Bude Siri už aj v slo­ven­čine?

Martin Kráľ / 13. január 2015 / Business

Siri zatiaľ roz­umie len devia­tym jazy­kom: anglič­tine, nemčine, fran­cúz­štine, talian­čine, špa­niel­čine, kórej­čine, japon­čine, kan­tón­čine a man­da­rín­skej čín­štine. V kóde iOS 8.1.2, kon­krétne súbore Localizable.strings, sú ale k vide­niu záznamy týka­júce sa hla­so­vej asis­tentky tiež v slo­ven­čine, češ­tine a poľš­tine.

Apple už roz­umie slo­ven­čine. Súčas­ťou jeho nových sys­té­mov je klá­ves­nica s fun­kciou hla­so­vého dik­to­va­nia. Teraz už “len” zostáva roz­poz­naný text inter­pre­to­vať do prí­ka­zov a naučiť Siri tiež hovo­riť. Vzhľa­dom k reťaz­com v kóde to vyzerá, že by sme sa sup­portu mohli doč­kať v budú­cej ver­zii iOS. Zrejme až v tej hlav­nej deviatke, ktorá príde na jeseň spo­ločne s novým iPho­non a iPa­dom.

V prvom štvrť­roku však vyjde finálne iOS 8.2 s pod­po­rou smart hodi­niek Watch, ktoré sa na hla­sové ovlá­da­nie tiež budú docela spo­lie­hať. Buďme ale rea­listi, men­šie jazyky ako slo­ven­čina nie sú pre Apple pri­ori­tou.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)