Bing sa prá­ve stal naj­lep­ším vyhľa­dá­va­čom pre vývo­já­rov

Michal Sorkovský / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ pra­cu­ješ ako prog­ra­má­tor, prav­de­po­dob­ne sa ti nie­koľ­ko­krát den­ne sta­ne, že hľa­dáš na Goog­li pomoc pri plne­ní neja­kých úloh. Aj pre­to si nie­kto­rí prog­ra­má­to­ri medzi sebou zača­li hovo­riť „pro­fe­si­onál­ni vyhľa­dá­va­či kódov“. 

Vývo­já­ri pri pre­hľa­dá­va­ní inter­ne­tu čas­to skon­či­li hľa­da­ním na Stack Overf­low ale­bo Mozil­la Deve­lo­per Network, teraz im ale sta­čí otvo­riť si Bing. Ten im ponúk­ne pou­ži­teľ­ný kód pria­mo vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia.

Vďa­ka spo­lu­prá­ci s Hac­ker­Rank, môžeš cez Bing pri vyhľa­dá­va­ní výra­zu napr. string con­cat C#, zís­kať inte­rak­tív­ny kódo­ví edi­tor s tým, že výsled­ky môžeš vidieť fun­go­vať pria­mo na otvo­re­nej strán­ke.

Screen-Shot-2016-04-08-at-11.26.00-AM

foto: thenextweb.com

Môže­me dúfať, že túto super fun­kciu pri­dá do vyhľa­dá­va­nia čosko­ro aj Goog­le, pre­to­že len málo­ko­mu sa bude chcieť kvô­li jed­nej fun­kcii zme­niť pred­vo­le­ný vyhľa­dá­vač. Kaž­do­pád­ne ide o šikov­ný krok zo stra­ny Bin­gu, kto­rý v rám­ci tej­to fun­kcie pod­po­ru­je jazy­ky C, C++, C#, Pyt­hon, PHP a Java, s tým, že ďal­šie plá­nu­je pri­dať čosko­ro.

Google-conference

foto: fitnhit.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: winbeta.org

Pridať komentár (0)