Biela noc pred­staví netra­dičné pro­jekty zo slo­ven­skej pro­duk­cie

Nikola Brehová / 26. septembra 2016 / Zo Slovenska

Prvé dve októb­rové sobotné noci bude Slo­ven­sko na nohách – čaká nás totiž naj­väčší a naj­nav­šte­vo­va­nejší fes­ti­val súčas­ného ume­nia, Biela noc. Fes­ti­val okrem sve­to­vých mien vizu­ál­neho ume­nia, dáva dôraz na pre­zen­tá­ciu domá­ceho ume­nia a pod­poru vzniku nových diel. Vzniká tak zau­jí­mavý dia­lóg medzi domá­cou a medzi­ná­rod­nou ume­lec­kou scé­nou.

Súčasné ume­nie nie­len v galé­riách, ale hlavne v uli­ciach, vo verej­ných prie­s­trans­tvách, mos­toch, par­koch, fasá­dach, kos­to­loch… V netra­dič­nom čase, v noci. Súčasné ume­nie, ktoré chcú v jednu noc vidieť masy – mladí, starší i deti, odbor­níci i nad­šenci. A do tre­tice – súčasné ume­nie, inšta­lá­cie rôz­nych žán­rov, per­fo­mance či objekty, nie atrak­cie.

lumikon

Naj­ná­roč­nej­šia je dra­ma­tur­gia. Každý rok je nesmierne ťažké skĺbiť výber diel a umel­cov tak, aby sme na jed­nej strane správne namie­šali sve­tovú špičku s domá­cimi auto­rmi a na strane dru­hej, uspo­ko­jili čo naj­šir­šie pub­li­kum, ale s tým, aby sme si vždy udr­žali ume­leckú úro­veň a kva­litu. Hlavne sa však sna­žíme vytvo­riť pries­tor pre domá­cich umel­cov, kto­rým Biela noc posky­tuje obrovské mož­nosti zvi­di­teľ­ne­nia,” pri­bli­žuje ume­lecká ria­di­teľka Bie­lej noci Zuzana Pacá­ková.

luna

Dve mestá, dva rôzne prog­ramy, ale pre­po­jené nie­kto­rými spo­loč­nými die­lami slo­ven­ských umel­cov

Peter Vra­beľ a Braňo Ber­nár nám pred­sta­via sve­telno-zvu­kovú inšta­lá­ciu Uda­losť ako reak­ciu na šíre­nie pop­laš­ných správ. Róberta Far­kaša (Sedem­mi­nut), poznáme ako autora „sve­tel­ných bež­cov”, ktorí za posled­ných 12 mesia­cov pre­ces­to­vali tak­mer celým Slo­ven­skom. Ten­to­krát sa pred­staví s prog­ra­mo­va­teľ­nými sve­tel­nými objek­tami v sym­bi­óze s autor­skou hud­bou od Iso­bu­tana. Neživé bežné pred­mety, okolo kto­rých denno-denne pre­chá­dzame, napr. poš­tovú schránku na Hlav­nej ulici v Koši­ciach alebo rúry pri Tescu na Kamen­nom námestí, oživí Matej Mazák. Budeš mať mož­nosť zahrať sa s inte­rak­tív­nou hviez­dou Zdena Hlinku. Divadlo NA PERÓNE, ktoré si pre teba pri­pra­vilo per­for­mance Hosť do domu, na kto­rej budeš môcť nahliad­nuť do čis­tých a otvo­re­ných slo­ven­ských hláv a duší a klásť si otázku, čo ich trápi, čo ťaží. Ak sa ti páči vizuál toh­to­roč­nej Bie­lej noci od gra­fic­kého štú­dia 436, v oboch mes­tách sa s ním môžeš zahrať v inte­rak­tív­nej pro­jek­cii s náz­vom Defrag­mentácia. Tento rok si so sebou určite zober aj slú­chadlá od svojho smart­fónu! Zatan­cu­ješ si totiž na Smartp­hone Disco, ktorú pre teba zostro­jili Ondrej Makši a Kelso. V oboch mes­tách ťa po nároč­nej celo­noč­nej túre za súčas­ným umení čaká zaslú­žený oddych na ofi­ciál­nej fes­ti­va­lo­vej Afterpárty.

most

Začí­name v Koši­ciach!

