Brit­skí leká­ri zrej­me vylie­či­li muža z HIV novou lie­čeb­nou metó­dou

Linda Cebrová / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ľud­stvo je o krok vpred v boji pro­ti víru­su HIV.

Brit­skí leká­ri ohlá­si­li prvý úspeš­ný prí­pad „lieč­by HIV“ úpl­ne novou metó­dou. Zatiaľ však ide o pred­bež­né výsled­ky. Momen­tál­ne sa čaká, ako lieč­ba uspe­je u ďal­ších pacien­tov. Na sve­te žije tak­mer 40 mili­ó­nov ľudí naka­ze­ných víru­som HIV. Dopo­siaľ im však leká­ri moh­li pomôcť cho­ro­bu len oddia­liť. Zdá sa však, že sme na veľ­mi nádej­nej ces­te ju aj nadob­ro pora­ziť.
„Toto je jeden z prvých reál­nych poku­sov o sku­toč­nú lieč­bu víru­su HIV, pra­cu­je­me na mož­nos­ti reál­ne­ho vylie­če­nia. Je to obrov­ská výzva, ale je stá­le ešte pri­sko­ro, no poda­ril sa nám skve­lý pokrok,“ pove­dal Marl Samu­el – šéf brit­ské­ho národ­né­ho ústa­vu pre kli­nic­ký výskum.

Dôvo­dom pre jeho opti­miz­mus je 44-roč­ný Brit, kto­rý sa v minu­los­ti naka­zil HIV. Ako prvý z 50 dob­ro­voľ­ní­kov dokon­čil kli­nic­ký test expe­ri­men­tál­nej lieč­by HIV a prvé tes­ty uka­zu­jú, že vírus HIV je teraz v jeho krvi úpl­ne nede­te­ko­va­ný, uvied­li ved­ci z výskum­né­ho cen­tra

a
Samot­ný pacient bol zo sprá­vy pocho­pi­teľ­ne nad­še­ný: „Bolo by to úžas­né, ak by sa doká­za­lo, že ide o sku­toč­ný liek na HIV.“
Muž, kto­rý pra­cu­je v opat­ro­va­teľ­ských služ­bách si však uve­do­mu­je, že ešte nie je dôvod k osla­vám a je nut­né, aby sa po urči­tom časo­vom obdo­bí dal zno­va otes­to­vať, aby si moh­li byť dokto­ri úpl­ne istí. Urči­te však tre­ba dodať, že ide o prvé­ho pacien­ta z 50 tes­to­va­ných. Je pocho­pi­teľ­né, že sa ved­ci chcú s neča­ka­ne opti­mis­tic­kou sprá­vou pochvá­liť, je však nut­né počkať na výsled­ky všet­kých tes­to­va­ných, aby bolo mož­né zvá­žiť sku­toč­nú účin­nosť lieč­by. A to bude ešte len začia­tok.

Hiv Virus, Which Causes Aids. Hiv Is A Retrovirus With A Diameter Of 100 Nm. Here, The Genetic Material Of Several Viruses Can Be Distinguished In A Cone Shape In The Center Of The Virus. Colorized Electron Microscope Image. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)
Nová metó­da, kto­rú už tes­tu­jú naj­zná­mej­šie brit­ské uni­ver­zi­ty je pre­zý­va­ná „ kick and kill.“ Spo­čí­va v dvoj­fá­zo­vej lieč­be, kto­rá nad­vä­zu­je na dopo­siaľ kla­sic­kú a zau­ží­va­nú lieč­bu s náz­vom ART.
Ide o špe­ciál­ne navr­hnu­tú tera­piu, vďa­ka kto­rej sa telo zba­ví HIV víru­su vrá­ta­ne momen­tál­ne nečin­ných víru­sov. „V labo­ra­tó­riu fun­gu­je a máme pod­kla­dy na to, že bude fun­go­vať aj na ľuďoch. Ku sku­toč­né­mu lie­ku máme však ešte ďale­ko, potre­bu­je­me viac času,“ hovo­rí pro­fe­sor­ka Sarah Fid­le­ro­vá

zdroj:iflscience.com, zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:brit.co

Pridať komentár (0)