BMW i8 Spy­der Con­cept bude čoskoro rea­li­tou

Ruoldf Nečas / 10. decembra 2015 / Tools a produktivita

BMW i8 je úchvatné auto. A nie­len čo sa týka dizajnu. Pod kapo­tou má 1,5-litrový ben­zí­nový motor spo­jený hyb­rid­ným poho­nom, čo je naozaj skvelé. Je tu len jedna vec, ktorú by mohlo BMW aby bolo ešte lep­šie: odho­diť stre­chu a uží­vať si jazdu s vet­rom vo vla­soch.

A prav­de­po­dobne sa tak čoskoro stane. CEO BMW Harald Kru­e­ger pre nemecké noviny Han­delsb­latt pove­dal, že pro­dukčná ver­zia i8 Con­cept Spy­der príde na trh v blíz­kej budúc­nosti.

bmw-i8-spyder-26

Spy­der ver­zia BMW i8 plug-in hyb­ridu bola odlo­žená nie­koľ­ko­krát od svojho uve­de­nia vo forme kon­ceptu, aj keď na auto­sa­lóne v Pekingu bolo zrejmé, že auto má blízko k výrobe a na tom ako je navr­hnuté nie je nič neprav­de­po­dobné alebo nerie­ši­teľné čo sa týka maso­vej výroby. Bolo tro­chu prek­va­pu­júce, že pre­šli celé tri roky kedy BMW odmie­talo pokro­čiť na pro­jekte.

V podobe kon­ceptu má i8 Spy­der odní­ma­teľné panely stre­chy, pre­pra­co­vaný B-stĺpik a zadný kryt motora, pri zacho­vaní záve­sov dverí tak ako kupé. Karo­sé­ria nad moto­rom a elek­tro­mo­to­rom je v pod­state tiež podobná tej ako má kupé, hoci množ­stvo prv­kov je pozme­ne­ných kvôli odní­ma­teľ­nej stre­che.

2015_bmw_i8_spyder_desktop_wallpaper

V pro­dukč­nej podobe sa oča­káva, že i8 Spy­der si zachová svoju pohonnú jed­notku, aj keď by sme nemali vylú­čiť väč­šiu kapa­citu baté­rie, pre­tože tech­no­ló­gia sa odkedy bol model i8 pred­sta­vený predsa len posu­nula. Súčasná ver­zia skrýva 1,5 lit­rový pre­pl­ňo­vaný radový troj­val­cový ben­zí­nový motor spá­ro­vaný s dvoma elek­tro­mo­tormi a 7,1 kWh líti­ovo-ióno­vými baté­riami. Spolu tento pohon pro­du­kuje 357 koní a umož­ňuje zrých­le­nie z 0 na 100km/h len za 4,4 sekundy.

BMW i8 kupé dokáže v čisto elek­tric­kom móde dosiah­nuť rých­losť 120 km/h a pri pou­žití spa­ľo­va­cieho motora je maxi­málka elek­tro­nicky obme­dzená na 250 km/h. Pri ver­zii kab­rio môžme prav­de­po­dobne oča­ká­vať podobné čísla. Len pre porov­na­nie, Tesla Road­ster, ktorý bol vyrá­baný v rokoch 2008 až 2012 doká­zal s čisto elek­tric­kým poho­nom s výko­nom pri­bližne 300 koní na stovku zrých­liť za 3,9 sekundy, resp. 3,7 v prí­pade ver­zie Sport a dosia­hol maxi­málnu rých­losť 200 km/h. Uvi­díme ako sa i8 Spy­der dokáže uchy­tiť na trhu, ale pre­daje jeho súro­denca vo ver­zii kupé naz­na­čujú, že sa medzi kon­ku­ren­ciou roz­hodne nestratí.

Len pre pri­po­me­nu­tie, tu je kon­cept BMW i8 Spy­der, ktorý debu­to­val pred tromi rokmi na auto­sa­lóne v Ženeve — vyhliadky sú, že finálne auto bude vyze­rať podobne.

bmw-i8-spyder-29bmw-i8-spyder-18bmw-i8-spyder-05bmw-i8-spyder-15bmw-i8-spyder-16bmw-i8-spyder-06
Zdroj: theverge.com, bmwblog.com
Pridať komentár (0)