V pod­zemí Výcho­do­slo­ven­skej galé­rie sa pred­staví netra­dičná kom­bi­ná­cia betó­no­vých objek­tov v kom­bi­ná­cii s naj­nov­šími tech­no­ló­giami aug­men­ted rea­lity z dielne Moniky a Bohuša Kubin­ských. Prvá (a zatiaľ jediná) slo­ven­ská galé­ria digi­tál­nych médií DIG gal­lery vystaví uni­kátne diela z pre­stíž­neho sve­to­vého fes­ti­valu Ars Elect­ro­nica. Do Múzea Voj­te­cha Löff­lera sa vra­cia obľú­bený Erik Bin­der s úplne čerstvými die­lami plných humoru. Tomáš Makara si v ŠOPA gal­lery položí otázku: Kto dnes potre­buje súčas­ných umel­cov? Budete mať jedi­nečnú šancu nahliad­nuť do ate­li­éru Evy Tká­či­ko­vej, ktorá vám ukáže svoj ves­mírny život ako „Cos­mic Girl“ (alias E. T.) v podobe sve­tel­nej „junk-arto­vej“ LED sci-fi inšta­lá­cie sve­tiel­ku­jú­cich ves­mír­nych lodí a lie­ta­jú­cich tanie­rov. Sve­telné štú­dio Sho­wme­dia roz­po­hy­buje netra­dičnú fasádu Kina Úsmev od archi­tek­to­nic­kého štú­dia Zero Zero. Stret­neš sa aj so štu­den­tami Fakulty umení Tech­nic­kej uni­ver­zity, zalis­tu­ješ si vo výklade košic­kého Art­fora autor­ské lito­gra­fie Kata­ríny Ryb­nic­kej inšpi­ro­vané kni­hou Itala Cal­vina: Nevi­di­teľné mestá. Prvý­krát sa do Bie­lej noci zapojí aj Štátna fil­harmónia Košice s diri­gen­tom Adria­nom Hav­ra­nom a zau­jí­ma­vou kom­bi­ná­ciou súčas­nej hudby s nemými fil­mami. Obľú­bený KLUB ťa vtiahne do mul­ti­žán­ro­vej per­for­mance, košickí stre­e­tar­tisti zo SAC pre teba pri­pra­vujú works­hopy vo svo­jom shope v Tabačke.

kvapky-jpg

Bra­ti­slava zmení svoju tvár

Biela noc v hlav­nom meste opäť zmení podobu význam­ných archi­tek­to­nic­kých domi­nánt. Umelci z BN Label-u pre­far­bia nový Starý most sve­tel­nou inšta­lá­ciou Har­mony. Takisto pre­tvo­ria mimo­zem­ské Ufo na mor­ský Maják uka­zu­júci ten správny smer. Sho­wme­dia pred­ve­die uni­kátny map­ping s pou­ži­tím naj­nov­ších moder­ných tech­no­ló­gií a dyna­mic­kých lase­rov a zmení tak fasádu VÚB banky. Sad Janka Kráľa zahalí magická farebná kra­jina z mili­ó­nov Kva­piek od Braňa Ber­nára. Samotní ducho­via noč­nej Bra­ti­slavy sa ten­to­krát zja­via priamo na fasáde Hotela Kyjev a náv­štev­níci tak budú sved­kami toho, že sa hlavné mesto na moment zmení na jednu veľkú retro video­hru od umel­cov Andreja Kolen­číka & Vero­niky Kocour­ko­vej. Iko­nický Modrý kos­to­lík už nebude modrý vďaka Nine Soš­ko­vejEve Čin­ča­lo­vej! Galé­rii pod divad­lom DPOH bude levi­tu­júci prí­zrak rea­gu­júci na pohyb a zvuky z oko­lia, takže Pssst! od Zany Pet­ro­vi­čo­vej Jakuba Pišeka (Kub­riel). Dvor Fugy bude pat­riť opäť ume­lec­kej dvo­j­ici Boris Vitá­zek & Zuzana Sabová, ten­to­krát s die­lom Litany. Svo­jím hla­som budete môcť doslova zme­niť kra­jinu a ovplyv­niť jej eko­sys­tém vo výklade Poľ­ského inšti­tútu z pro­duk­cie sku­piny Mladý pes – Ľubica Dran­gová & Matej Fandl. Môžeš sa tešiť aj na live per­for­mance štu­den­tov VŠVU na domá­cej pôde, ako aj na sve­telné zásahy ich kole­gov z VŠMU. Dzu­rek, gale­rie.

psst

zdroj foto­gra­fií: archív Biela noc, zdroj titul­nej foto­gra­fie: intagram.com

Pridať komentár (0)