Biomasaker ničí naše lesy. Aktivisti podnikli rázne kroky na zastavenie spaľovania zdravých stromov

Linda Cebrová / 12. marca 2019 / Eko

 • Na Slo­ven­sku ubudlo za po­sled­ných 18 ro­kov 760 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov
 • V sú­čas­nej dobe sa ťa­žia tak­mer 4 mi­li­óny met­rov ku­bic­kých dreva na ener­ge­tické účely
 • Štedré do­tá­cie vy­hnali cenu les­nej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo uro­bilo spra­co­va­nie akých­koľ­vek fo­riem dreva eko­no­micky ne­zau­jí­ma­vým
zdroj: pixabay.com
 • Na Slo­ven­sku ubudlo za po­sled­ných 18 ro­kov 760 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov
 • V sú­čas­nej dobe sa ťa­žia tak­mer 4 mi­li­óny met­rov ku­bic­kých dreva na ener­ge­tické účely
 • Štedré do­tá­cie vy­hnali cenu les­nej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo uro­bilo spra­co­va­nie akých­koľ­vek fo­riem dreva eko­no­micky ne­zau­jí­ma­vým

To ve­die k vý­rubu zdra­vých stro­mov a k ich spa­ľo­va­niu na ener­giu. Úrad pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vetví (ÚRSO) už viac­krát pre­šet­ro­val kva­litu dreva spa­ľo­va­ného v bio­ma­so­vých elek­trár­ňach a po­tvr­dil, že vo via­ce­rých prí­pa­doch sa spa­ľo­valo kva­litné drevo zo zdra­vých stro­mov.

Zlom na­stal v de­cem­bri 2018, kedy sa proti Bio­ma­sakru po­sta­vilo aj 38-ti­síc ľudí, ktorí pod­pí­sali pe­tí­ciu. Od 1. ja­nu­ára 2019 tak štát ukon­čil po­sky­to­va­nie do­tá­cie, ktorá zvý­ho­dňo­vala spa­ľo­va­nie pred akým­koľ­vek iných spra­co­va­ním dreva.

Le­so­o­chra­nár­ske zo­sku­pe­nie VLK však bolo tento me­siac opäť nú­tené ko­nať. Spolu s ďal­šími pia­timi zá­stup­cami európ­skych štá­tov, za­ža­lo­vali Radu Európy a Európ­sky par­la­ment na Súd­nom dvore Európ­skej únie. Dô­vo­dom je za­hr­nu­tie les­nej bio­masy ako ob­no­vi­teľ­ného pa­liva do smer­nice o pod­pore vy­uží­va­nia ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov.

Ak­ti­visti sú pre­sved­čení, že za­hr­nu­tie les­nej bio­masy ako ob­no­vi­teľ­ného pa­liva mi­mo­riadne pod­ko­páva ciele smer­nice a má ďa­le­ko­siahle a škod­livé dô­sledky na ni­če­nie les­ných eko­sys­té­mov. Tak­tiež je zrejmé, že spa­ľo­va­nie dreva na ener­giu pri­náša viac emi­sií uhlíka v at­mo­sfére ako spa­ľo­va­nie fo­síl­nych pa­lív vrá­tane uhlia.

Nie­len ak­ti­visti sú toho ná­zoru, že mi­mo­riadne zvý­še­nie ťažby, ktoré je po­trebné na vý­robu ener­gie z les­nej bio­masy, ničí sa­motné lesné eko­sys­témy, ktoré do­po­siaľ ab­sor­bo­vali uhlík z at­mo­sféry.

„Mys­líme si, že zdraví ľu­dia môžu žiť je­dine v zdra­vej kra­jine a k slo­ven­skej zdra­vej kra­jine pat­ria ne­ro­zlučne pri­ro­dzené lesy, ktoré nám pri­ná­šajú množ­stvo be­ne­fi­tov ne­vy­čís­li­teľ­nej hod­noty. Preto urobí VLK všetko, na slo­ven­skej, ale aj európ­skej úrovni, aby sme ni­če­nie na­šich le­sov za­sta­vili,” vy­jad­rili sa v ofi­ciál­nej správe ak­ti­visti.

Aj z týchto dô­vo­dov VLK po­dal pod­nety na pro­ku­ra­túru na pre­ve­re­nie do­dr­žia­va­nia zá­kona, ktorý ne­priz­náva do­tá­cie za spa­ľo­va­nie dreva po­chá­dza­jú­ceho z les­ných po­ras­tov. Sú­časne žiada po­slan­cov Ná­rod­nej rady SR, aby vy­ko­nali po­sla­necký pries­kum v dvoch spa­ľov­niach, v Bar­de­jove a v To­poľ­ča­noch a zá­ro­veň v Úrade pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vetví, pre­tože exis­tujú po­doz­re­nia ne­do­dr­žia­va­nia spo­me­nu­tého zá­kona.

Vý­voj vý­mery les­ných po­zem­kov

 • rok 1980 – 1 952 656 ha
 • rok 2017 – 2 019 273 ha
 • za 37 ro­kov ide o ná­rast o 3,4 %

Vý­voj ťažby dreva

 • rok 1990 – 5,276 mil. m³
 • rok 2017 – 9,393 mil. m³
 • za 27 ro­kov ná­rast o 78 %

zdroj: bio­ma­sa­ker.wolf.sk, eubi­omass­case.org

Pridať komentár (0)