Bola aj tvoja myseľ une­sená moder­nými tech­no­ló­giami?

Martin Halada / 31. mája 2016 / Zaujímavosti

Po pre­čí­taní tohto článku už zrejme na inter­net a slo­bodu, ktorú ti pri­náša nebu­deš poze­rať rov­nako. Vzbura robo­tov. Tech­no­ló­gie sa ľud­stvu vymknú z rúk. Takéto sce­náre sme dopo­siaľ poznali iba zo sci-fi kníh, či fil­mov. Neboli však autori ako Karel Čapek, George Orwell či Alex Gar­land naozaj pro­rokmi skazy, ktorú tech­no­ló­gie pri­ná­šajú?

Včera som si sadol za počí­tač. Hovo­rím si, že ešte napí­šem člá­nok, potom poup­ra­tu­jem a zacvi­čím si. Spo­me­nul som si však, že na Face­bo­oku ma kama­rát pozýva na jednu uda­losť. Rýchlo si teda pre­ve­rím, kedy sa koná a šup späť do práce. O pol hodinu sa pri­stih­nem, ako poze­rám fut­ba­lové videá, čítam si sta­tusy a vediem váš­nivé dis­ku­sie pro­stred­níc­tvom Face­book chatu. Moje plány zrazu padli. Nemám dosta­tok času, musím sa s tým zmie­riť. Bol si už aj ty takto une­sený moder­nými tech­no­ló­giami??

Sociálne siete nám pomá­hajú efek­tívne komu­ni­ko­vať so zná­mymi, zdie­ľať a pri­jí­mať infor­má­cie, či hľa­dať nové záujmy. Vyka­zujú však aj obrov­skú dávku závis­losti. Prečo je to tak? Sociálne siete doko­nale využí­vajú to, ako fun­guje naša myseľ. Podobne, ako výherné auto­maty.

Auto­maty majú vysoký poten­ciál pre vytvo­re­nie závis­losti, pre­tože využí­vajú sys­tém náhod­nej odmeny. Milu­jeme byť odme­ňo­vaní. Ak však dosta­neme zakaž­dým presne to, čo sme chceli, odmena pre nás zovšed­nie, stane sa samoz­rej­mos­ťou. Naopak, ak nie­kedy odmenu dosta­neme a nie­kedy nie, sme ochotní sna­žiť sa stále viac, aby sme si ju zaslú­žili. Každé zatia­hnu­tie páčky auto­matu pred­sta­vuje dávku napä­tia. Vyhrám alebo nie? Potom príde veľká radosť z výhry, či skla­ma­nie z pre­hry. Auto­maty hrá­čov takto držia v neus­tá­lom emo­ci­onál­nom napätí.

gambling-602976_960_720

Menej ľudí si však uve­do­muje, že podobne ako hra­cie auto­maty, aj sociálne siete dokážu pre­vziať moc nad ľud­skými emó­ciami. Naozaj si plá­no­val otvo­riť Face­book päť­krát za poslednú pol­ho­dinu? Bolo to tvoje vlastné raci­onálne roz­hod­nu­tie? Koľko ľudí dalo like mojej novej pro­fi­lo­vej fotke? Odpí­salo mi to sexy dievča? Pri­dal si ma do pria­te­ľov? Face­book nás neus­tále drží v napätí. Nie­kedy odmenu dosta­neme, ino­kedy nie. Face­book dokonca dokáže ovplyv­niť to, koľ­kým ľuďom sa naša pro­fi­lová fotka zobrazí, a teda koľko likov dostane. Neus­tále strie­da­nie odmeny a „neús­pe­chu“, pôsobí na ľud­ský mozog podobne ako hrací auto­mat. Máme pocit, že rie­šime niečo naozaj dôle­žité. Je to však sku­točne tak?

Moderné tech­no­ló­gie tak­tiež ovplyv­ňujú naše sprá­va­nie tým, že nám dajú takz­vaný „falošný výber“. Otvo­ríme Face­book a máme na výber skon­tak­to­vať sa s pria­teľmi, ktorí práve sú online. Kto­rého z nich si vybe­rieme? Zabú­dame potom však na tých, kto­rým stačí zavo­lať a sú pri­pra­vení sa s nami stret­núť. To, čo sa deje okolo nás, názory o svete, si budu­jeme na základe pár správ, ktoré sa k nám dostanú pro­stred­níc­tvom mas­mé­dií. A keď sa chceme roz­hod­núť, ako strá­viť večer, opäť na to máme inter­net, kde si náj­deme zoznam reštau­rá­cii a barov, ktoré sú práve otvo­rené. Vybe­ráme z mož­ností, ktoré nám inter­net ponúkne. A zabú­dame potom na to, že sa môžeme ísť aj prejsť do parku alebo zaba­viť do divadla.

computer-663046_960_720

Moderné tech­no­ló­gie sú ohromné nástroje ľud­stva. Neuve­ri­teľ­ným spô­so­bom nám uľah­čujú život. Stačí si len pred­sta­viť, ako by na vás pred tri­sto rokmi poze­rali naši pred­ko­via, keby ste im pove­dali, že sa doká­žete roz­prá­vať s nie­kým, kto je na dru­hej strane zeme­gule, že ho môžete vidieť na obra­zovke alebo že za ním za nie­koľko hodín pri­ces­tu­jete. Moderné tech­no­ló­gie sú dnes už neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou našich živo­tov. Sú s nami pri kaž­dom našom nády­chu a výdy­chu. O to nevy­hnut­nej­šie je dať si pozor na to, či ria­dime my ich alebo ony nás.

Zdroj: https://medium.com/@tristanharris/how-technology-hijacks-peoples-minds-from-a-magician-and-google-s-design-ethicist-56d62ef5edf3#.rhjtolneo

Pridať komentár (0)