Bar­Camp opäť v Bra­ti­slave!

Luky Gašparík / 8. októbra 2014 / Startupy

Po pia­tich rokoch sa v Bra­ti­slave opäť usku­toční Bar­Camp, sieť otvo­re­ných kon­fe­ren­cií orga­ni­zo­va­ných po celom svete.

Je to (ne)konferencia pre ľudí, ktorí majú chuť zdie­ľať a učiť sa nové veci v otvo­re­nom pro­stredí. Bar­Camp Bra­ti­slava nebude len o pred­náš­kach, ale aj o dis­ku­siách a inte­rak­cii pred­ná­ša­jú­ceho s pub­li­kom.

Otvo­rené stret­nu­tie inšpi­ra­tív­nych ľudí, ktorí sa chcú pode­liť so svo­jimi nápadmi sa bude konať 8. novem­bra 2014 v pries­to­roch Con­nect na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­slave.

Bar­Camp Bra­ti­slava bude pre­bie­hať v dvoch pred­náš­ko­vých miest­nos­tiach. Jedna bude veno­vaná pred­náš­kam o dizajne, mar­ke­tingu, webe a tech­no­ló­giách a v dru­hej sa budú konať pred­nášky spo­jené s dis­ku­siou o život­nom štýle, zdraví, športe a zau­jí­ma­vých koníč­koch.

Orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia je digi­tálna agen­túra vib­ra­tion s.r.o. v spo­lu­práci s Con­nect.

Náv­štev­ník sa môže tešiť na pred­nášky Con­tent mar­ke­ting v praxi, Ako pro­mo­vať bicy­kel ako dopravný pros­trie­dok, Pekné vidá z malého mesta, Farm­lan­dia – ako môže digi­tálny svet pomôcť pes­to­vať kva­lit­nej­šie potra­viny, Per­for­mance mar­ke­ting, Hot Yoga a ďal­šie. Reč­níci sa môžu pri­hla­so­vať na www.barcampbratislava.sk.

Bar­Camp Bra­ti­slava začne 8. novem­bra 2014 o 9:00 v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­novke. Prog­ram bude pre­bie­hať až do večer­ných hodín a ukončí sa after párty s kape­lou UNI­SEX. Vstu­penky a ďal­šie info náj­dete aj na face­bo­oku.

Pridať komentár (0)