Bude sa kva­lita obsluhy na Slo­ven­sku vďaka apli­ká­cii Staf­fino odte­raz zvy­šo­vať?

Lenka Lauková / 4. december 2014 / Business

Mobilná apli­ká­cia Staf­fino, vďaka kto­rej môžete jed­no­du­cho ohod­no­tiť obsluhu či per­so­nál pre­vá­dzok, ktoré nav­šte­vu­jete, vyhrala minulý pia­tok Star­tu­pA­wards v kate­gó­rii Digi­tal. Dnes sme sa zúčast­nili na ich tla­čovke a pri­pra­vili sme pre vás roz­ho­vor so spo­lu­za­kla­da­teľ­kou Staf­fina Kat­kou Klin­ko­vou.

Na StartupAwards.SK ste minulý pia­tok okrem víťazs­tva v kate­gó­rii Digi­tal zís­kali aj oce­ne­nie od Slo­vak Ame­ri­can foun­da­tion v hod­note 25K, načo budú tieto peniaze pou­žité?

So Slo­vak Ame­ri­can foun­da­tion sa musíme ešte skon­tak­to­vať, aby sme sa pres­nej­šie dozve­deli o čo ide. No podľa toho, čo sme zis­tili na recep­cii Star­tu­pA­wards, by malo ísť o pod­poru mana­ge­rov a líd­rov, na pod­poru ich vzde­lá­va­nia popri pro­jekte. Keby aj nastala situ­ácia, že im pro­jekt nevýjde, aby si z toho aj tak odniesli čo naj­viac. Čiže pred­po­kla­dám, že to budú works­hopy a ško­le­nia v USA, ale čo to bude kon­krétne, nám zatiaľ nepo­ve­dali. 

Vyhrali ste Star­tu­pA­wards, aké sú vaše ďal­šie plá­no­vané kroky? Načo sa chcete zame­rať?

Momen­tálne sa naj­viac zame­ria­vame na dis­tri­bú­ciu do ostat­ných kra­jín. V Írsku, Rakúsku, Juho­af­ric­kej repub­like, Maďar­sku a Čes­kej repub­like už máme svo­jich sales repre­sen­ta­tive, ktorí sa pro­jektu venujú full time. Chceme im v týchto kra­ji­nách poskyt­núť čo naj­väč­šiu pod­poru, aby mohli rásť tak ako aj na Slo­ven­sku. Ďalej sa zame­ria­vame na pou­ží­va­te­ľov. Rešime, ako ich budeme moti­vo­vať k tomu, aby nechá­vali feed­back a sle­do­vať ich ďal­šie akti­vity. A samoz­rejme makáme ďalej na pro­dukte, to je neko­nečný beh :).

Aký je váš busi­ness model?

Cel­kovo máme tri modely. Jeden je úplne zadarmo s tým, že pre­vádzka si môže na Staf­fine vytvo­riť svoj pro­fil, avšak nemôžu odpo­ve­dať na feed­backy a nemajú prí­stup ku šta­tis­ti­kám. Za druhý si zapla­tia 20€ mesačne a budú môcť odpo­ve­dať na feed­backy svo­jich zákaz­ní­kov. No a v balíčku za 40€ mesačne budú mať kom­pletný prí­stup ku všet­kým šta­tis­ti­kám a repor­tom. Naším cie­ľom je zís­kať 700 pre­vá­dzok do konca roka 2015.

Mali ste aj nejaké nega­tívne ohlasy na Staf­fino?

Je veľa nápa­dov na zlep­še­nia. Zatiaľ som sa spo­me­dzi všet­kých ľudí, s kto­rými som roko­vala o pou­ží­vaní Staf­fina (a tých už bolo veľa) stretla iba s jed­ným maji­te­ľom, ktorý ho nech­cel pou­ží­vať. Ale ten mal na to svoje dôvody. Vo svo­jej reštau­rá­cii chce zaká­zať mobilné tele­fóny cel­kovo, pre­tože túži po tom, aby sa ľudia bavili via­cej medzi sebou. Dokonca by chcel zabez­pe­čiť aby tam nebol ani mobilný sig­nál. 

