Buďte súčas­ťou ambi­ci­óz­nych začiat­kov! Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava

TS / 12. novembra 2014 / Startupy

Bra­ti­slava 10. 11. 2014 – Piaty Star­tup Wee­kend v Bra­ti­slave sa usku­toční 21.-23. novem­bra. Tento troj­dňový tech­no­lo­gický mara­tón sa tento rok bude konať v pries­to­roch Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave.

V pia­tok 21. Novem­bra od 18:30 sa začnú regis­trá­cie na piaty Star­tup Wee­kend. Na event sa môžu dovtedy pri­hla­so­vať celé tímy, ale i jed­not­livci, ktorí sa chcú pre­zen­to­vať svo­jim vlast­nou ideou alebo sa chcú pri­po­jiť k odpre­zen­to­va­ným nápa­dom.

Cie­ľom myš­lienky Star­tup Wee­kendu je za 54 hodín pre­me­niť nápady na reálne pro­jekty. Výsled­kom celého pro­cesu by mali byť živo­ta­schopné pro­dukty. Pri práci budú súťa­žia­cim pomá­hať skú­sení men­tori z rôz­nych oblastí.

Počas prvého dňa eventu budú odpre­zen­to­vané jed­not­livé pod­ni­ka­teľ­ské idei, spo­me­dzi kto­rých sa vyberú tie naj­lep­šie. Okolo nich sa potom vytvo­ria tímy. Tie budú pod dohľa­dom ochot­ných porot­cov počas celého víkendu roz­ví­jať odpre­zen­to­vanú myš­lienku.

Na konci víkendu, v nedeľu, budú odpre­zen­to­vané výsledné pro­jekty pred odbor­nou poro­tou. Lákad­lom pre súťa­žia­cich môže byť Glo­bal Star­tup Battle, do kto­rého sa môže zapo­jiť každý súťažný tím. Ide o naj­väč­šiu Star­tup súťaž na svete, kona­júcu sa v 225 mes­tách sveta počas 10 dní. Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava je tento rok jed­ným z nich.

Ceny lís­tkov na tento rok sú opäť roz­de­lené do dvoch kate­gó­rií. Pre štu­den­tov naďa­lej platí zvý­hod­nená cena 38 EUR. Pre bež­ných účast­ní­kov je cena za jeden lís­tok 55 EUR. V tejto cene je zahr­nuté občerstve­nie počas všet­kých troch dní kona­nia Star­tup Wee­kendu. Regis­trá­cia účast­ní­kov na podu­ja­tie sa končí 19. 11. Následne sa budú dať lís­tky zakú­piť už len priamo na mieste kona­nia akcie, v deň jej zača­tia.

Ak ste sa nezú­čast­nili žiad­neho z pred­chá­dza­jú­cich Star­tup Wee­ken­dov, môže vás inšpi­ro­vať člá­nok o minu­lo­roč­ných súťa­žia­cich, ktorí roz­ví­jajú svoj star­tu­pov­ský pro­dukt a tak isto zostrih videí star­tu­pis­tov.

Pre verej­nosť budú otvo­rené úvodné piat­kové a záve­rečné nedeľné pre­zen­tá­cie vytvo­re­ných pro­jek­tov, s kto­rými bude spo­jené aj sláv­nostné vyhla­so­va­nie víťa­zov, na kto­rých čakajú hod­notné ceny.

Lísty si môžete kúpiť tu.

Aktu­ál­neho infor­má­cie z podu­ja­tia môžete sle­do­vať na face­bo­oku, alebo na ofi­ciál­nej webo­vej stránke Star­tup Wee­kendu Bra­ti­slava.

Pridať komentár (0)