Buď­te súčas­ťou ambi­ci­óz­nych začiat­kov! Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va

TS / 12. novembra 2014 / Startupy

Bra­ti­sla­va 10. 11. 2014 – Pia­ty Star­tup Wee­kend v Bra­ti­sla­ve sa usku­toč­ní 21. – 23. novem­bra. Ten­to troj­dňo­vý tech­no­lo­gic­ký mara­tón sa ten­to rok bude konať v pries­to­roch Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve.

V pia­tok 21. Novem­bra od 18:30 sa začnú regis­trá­cie na pia­ty Star­tup Wee­kend. Na event sa môžu dovte­dy pri­hla­so­vať celé tímy, ale i jed­not­liv­ci, kto­rí sa chcú pre­zen­to­vať svo­jim vlast­nou ide­ou ale­bo sa chcú pri­po­jiť k odpre­zen­to­va­ným nápa­dom.

Cie­ľom myš­lien­ky Star­tup Wee­ken­du je za 54 hodín pre­me­niť nápa­dy na reál­ne pro­jek­ty. Výsled­kom celé­ho pro­ce­su by mali byť živo­ta­schop­né pro­duk­ty. Pri prá­ci budú súťa­žia­cim pomá­hať skú­se­ní men­to­ri z rôz­nych oblas­tí.

Počas prvé­ho dňa even­tu budú odpre­zen­to­va­né jed­not­li­vé pod­ni­ka­teľ­ské idei, spo­me­dzi kto­rých sa vybe­rú tie naj­lep­šie. Oko­lo nich sa potom vytvo­ria tímy. Tie budú pod dohľa­dom ochot­ných porot­cov počas celé­ho víken­du roz­ví­jať odpre­zen­to­va­nú myš­lien­ku.

Na kon­ci víken­du, v nede­ľu, budú odpre­zen­to­va­né výsled­né pro­jek­ty pred odbor­nou poro­tou. Lákad­lom pre súťa­žia­cich môže byť Glo­bal Star­tup Batt­le, do kto­ré­ho sa môže zapo­jiť kaž­dý súťaž­ný tím. Ide o naj­väč­šiu Star­tup súťaž na sve­te, kona­jú­cu sa v 225 mes­tách sve­ta počas 10 dní. Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va je ten­to rok jed­ným z nich.

Ceny lís­tkov na ten­to rok sú opäť roz­de­le­né do dvoch kate­gó­rií. Pre štu­den­tov naďa­lej pla­tí zvý­hod­ne­ná cena 38 EUR. Pre bež­ných účast­ní­kov je cena za jeden lís­tok 55 EUR. V tej­to cene je zahr­nu­té občerstve­nie počas všet­kých troch dní kona­nia Star­tup Wee­ken­du. Regis­trá­cia účast­ní­kov na podu­ja­tie sa kon­čí 19. 11. Násled­ne sa budú dať lís­t­ky zakú­piť už len pria­mo na mies­te kona­nia akcie, v deň jej zača­tia.

Ak ste sa nezú­čast­ni­li žiad­ne­ho z pred­chá­dza­jú­cich Star­tup Wee­ken­dov, môže vás inšpi­ro­vať člá­nok o minu­lo­roč­ných súťa­žia­cich, kto­rí roz­ví­ja­jú svoj star­tu­pov­ský pro­dukt a tak isto zostrih videí star­tu­pis­tov.

Pre verej­nosť budú otvo­re­né úvod­né piat­ko­vé a záve­reč­né nedeľ­né pre­zen­tá­cie vytvo­re­ných pro­jek­tov, s kto­rý­mi bude spo­je­né aj sláv­nost­né vyhla­so­va­nie víťa­zov, na kto­rých čaka­jú hod­not­né ceny.

Lís­ty si môže­te kúpiť tu.

Aktu­ál­ne­ho infor­má­cie z podu­ja­tia môže­te sle­do­vať na face­bo­oku, ale­bo na ofi­ciál­nej webo­vej strán­ke Star­tup Wee­ken­du Bra­ti­sla­va.

Pridať komentár (0)