Bill Gates a 108 mili­ó­nov na falošné mäso, čo nakŕmi svet!

Martin Bohunický / 9. októbra 2015 / Business

Zakla­da­teľ Mic­ro­softu Bill Gates a Hong Kong-ský mag­nát Li Ka-shing sa pri­dali ku sku­pine inves­to­rov, ktorí pre­ja­vili svoj nezvy­čajne veľký ape­tít a inves­to­vali do jedla. 

Impos­sible Food, Inc. narai­so­vala 108 mili­ó­nov dolá­rov od spo­loč­ností ako Hori­zons Ven­tu­res, Khosla Ven­tu­res či Viking Glo­bal Inves­tors.

Spo­loč­nosť zalo­žil v roku 2011 bio­che­mik z Stan­ford­skej uni­ver­zity Pat­rick O.Brown. Impos­sible Food vytvára zvláštne potra­viny, ktoré rastú v kve­ti­náči, no chu­tia ako mäsové či vlák­ni­nové ekvi­va­lenty. Dokonca rov­nako aj vyze­rajú. Jed­no­du­cho pove­dané, máš pred sebou hovä­dzí steak, chutí to ako hovä­dzí steak, no je zdravší, pre­tože je v sku­toč­nosti vyro­bený z rast­liny a má v sebe množ­stvo živín. 

Ka-shin­gove Hori­zons Ven­tu­res záro­veň časť inves­to­va­ných pros­tried­kov veno­vala firme Modern Mea­dow, ktorá tak­tiež vyrába zdrav­šie ekvi­va­lenty mäsa. No samotný Modern Mea­dow nevy­užíva na tento cieľ rast­liny, pre­fe­ruje rad­šej labo­ra­tórne pod­mienky. To už také sym­pa­tické nie je.

Obe spo­loč­nosti sa sna­žia pri­niesť kva­litné a chutné jedlo cez tech­no­ló­gie, ktoré sú šetrné k život­nému pro­stre­diu a extrémne efek­tívne,” hovorí Solina Chau z Hori­zons Ven­tu­res.

Veľ­kou výho­dou oboch star­tu­pov je ten, že ich inves­tori abso­lútne nevní­majú ako kon­ku­ren­ciu, napriek ich spo­loč­nému cieľu. Je to zrejme práve preto, aké odlišné postupy pri výrobe samot­ných pro­duk­tov pou­ží­vajú.

Hori­zons Ven­tu­res a Khosla Ven­tu­res ďalej inves­to­vali svoje peniaze aj do Hamp­ton Creek, spo­loč­nosti, ktorá je zod­po­vedná za pro­dukt s náz­vom Just Mayo. Tento star­tup má pre zmenu za cieľ nájsť ekvi­va­lent pre všetky pro­dukty, v kto­rých sú pou­žité vaj­cia. Využi­tie týchto star­tu­pov možno nepríde hneď a nie­komu sa zrejme zdá zby­točné. Hori­zons Ven­tu­res však pri svo­jich inves­tí­ciach mys­lel dlho­dobo dopredu.

Ak bude v roku 2050 glo­bálna popu­lá­cia na úrovni 9,6 miliard ľudí, zdro­jov bude ubú­dať a vtedy príde pries­tor pre spo­loč­nosti, ako sú Impos­sible Foods a Modern Mea­dow,” hovorí Ms.Chau.

Dáva to zmy­sel? Dáva. Nahra­dím svoje pri­pra­vené ste­aky náh­ra­dou z labo­ra­tó­ria? Nena­hra­dím. V kaž­dom prí­pade sú to skvelé správy pre vegán­sku komu­nitu a takisto pre budúc­nosť ľud­stva. A Bill opäť raz potvr­dil, že peniaze nedá len tak hoci­kam.

zdroj: blogs.wsj.com 
Pridať komentár (0)