AVG kupu­je Loca­ti­on Labs za 220$ mil.

Martin Kráľ / 3. septembra 2014 / Business

Pôvod­ne čes­ké AVG dnes potvr­di­lo kúpu spo­loč­nos­ti Loca­ti­on Labs za sumu 220$ mil. dolá­rov. Väč­šiu časť 140$ mil. vypla­ti­lo AVG okam­ži­te a ostá­va­jú­ci­ch 80$ mil. vypla­tí cash v nasle­du­jú­ci­ch dvo­ch roko­ch — tie­to penia­ze však nie sú garan­to­va­né! Výš­ka sumy bude závi­sieť hlav­ne na výkon­nos­ti Loca­ti­on Labs počas tej­to doby.

 

Location Labs začalo šikovne liezť AVG-čku do kapusty na poli "mobile security", čo asi nebolo celkom po chuti vedeniu tohto antivírusového giganta. Location Labs vyvinulo vlastný antivírus, cloudový backup plus sériu služieb zameraných na rodinu ako napr. možnosť rodičov zablokovať telefón svojich detí počas vyučovania, možnosť vytiahnuť si kompletný zoznam aktivít z telefónu svojej ratolesti alebo zablokovať telefón pri spustení niektorých aktivít a pod. 

 

Hovorca AVG prezradil, že účelom akvizície je aj snaha o zväčšenie užívateľskej základne AVG obzvlášť na mobilných zariadeniach. AVG už nadviazalo niekoľko partnerstiev s americkými telekomunikačnými operátormi o integrácií AVG riešení priamo do ich zariadení. Celý deal by sa mal uzavrieť predbežne koncom 4 kvartálu tohto roku.

 

Location Labs má už slušný user base a track record. Viacej ako 1,3 aktívnych užívateľov, revenue vyššie ako 33$ mil. a penetráciu 2,7 na jednu domácnosť sú skvelé hodnoty, ktoré určite zabezpečili tak vysokú hodnotu spoločnosti. 

 

 

Zdroj: zdnet.com

Pridať komentár (0)