Brit­skí lekári zrejme vylie­čili muža z HIV novou lie­čeb­nou metó­dou

Linda Cebrová / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ľud­stvo je o krok vpred v boji proti vírusu HIV.

Brit­skí lekári ohlá­sili prvý úspešný prí­pad „liečby HIV“ úplne novou metó­dou. Zatiaľ však ide o pred­bežné výsledky. Momen­tálne sa čaká, ako liečba uspeje u ďal­ších pacien­tov. Na svete žije tak­mer 40 mili­ó­nov ľudí naka­ze­ných víru­som HIV. Dopo­siaľ im však lekári mohli pomôcť cho­robu len oddia­liť. Zdá sa však, že sme na veľmi nádej­nej ceste ju aj nadobro pora­ziť.
„Toto je jeden z prvých reál­nych poku­sov o sku­točnú liečbu vírusu HIV, pra­cu­jeme na mož­nosti reál­neho vylie­če­nia. Je to obrov­ská výzva, ale je stále ešte pri­skoro, no poda­ril sa nám skvelý pokrok,“ pove­dal Marl Samuel – šéf brit­ského národ­ného ústavu pre kli­nický výskum.

Dôvo­dom pre jeho opti­miz­mus je 44-ročný Brit, ktorý sa v minu­losti naka­zil HIV. Ako prvý z 50 dob­ro­voľ­ní­kov dokon­čil kli­nický test expe­ri­men­tál­nej liečby HIV a prvé testy uka­zujú, že vírus HIV je teraz v jeho krvi úplne nede­te­ko­vaný, uviedli vedci z výskum­ného cen­tra

a
Samotný pacient bol zo správy pocho­pi­teľne nad­šený: „Bolo by to úžasné, ak by sa doká­zalo, že ide o sku­točný liek na HIV.“
Muž, ktorý pra­cuje v opat­ro­va­teľ­ských služ­bách si však uve­do­muje, že ešte nie je dôvod k osla­vám a je nutné, aby sa po urči­tom časo­vom období dal znova otes­to­vať, aby si mohli byť doktori úplne istí. Určite však treba dodať, že ide o prvého pacienta z 50 tes­to­va­ných. Je pocho­pi­teľné, že sa vedci chcú s neča­kane opti­mis­tic­kou sprá­vou pochvá­liť, je však nutné počkať na výsledky všet­kých tes­to­va­ných, aby bolo možné zvá­žiť sku­točnú účin­nosť liečby. A to bude ešte len začia­tok.

Hiv Virus, Which Causes Aids. Hiv Is A Retrovirus With A Diameter Of 100 Nm. Here, The Genetic Material Of Several Viruses Can Be Distinguished In A Cone Shape In The Center Of The Virus. Colorized Electron Microscope Image. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)
Nová metóda, ktorú už tes­tujú naj­zná­mej­šie brit­ské uni­ver­zity je pre­zý­vaná „ kick and kill.“ Spo­číva v dvoj­fá­zo­vej liečbe, ktorá nad­vä­zuje na dopo­siaľ kla­sickú a zau­ží­vanú liečbu s náz­vom ART.
Ide o špe­ciálne navr­hnutú tera­piu, vďaka kto­rej sa telo zbaví HIV vírusu vrá­tane momen­tálne nečin­ných víru­sov. „V labo­ra­tó­riu fun­guje a máme pod­klady na to, že bude fun­go­vať aj na ľuďoch. Ku sku­toč­nému lieku máme však ešte ďaleko, potre­bu­jeme viac času,“ hovorí pro­fe­sorka Sarah Fid­le­rová

zdroj:iflscience.com, zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:brit.co

Pridať komentár (0)