Beat­Beat: Čes­ko­slo­ven­ský juke­box tak tro­chu inak

Michal Tomek / 28. február 2014 / Business

Juke­box 21. sto­ro­čia v podobe Beat­Beat. Je to apli­ká­cia (android, ios), ktorá ti umožní zahrať akú­koľ­vek skladbu v akom­koľ­vek bare,. Teda aspoň toto je hlavný cieľ Beat­Be­a­ťá­kov. V súčas­nosti majú pred sebou ešte množ­stvo B2B roko­vaní. Dúfame, že po nich bude nasle­do­vať obrov­ský con­su­mer spre­a­ding tejto skve­lej apli­ká­cie.

Za Beat­Beat stojí Čes­ko­slo­ven­ská zmeska šty­roch cha­la­nov, kto­rých sme mali mož­nosť spoz­nať a strá­vit s nimi nejakú tú chvíľu- Peter Gerek, Tomáš Haná­ček, Jozef Matas a Roman Pal­koci spolu tov­ria per­fektný mix pre­dur­čený k úspe­chu.

Poda­rilo sa im dostať do akce­le­rá­tora Hub­raum v Kra­kowe. Síce neboli vybraní a nezís­kali finan­co­va­nie, no spra­vili opäť dobré meno slo­ven­skej star­tu­po­vej scéne. Kon­cept apli­ká­cie Beat­Beat nie je síce revo­lučná novinka, no predsa spra­vili niečo inak. Vlo­žili do apli­ká­cie gami­fi­kačný prvok. To zna­mená, že ak chcete, aby vaša skladba bola v pod­niku zahraná, musíte sa pre­bí­jať a vir­tu­álne súpe­riť s ostat­nými pou­ží­va­teľmi apli­ká­cie pomo­cou bodou. Tie máte pri­de­lené alebo si ich môžete tiež doku­po­vať.

Beat­Beat ponúka množ­stvu pod­ni­kov mož­nosť dife­ren­ciá­cie a zapo­je­nie pasív­nych náv­štev­ní­kov do dia­nia. A tým ich akti­vi­zo­vať. To je cieľ kaž­dého súčas­ného baru — vytvo­re­nie vzťahu, zvý­še­nie engag­mentu a ešte k tomu aj zaro­biť. Pod­niku zostáva väč­ši­nová časť vyzbie­ra­ných peňazí za body, na kto­rých má Beat­Beat vytvo­renú mone­ti­zá­ciu. V akom pomere bude pre­roz­de­ľo­vaný reve­nue stream ešte nie je defi­ni­tívne jasné. Práve B2B roko­va­nia a samotný trh dajú odpo­veď na túto otázku.

Zdroj: beatbeat.fm

Pridať komentár (0)