kými tele­ko­mu­ni­kač­nými ope­rá­tormi o integ­rá­cií AVG rie­šení priamo do ich zaria­dení. Celý deal by sa mal uzav­rieť pred­bežne kon­com 4 kvar­tálu tohto roku.

Loca­tion Labs má už slušný user base a track record. Via­cej ako 1,3 aktív­nych uží­va­te­ľov, reve­nue vyš­šie ako 33$ mil. a penet­rá­ciu 2,7 na jednu domác­nosť sú skvelé hod­noty, ktoré určite zabez­pe­čili tak vysokú hod­notu spo­loč­nosti. 

Zdroj: zdnet.com

Pridať komentár (0)