Budúc­nosť nemusí byť zas tak ružová – aké budú mať elek­trické autá ved­ľaj­šie účinky?

Alexandra Dulaková / 20. júna 2016 / Tech a inovácie

Medzi ich obete bude časom pat­riť aj ropný trh. Kedy môžeme oča­ká­vať jeho úpa­dok?

Pomaly ale isto sa elek­trické autá začnú stá­vať auto­ma­tic­kou a sil­nej­šou alter­na­tí­vou k tým, ktoré jaz­dia na ben­zíne alebo nafte. Presne tak, ako sme sa kedysi zba­vili VHS-iek, walk­ma­nov či faxu a vrhli sme sa do náruče kon­ver­gent­ným smart a digi­tál­nym zaria­de­niam, sa jed­ného dňa roz­lú­čime aj s autami pohá­ňa­nými rop­nými zdrojmi. Aspoň tak to pred­po­ve­dajú odbor­níci.

Ceny za elek­trické autá, ktoré sú síce stále pri­vy­soké, sa postupne zni­žujú. Môže za to ich čoraz väč­šia popu­la­rita (60% celo­sve­tový vzrast pre­daja za minulý rok), fakt, že si ich pod tak­tovku vzali kon­cerny, ktoré z nich uro­bili dizaj­nové skvosty (Tesla), aj to, že ich život­nosť a kapa­cita baté­rie sa postupne zlep­šuje (dokonca aj jej výrobná cena sa za posledný rok zní­žila o 35%). Ďal­šia dekáda (2020) zrejme bude ich zla­tým vekom. No je neprav­de­po­dobné, že spolu s jej kon­com vymiznú alebo zažijú podobnú rece­siu ako disc­many. Práve naopak. Do roku 2040 by mali ceny elek­tric­kých áut, ktoré zvládnu aj ďaleké trasy, kles­núť pod 20,000€, teda budú lac­nej­šie ako mnohé benzínové/dieslové autá, a budú tvo­riť až 35% z cel­ko­vého počtu áut na svete.

A aj takto nejako ich zrejme budeme môcť nabí­jať:

2015-08-17-4d-DWPTphoto_c.ecd10

foto: mas­hable

Lenže napriek nega­tív­nym envi­ro­men­tál­nym dôsled­kom našej spot­reby ropy sa mnohí pýtajú, či to bude s elek­tric­kými autami omnoho lep­šie a či tým našej pla­néte vlastne vôbec pomá­hame. Pre­tože, aj keď nebude ich auto­mo­bi­lový prie­my­sel čer­pať naše obme­dzené ropné zásoby, elek­trina, ktorú budú potre­bo­vať, odnie­kiaľ pochá­dzať musí. Tých avi­zo­va­ných 35% elek­tric­kých áut v roku 2040 bude na svoju pre­vádzku ročne potre­bo­vať ekvi­va­lent 10-tich% cel­ko­vej ener­gie, ktorú ľud­stvo spot­re­buje za celý rok. Doká­žeme ju zís­ka­vať z čis­tých a obno­vi­teľ­ných zdro­jov, alebo sa budeme musieť uchy­ľo­vať k rizi­ko­vým zdro­jom, medzi ktoré pat­ria najmä nuk­le­árne továrne?

Pred­po­klady sú však pozi­tívne. Veľké množ­stvo kra­jín sa už dnes upí­salo za pár dekád, buď sčasti, alebo úplne kon­ver­to­vať na obno­vi­teľné zdroje ener­gie (veterné, solárne, vodné). V roku 2040 síce ešte stále nebudú jediné, no aspoň do veľ­kej miery zní­žia prí­tom­nosť ató­mo­vej ener­gie, fosíl­nych palív a prí­rod­ných ply­nov. Elek­trické autá záro­veň zní­že­ním cien baté­rií pris­pejú k zní­že­ným cenám skla­do­va­nia elek­triny, čo náklady na pro­duk­ciu čis­tej ener­gie ešte viac zníži.

Ďal­šia výrazná zmena, ktorú vzo­stup pre­daja elek­tric­kých áut spô­sobí, bude rece­sia až dep­re­sia na rop­nom trhu. Nie je cel­kom isté, kedy tento bod dosiah­neme, no ak by nasle­du­júce roky pokra­čo­val aktu­álny vzrast pre­daja elek­tric­kých áut (60%), mohlo by to byť už v roku 2023. Tro­chu triez­vej­šie pred­po­vede zase hovo­ria o rokoch 2025 alebo 2030. Do veľ­kej miery majú veci v rukách pro­du­centi elek­tric­kých áut a auto­vých baté­rií, ktorí by ino­vá­ciami a rých­lym napre­do­va­ním mohli spo­mí­nané uda­losti ešte pri­blí­žiť.

Screen Shot 2016-06-20 at 00.46.11

foto: auto evo­lu­tion

Čo by to pre nás mohlo zna­me­nať? Naprí­klad sud ropy za menej než cenu flaše vody. Ale aj even­tu­álne zní­že­nie cien všet­kých pro­duk­tov, ktoré v sebe majú aspoň čias­tku ropy. A že ich teda nie je málo… Tak naprí­klad, spo­me­dzi tých menej zná­mych: Žuvačky, pasty, oble­če­nie, pas­telky, domáce spot­re­biče, spreje, gumy z auta (a všetko gumové) či ter­mosky — a zoznam nimi ani zďa­leka nekončí. Medzi tie zre­teľ­nej­šie položky pat­ria najmä palivá, no nie­len do áut. Keďže pre lie­tadlá ani lode ešte eko­lo­gic­kej­šia alter­na­tíva v krát­ko­do­bej budúc­nosti exis­to­vať nebude, mohlo by vďaka dras­tic­kému poklesu cien ropy zla­cnieť ces­to­va­nie.

Kaž­do­pádne je isté aj to, že ropný trh sa len tak ľahko nevzdá a bude o svoje miesto na sve­to­vom trhu tvrdo bojo­vať. Pred­sta­vuje predsa živo­by­tie mno­hých kra­jín a točia sa v ňom obrov­ské peniaze. Už dnes však vieme, že sa musí pri­pra­viť mini­málne na ťažké časy. 

shutterstock_169249667

foto: salon

zdroj: Blo­om­berg, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wiki

Pridať komentár (0)