Brain­House: Žia­den bulls­hit neča­kajte

Michal Tomek / 4. marca 2014 / Business

Všetci poznáme The Spot alebo Con­nect Cowor­king. Sú to cowor­kin­gové cen­trá, kde sa rodia a roz­ví­jajú star­tupy. Počuli ste však už o Brain­House?

Brain­House, alebo slo­ven­ský Moz­go­house, je cowor­kin­gový pries­tor v dome na Pat­rónke v Bra­ti­slave. Zdru­žuje bio­ló­gov, che­mi­kov, ino­vá­to­rov, štu­den­tov, mana­žé­rov, prog­ra­má­to­rov a ďal­ších. Posky­tuje pries­tor na prácu, pora­den­stvo, zau­jí­mavé eventy a všetko, čo je potrebné. Pôvodne začí­nali ako par­tia ľudí, ktorá sa pod­po­ro­vala a pomá­hala si. Až keď ich bolo cez 120, roz­hodli sa vytvo­riť Moz­go­house.

Rea­li­zá­tormi myš­lienky Moz­go­house-u sú Mar­tin Majer­ník, Juraj Ďuriš a Šte­fan Varga. Mar­tin Majer­ník je neuro­ve­dec, spo­lu­za­kla­da­taeľ a CEO Black Swan Rati­onal venu­jú­cej sa spra­co­vá­va­niu dát (mar­ke­tin­go­vých, webo­vých, obchod­ných alebo v oblasti ener­ge­tiky). Juraj Ďuriš zalo­žil inves­tičnú sku­pinu 42an­gels. Tiež je zakla­da­te­ľom finviz.com, ktorý posky­tuje finančné ana­lýzy a vizu­ali­zá­cie. Posledný meno­vaný, Šte­fan Varga, je hlav­ným koor­di­ná­to­rom Moz­go­house-u a jeho „Ste­veom Ball­me­rom“ záro­veň. Tiež spo­lu­za­kla­dal Black Swan Rati­onal.

http://www.brainhouse.sk/

Cha­lani v Moz­go­house sa nekašlú. Ak máte dobrý nápad, vezmú vás. O to viac, ak máte radi death­me­tal. No dajú vám dobre pocí­tiť vaše slabé miesta a kladú dôraz na výsledky. To všetko pre vaše dobro. Moz­go­house finan­cuje svoju pre­vádzku s pomo­cou angel inves­to­rov z 42an­gels.

Aké pro­jekty sa rea­li­zujú v tomto cowor­kin­go­vom pries­tore?

Ak by som mal meno­vať len zopár, tak je to Rel­bit s pro­jek­tom Evia. Po ňom sa venujú už spo­mí­na­nej Black Swan Rati­onal alebo Sci­Curve na roz­poz­ná­va­nie tren­dov vo vede. Tiež medzi nimi náj­dete Appi­viu vytvá­ra­júcu webové apli­ká­cie. Na ich stránke náj­dete všet­kých tri­násť pro­jek­tov.

Neos­táva iné len sa poďa­ko­vať za takýto počin. Za to, že majú chuť a guráž pod­po­ro­vať mladé slo­ven­ské talenty a posú­vať ich ďalej. Odte­raz svoje kroky nesme­rujte teda do cvok­house-u, ale do Moz­go­House-u.

Inak, kto by mal záu­jem, tu o nich náj­dete aj repor­táž Slo­ven­ského roz­hlasu. 

Pridať komentár (0)