Bar­Camp opäť v Bra­ti­sla­ve!

Luky Gašparík / 8. októbra 2014 / Startupy

Po pia­tich rokoch sa v Bra­ti­sla­ve opäť usku­toč­ní Bar­Camp, sieť otvo­re­ných kon­fe­ren­cií orga­ni­zo­va­ných po celom sve­te.

Je to (ne)konferencia pre ľudí, kto­rí majú chuť zdie­ľať a učiť sa nové veci v otvo­re­nom pro­stre­dí. Bar­Camp Bra­ti­sla­va nebu­de len o pred­náš­kach, ale aj o dis­ku­siách a inte­rak­cii pred­ná­ša­jú­ce­ho s pub­li­kom.

Otvo­re­né stret­nu­tie inšpi­ra­tív­nych ľudí, kto­rí sa chcú pode­liť so svo­ji­mi nápad­mi sa bude konať 8. novem­bra 2014 v pries­to­roch Con­nect na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­sla­ve.

Bar­Camp Bra­ti­sla­va bude pre­bie­hať v dvoch pred­náš­ko­vých miest­nos­tiach. Jed­na bude veno­va­ná pred­náš­kam o dizaj­ne, mar­ke­tin­gu, webe a tech­no­ló­giách a v dru­hej sa budú konať pred­náš­ky spo­je­né s dis­ku­si­ou o život­nom štý­le, zdra­ví, špor­te a zau­jí­ma­vých koníč­koch.

Orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia je digi­tál­na agen­tú­ra vib­ra­ti­on s.r.o. v spo­lu­prá­ci s Con­nect.

Náv­štev­ník sa môže tešiť na pred­náš­ky Con­tent mar­ke­ting v pra­xi, Ako pro­mo­vať bicy­kel ako doprav­ný pros­trie­dok, Pek­né vidá z malé­ho mes­ta, Farm­lan­dia – ako môže digi­tál­ny svet pomôcť pes­to­vať kva­lit­nej­šie potra­vi­ny, Per­for­man­ce mar­ke­ting, Hot Yoga a ďal­šie. Reč­ní­ci sa môžu pri­hla­so­vať na www.barcampbratislava.sk.

Bar­Camp Bra­ti­sla­va začne 8. novem­bra 2014 o 9:00 v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­nov­ke. Prog­ram bude pre­bie­hať až do večer­ných hodín a ukon­čí sa after pár­ty s kape­lou UNI­SEX. Vstu­pen­ky a ďal­šie info náj­de­te aj na face­bo­oku.

Pridať komentár (0)