Bola aj tvo­ja myseľ une­se­ná moder­ný­mi tech­no­ló­gia­mi?

Martin Halada / 31. mája 2016 / Zaujímavosti

Po pre­čí­ta­ní toh­to člán­ku už zrej­me na inter­net a slo­bo­du, kto­rú ti pri­ná­ša nebu­deš poze­rať rov­na­ko. Vzbu­ra robo­tov. Tech­no­ló­gie sa ľud­stvu vymknú z rúk. Také­to sce­ná­re sme dopo­siaľ pozna­li iba zo sci-fi kníh, či fil­mov. Nebo­li však auto­ri ako Karel Čapek, Geor­ge Orwell či Alex Gar­land naozaj pro­rok­mi ska­zy, kto­rú tech­no­ló­gie pri­ná­ša­jú?

Vče­ra som si sadol za počí­tač. Hovo­rím si, že ešte napí­šem člá­nok, potom poup­ra­tu­jem a zacvi­čím si. Spo­me­nul som si však, že na Face­bo­oku ma kama­rát pozý­va na jed­nu uda­losť. Rých­lo si teda pre­ve­rím, kedy sa koná a šup späť do prá­ce. O pol hodi­nu sa pri­stih­nem, ako poze­rám fut­ba­lo­vé videá, čítam si sta­tu­sy a vediem váš­ni­vé dis­ku­sie pro­stred­níc­tvom Face­bo­ok cha­tu. Moje plá­ny zra­zu pad­li. Nemám dosta­tok času, musím sa s tým zmie­riť. Bol si už aj ty tak­to une­se­ný moder­ný­mi tech­no­ló­gia­mi??

Sociál­ne sie­te nám pomá­ha­jú efek­tív­ne komu­ni­ko­vať so zná­my­mi, zdie­ľať a pri­jí­mať infor­má­cie, či hľa­dať nové záuj­my. Vyka­zu­jú však aj obrov­skú dáv­ku závis­los­ti. Pre­čo je to tak? Sociál­ne sie­te doko­na­le využí­va­jú to, ako fun­gu­je naša myseľ. Podob­ne, ako výher­né auto­ma­ty.

Auto­ma­ty majú vyso­ký poten­ciál pre vytvo­re­nie závis­los­ti, pre­to­že využí­va­jú sys­tém náhod­nej odme­ny. Milu­je­me byť odme­ňo­va­ní. Ak však dosta­ne­me zakaž­dým pres­ne to, čo sme chce­li, odme­na pre nás zovšed­nie, sta­ne sa samoz­rej­mos­ťou. Naopak, ak nie­ke­dy odme­nu dosta­ne­me a nie­ke­dy nie, sme ochot­ní sna­žiť sa stá­le viac, aby sme si ju zaslú­ži­li. Kaž­dé zatia­hnu­tie páč­ky auto­ma­tu pred­sta­vu­je dáv­ku napä­tia. Vyhrám ale­bo nie? Potom prí­de veľ­ká radosť z výhry, či skla­ma­nie z pre­hry. Auto­ma­ty hrá­čov tak­to držia v neus­tá­lom emo­ci­onál­nom napä­tí.

gambling-602976_960_720

Menej ľudí si však uve­do­mu­je, že podob­ne ako hra­cie auto­ma­ty, aj sociál­ne sie­te doká­žu pre­vziať moc nad ľud­ský­mi emó­cia­mi. Naozaj si plá­no­val otvo­riť Face­bo­ok päť­krát za posled­nú pol­ho­di­nu? Bolo to tvo­je vlast­né raci­onál­ne roz­hod­nu­tie? Koľ­ko ľudí dalo like mojej novej pro­fi­lo­vej fot­ke? Odpí­sa­lo mi to sexy diev­ča? Pri­dal si ma do pria­te­ľov? Face­bo­ok nás neus­tá­le drží v napä­tí. Nie­ke­dy odme­nu dosta­ne­me, ino­ke­dy nie. Face­bo­ok dokon­ca doká­že ovplyv­niť to, koľ­kým ľuďom sa naša pro­fi­lo­vá fot­ka zobra­zí, a teda koľ­ko likov dosta­ne. Neus­tá­le strie­da­nie odme­ny a „neús­pe­chu“, pôso­bí na ľud­ský mozog podob­ne ako hra­cí auto­mat. Máme pocit, že rie­ši­me nie­čo naozaj dôle­ži­té. Je to však sku­toč­ne tak?

Moder­né tech­no­ló­gie tak­tiež ovplyv­ňu­jú naše sprá­va­nie tým, že nám dajú takz­va­ný „faloš­ný výber“. Otvo­rí­me Face­bo­ok a máme na výber skon­tak­to­vať sa s pria­teľ­mi, kto­rí prá­ve sú onli­ne. Kto­ré­ho z nich si vybe­rie­me? Zabú­da­me potom však na tých, kto­rým sta­čí zavo­lať a sú pri­pra­ve­ní sa s nami stret­núť. To, čo sa deje oko­lo nás, názo­ry o sve­te, si budu­je­me na zákla­de pár správ, kto­ré sa k nám dosta­nú pro­stred­níc­tvom mas­mé­dií. A keď sa chce­me roz­hod­núť, ako strá­viť večer, opäť na to máme inter­net, kde si náj­de­me zoznam reštau­rá­cii a barov, kto­ré sú prá­ve otvo­re­né. Vybe­rá­me z mož­nos­tí, kto­ré nám inter­net ponúk­ne. A zabú­da­me potom na to, že sa môže­me ísť aj prejsť do par­ku ale­bo zaba­viť do divad­la.

computer-663046_960_720

Moder­né tech­no­ló­gie sú ohrom­né nástro­je ľud­stva. Neuve­ri­teľ­ným spô­so­bom nám uľah­ču­jú život. Sta­čí si len pred­sta­viť, ako by na vás pred tri­sto rok­mi poze­ra­li naši pred­ko­via, keby ste im pove­da­li, že sa doká­že­te roz­prá­vať s nie­kým, kto je na dru­hej stra­ne zeme­gu­le, že ho môže­te vidieť na obra­zov­ke ale­bo že za ním za nie­koľ­ko hodín pri­ces­tu­je­te. Moder­né tech­no­ló­gie sú dnes už neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou našich živo­tov. Sú s nami pri kaž­dom našom nády­chu a výdy­chu. O to nevy­hnut­nej­šie je dať si pozor na to, či ria­di­me my ich ale­bo ony nás.

Zdroj: https:[email protected][email protected]s-design-ethicist-56d62ef5edf3#.rhjtolneo

Pridať komentár (0)