Brain­Hou­se: Žia­den bulls­hit neča­kaj­te

Michal Tomek / 4. marca 2014 / Business

Všet­ci pozná­me The Spot ale­bo Con­nect Cowor­king. Sú to cowor­kin­go­vé cen­trá, kde sa rodia a roz­ví­ja­jú star­tu­py. Poču­li ste však už o Brain­Hou­se?

Brain­Hou­se, ale­bo slo­ven­ský Moz­go­hou­se, je cowor­kin­go­vý pries­tor v dome na Pat­rón­ke v Bra­ti­sla­ve. Zdru­žu­je bio­ló­gov, che­mi­kov, ino­vá­to­rov, štu­den­tov, mana­žé­rov, prog­ra­má­to­rov a ďal­ších. Posky­tu­je pries­tor na prá­cu, pora­den­stvo, zau­jí­ma­vé even­ty a všet­ko, čo je potreb­né. Pôvod­ne začí­na­li ako par­tia ľudí, kto­rá sa pod­po­ro­va­la a pomá­ha­la si. Až keď ich bolo cez 120, roz­hod­li sa vytvo­riť Moz­go­hou­se.

Rea­li­zá­tor­mi myš­lien­ky Moz­go­hou­se-u sú Mar­tin Majer­ník, Juraj Ďuriš a Šte­fan Var­ga. Mar­tin Majer­ník je neuro­ve­dec, spo­lu­za­kla­da­ta­eľ a CEO Black Swan Rati­onal venu­jú­cej sa spra­co­vá­va­niu dát (mar­ke­tin­go­vých, webo­vých, obchod­ných ale­bo v oblas­ti ener­ge­ti­ky). Juraj Ďuriš zalo­žil inves­tič­nú sku­pi­nu 42an­gels. Tiež je zakla­da­te­ľom finviz.com, kto­rý posky­tu­je finanč­né ana­lý­zy a vizu­ali­zá­cie. Posled­ný meno­va­ný, Šte­fan Var­ga, je hlav­ným koor­di­ná­to­rom Moz­go­hou­se-u a jeho „Ste­ve­om Ball­me­rom“ záro­veň. Tiež spo­lu­za­kla­dal Black Swan Rati­onal.

http://www.brainhouse.sk/

Cha­la­ni v Moz­go­hou­se sa nekaš­lú. Ak máte dob­rý nápad, vez­mú vás. O to viac, ak máte radi death­me­tal. No dajú vám dob­re pocí­tiť vaše sla­bé mies­ta a kla­dú dôraz na výsled­ky. To všet­ko pre vaše dob­ro. Moz­go­hou­se finan­cu­je svo­ju pre­vádz­ku s pomo­cou angel inves­to­rov z 42an­gels.

Aké pro­jek­ty sa rea­li­zu­jú v tom­to cowor­kin­go­vom pries­to­re?

Ak by som mal meno­vať len zopár, tak je to Rel­bit s pro­jek­tom Evia. Po ňom sa venu­jú už spo­mí­na­nej Black Swan Rati­onal ale­bo Sci­Cur­ve na roz­poz­ná­va­nie tren­dov vo vede. Tiež medzi nimi náj­de­te Appi­viu vytvá­ra­jú­cu webo­vé apli­ká­cie. Na ich strán­ke náj­de­te všet­kých tri­násť pro­jek­tov.

Neos­tá­va iné len sa poďa­ko­vať za taký­to počin. Za to, že majú chuť a guráž pod­po­ro­vať mla­dé slo­ven­ské talen­ty a posú­vať ich ďalej. Odte­raz svo­je kro­ky nesme­ruj­te teda do cvok­hou­se-u, ale do Moz­go­Hou­se-u.

Inak, kto by mal záu­jem, tu o nich náj­de­te aj repor­táž Slo­ven­ské­ho roz­hla­su. 

Pridať komentár (0)