Biomasaker ničí naše lesy. Aktivisti podnikli rázne kroky na zastavenie spaľovania zdravých stromov

 • Na Slo­ven­sku ubudlo za po­sled­ných 18 rokov 760 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov
 • V sú­čas­nej dobe sa ťažia tak­mer 4 mi­li­óny met­rov ku­bic­kých dreva na ener­ge­tické účely
 • Štedré do­tá­cie vy­hnali cenu les­nej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo uro­bilo spra­co­va­nie akých­koľ­vek fo­riem dreva eko­no­micky ne­zau­jí­ma­vým
wood
pixabay.com
 • Na Slo­ven­sku ubudlo za po­sled­ných 18 rokov 760 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov
 • V sú­čas­nej dobe sa ťažia tak­mer 4 mi­li­óny met­rov ku­bic­kých dreva na ener­ge­tické účely
 • Štedré do­tá­cie vy­hnali cenu les­nej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo uro­bilo spra­co­va­nie akých­koľ­vek fo­riem dreva eko­no­micky ne­zau­jí­ma­vým

To ve­die k vý­rubu zdra­vých stro­mov a k ich spa­ľo­va­niu na ener­giu. Úrad pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vetví (ÚRSO) už viac­krát pre­šet­ro­val kva­litu dreva spa­ľo­va­ného v bio­ma­so­vých elek­trár­ňach a po­tvr­dil, že vo via­ce­rých prí­pa­doch sa spa­ľo­valo kva­litné drevo zo zdra­vých stro­mov.

Zlom nastal v decembri 2018, kedy sa proti Biomasakru postavilo aj 38-tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu. Od 1. januára 2019 tak štát ukončil poskytovanie dotácie, ktorá zvýhodňovala spaľovanie pred akýmkoľvek iných spracovaním dreva.

Lesoochranárske zoskupenie VLK však bolo tento mesiac opäť nútené konať. Spolu s ďalšími piatimi zástupcami európskych štátov, zažalovali Radu Európy a Európsky parlament na Súdnom dvore Európskej únie. Dôvodom je zahrnutie lesnej biomasy ako obnoviteľného paliva do smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Aktivisti sú presvedčení, že zahrnutie lesnej biomasy ako obnoviteľného paliva mimoriadne podkopáva ciele smernice a má ďalekosiahle a škodlivé dôsledky na ničenie lesných ekosystémov. Taktiež je zrejmé, že spaľovanie dreva na energiu prináša viac emisií uhlíka v atmosfére ako spaľovanie fosílnych palív vrátane uhlia.

Nielen aktivisti sú toho názoru, že mimoriadne zvýšenie ťažby, ktoré je potrebné na výrobu energie z lesnej biomasy, ničí samotné lesné ekosystémy, ktoré doposiaľ absorbovali uhlík z atmosféry.

„Myslíme si, že zdraví ľudia môžu žiť jedine v zdravej krajine a k slovenskej zdravej krajine patria nerozlučne prirodzené lesy, ktoré nám prinášajú množstvo benefitov nevyčísliteľnej hodnoty. Preto urobí VLK všetko, na slovenskej, ale aj európskej úrovni, aby sme ničenie našich lesov zastavili,” vyjadrili sa v oficiálnej správe aktivisti.

Aj z týchto dôvodov VLK podal podnety na prokuratúru na preverenie dodržiavania zákona, ktorý nepriznáva dotácie za spaľovanie dreva pochádzajúceho z lesných porastov. Súčasne žiada poslancov Národnej rady SR, aby vykonali poslanecký prieskum v dvoch spaľovniach, v Bardejove a v Topoľčanoch a zároveň v Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, pretože existujú podozrenia nedodržiavania spomenutého zákona.

Vý­voj vý­mery les­ných po­zem­kov

 • rok 1980 – 1 952 656 ha
 • rok 2017 – 2 019 273 ha
 • za 37 ro­kov ide o ná­rast o 3,4 %

Vý­voj ťažby dreva

 • rok 1990 – 5,276 mil. m³
 • rok 2017 – 9,393 mil. m³
 • za 27 ro­kov ná­rast o 78 %

zdroj: biomasaker.wolf.sk, eubiomasscase.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech