Bra­ti­slavu už v apríli ovládne WordP­ress

Linda Cebrová / 20. marca 2017 / Business

zdroj: pixabay.com/facebook.com/WordPress.sk

Vedel si, že aktu­álne viac ako 26 % webov po celom svete využíva plat­formu WordP­ress? Koniec kon­cov, niet sa ani čo čudo­vať. S týmto open-source sys­té­mom si zaria­diš kom­plet blog, biz­nis web alebo osobné port­fó­lio.

Každý dňom pri­tom pri­budne nie­koľko nových modu­lov a tém, z kto­rých si má každý mož­nosť vybrať niečo, čo uspo­kojí jeho pred­stavy. Na vývoji webo­vého sys­tému, ktorý mno­hým z nás uľah­čuje prácu a život, stoja stovky dob­ro­voľ­ní­kov. Tí sa rok, čo rok stre­tá­vajú na takz­va­ných Word­Ca­poch, kde nad­vä­zujú nové kon­takty, delia sa o nápady a spo­ločne budujú plat­formu, ktorú si obľú­bili ľudia po celom svete.

Vo svete už pre­behlo viac ako 550 Word­Camp, v 203 mes­tách, 48 kra­ji­nách a na 6 kon­ti­nen­toch. Na Slo­ven­sku sa bude konať po šies­ty­krát. Celá akcia bude pre­bie­hať v pries­to­roch Eko­no­mic­kej uni­ver­zity a ponúkne náv­štev­ní­kom cel­kom 14 pred­ná­šok.

zdroj:pixabay.com

Kon­fe­ren­cia bude roz­de­lená do dvoch súčasne bežia­cich sérií pred­ná­šok:

  1. Ak pat­ríš medzi bež­ných pou­ží­va­te­ľov, venu­ješ sa blo­go­va­niu, si redak­tor, správca alebo prí­le­ži­tostný pou­ží­va­teľ, určite si veľa odne­sieš z prvej série pred­ná­šok. Ak ťa nebaví poze­rať tuto­riály na you­tube a máš ohľa­dom vývoja tvojho webu nejaké otázky, určite sa tu zastav. Práve na pred­náš­kach ako sú tieto, zís­kaš dôle­žité „insighty“ od tých naj­po­vo­la­nej­ších ľudí z tejto oblasti.
  1. Druhá séria pred­ná­šok bude osožná pre­dov­šet­kým pre deve­lo­pe­rov. V jed­not­li­vých témach sa pôjde viac do hĺbky, preto si prídu na svoje prog­ra­má­tori alebo pokro­čilí uží­va­te­lia, kto­rým nestačí len nain­šta­lo­vať nový modul.zdroj:facebook.com/WordPress.sk

Témy pred­ná­šok budú rôz­no­rodé ako napr. mar­ke­ting, blo­go­va­nie, tvorba webo­vých strá­nok, či prog­ra­mo­va­nie. Tak, aby si každý, či už bežný uží­va­teľ alebo pro­fe­si­onál, našiel to, čo ho zau­jíma.

Pred­nášky však nie sú to jediné, prečo sa sem oplatí prísť. Zúčast­niť sa budeš môcť odbor­ných works­ho­pov, pries­tor bude samoz­rejme aj na networ­ko­va­nie v oddy­cho­vých zónach. V dneš­nej dobe sú kon­takty všetko. Čím viac ľudí poznáš, tým viac dverí sa ti môže v živote otvo­riť a ďalej z nich môžeš ťažiť. Práve Word­Camp je ide­ál­nym mies­tom na spoz­na­nie tých správ­nych ľudí, či už zástup­cov par­tne­rov hos­tin­go­vých firiem alebo deve­lo­per­ských štú­dií.

Chceme okrem kva­lit­ných pred­ná­šok poskyt­núť mož­nosť stret­núť sa s ostat­nými ľuďmi z komu­nity a poroz­prá­vať sa s nimi,“ hovorí Ján Bočí­nec. „To je vlastne aj vec, čo mám na Word­Campe naj­rad­šej. Vidieť konečne naživo ľudí, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jem a komu­ni­ku­jem v online svete. Povy­mie­ňať si skú­se­nosti a zážitky a nako­niec si s nimi dať „zopár“ drin­kov na afterke.

Pridať komentár (0)