Nemys­líte si, že ľudia na Staf­fine nechá­vali hlavne kladné hod­no­te­nia aj kvôli tomu, že pre­vádzky v kto­rých ste ho tes­to­vali boli jedny z tých kva­lit­nej­ších?

Mys­lím, že tes­to­va­cie pre­vádzky boli rôzne. Nedá sa pove­dať, že to boli iba 5 hviez­dič­kové hotely a reštau­rá­cie. No aj tak v takýchto zaria­de­niach sú zákaz­níci ešte nároč­nejší a vyža­dujú si ešte lepší ser­vis, keďže si zaňho pla­tia. Preto dokážu byť viac nespo­kojní a pove­dať rovno, keď sa im niečo nepáči. Takže cel­kovo si nemys­lím, že kladné hod­no­te­nia dostá­vali pod­niky práve preto, lebo pat­ria ku kva­lit­nej­ším. 

Z toho čo hovo­ríte vyplýva, že máte veľmi dobrú kon­ver­ziu čo sa týka pre­daja. Čím to je?

Máme skvelý pro­dukt a ľud­skosť. Tieto dve veci.

Čo zna­mená tá ľud­skosť?

Dobré vzťahy. Treba byť otvo­rený, skromný a úprimný, vtedy ťa ľudia viac chápu. V prvom rade ide o dobrý pro­dukt. A potom treba byť k ľuďom otvo­rený, uká­zať im, že toto je niečo, čo sa sna­žíme robiť a sna­žíme sa to robiť dobre. Tá dobrá ener­gia sa na nich potom pre­náša :). 

Terajší zákaz­níci (vaši early adop­ters) sú už pla­tiaci zákaz­níci?

Nie, zatiaľ máme zákaz­ní­kov v tes­to­va­cej fáze. No práve začí­name kon­ver­to­vať tých, ktorí s nami boli už úplne od začiatku na pla­tia­cich zákaz­ní­kov.

Ako teda chcete moti­vo­vať ľudí aby pou­ží­vali vašu apli­ká­ciu?

Na to, ako ich moti­vo­vať sa poze­ráme z dvoch uhlov. Po prvé roz­mýš­ľame nad tým, či bude na moti­vá­ciu zákaz­ní­kov pomá­hať moti­vo­vať per­so­nál, ktorý by si sám pýtal feed­back. V takom prí­pade sa budeme sna­žiť komu­ni­ko­vať s per­so­ná­lom a vytá­rať určitý moti­vačný model. Alebo pôj­deme línou cez moti­vo­va­nie zákaz­ní­kov pro­stred­níc­tvom odmeny, ako naprí­klad rôzne súťaže, mož­nosť zís­kať badge alebo byť major of a place a podobne. Chceme apli­ká­ciu uro­biť tak, že bude ľudí baviť a budú ju radi pou­ží­vať :).

7 právd o kva­lite obsluhy, na ktoré pri­šiel Staf­fino tím:

1. Drvivá väč­šina maji­te­ľov či pre­vádz­ká­rov si myslí, že sa s nimi dá jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať. Žijú v omyle.

2. Slo­váci by chceli zlé skú­se­nosti s obslu­hou rie­šiť, ale nemajú ako.

3. Bez prí­tom­nosti zod­po­ved­ného mana­žéra na pre­vádzke sa kva­lita obsluhy výrazne mení.

4. Slo­ven­ský zákaz­ník je náročný a neza­búda. Pre­vádzky ľah­ko­vážne strá­cajú zákaz­ní­kov.

5. Tak­mer polo­vici pre­vádz­ká­rov chýba výrazná spätná väzba na kva­litu vlast­nej obsluhy.

6. Podľa Slo­vá­kov naj­lepší záka­zícky ser­vis ponú­kajú pre­vádzky v oblasti zdra­via, fit­nes a zábavy.

7. Slo­váci majú chuť pochvá­liť za dobrý ser­vis, pre­vádz­kári odme­ňo­vať naj­lep­ších v tíme.

Pridať komentár (0)