Bing sa práve stal naj­lep­ším vyhľa­dá­va­čom pre vývo­já­rov

Michal Sorkovský / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ pra­cu­ješ ako prog­ra­má­tor, prav­de­po­dobne sa ti nie­koľ­ko­krát denne stane, že hľa­dáš na Googli pomoc pri plnení neja­kých úloh. Aj preto si nie­ktorí prog­ra­má­tori medzi sebou začali hovo­riť „pro­fe­si­onálni vyhľa­dá­vači kódov“. 

Vývo­jári pri pre­hľa­dá­vaní inter­netu často skon­čili hľa­da­ním na Stack Overf­low alebo Mozilla Deve­lo­per Network, teraz im ale stačí otvo­riť si Bing. Ten im ponúkne pou­ži­teľný kód priamo vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia.

Vďaka spo­lu­práci s Hac­ker­Rank, môžeš cez Bing pri vyhľa­dá­vaní výrazu napr. string con­cat C#, zís­kať inte­rak­tívny kódoví edi­tor s tým, že výsledky môžeš vidieť fun­go­vať priamo na otvo­re­nej stránke.

Screen-Shot-2016-04-08-at-11.26.00-AM

foto: thenextweb.com

Môžeme dúfať, že túto super fun­kciu pridá do vyhľa­dá­va­nia čoskoro aj Google, pre­tože len málo­komu sa bude chcieť kvôli jed­nej fun­kcii zme­niť pred­vo­lený vyhľa­dá­vač. Kaž­do­pádne ide o šikovný krok zo strany Bingu, ktorý v rámci tejto fun­kcie pod­po­ruje jazyky C, C++, C#, Pyt­hon, PHP a Java, s tým, že ďal­šie plá­nuje pri­dať čoskoro.

Google-conference

foto: fitnhit.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: winbeta.org

Pridať komentár (0)