Bue­nos Aires kon­čí s väz­ne­ním zvie­rat, zatvá­ra his­to­ric­kú zoo

Linda Cebrová / 16. júla 2016 / Business

V Argen­tí­ne sa roz­hod­li zatvo­riť brá­ny 140 rokov sta­rej zoo, dôvo­dom je nezmy­sel­né väz­ne­nie divo­kých zvie­rat v zaja­tí. Zoo má už čosko­ro nahra­diť edu­kač­ný eko­park.

Sta­ros­ta Hora­cio Rod­rí­gu­ez Lar­re­ta sa vyjad­ril, že 2500 zvie­rat, kto­ré žijú v zoo, bude postup­ne pre­miest­ne­ných do argen­tín­skych prí­rod­ných rezer­vá­cií. Tie sú schop­né im zabez­pe­čiť omno­ho pri­ja­teľ­nej­šie pro­stre­die pre život. Are­ál zoolo­gic­kej záh­ra­dy však nezos­ta­ne opus­te­ný, už kon­com roka chcú pred­sta­vi­te­lia mes­ta pre­me­niť zoo vo štvr­ti Paler­mo na eko­park s roz­lo­hou 44 hek­tá­rov.

Život v zaja­tí je pre zvie­ra­tá poni­žu­jú­ci, toto nie je tá správ­na ces­ta, ako zaob­chá­dzať so zvie­ra­ta­mi,“ pove­dal Rod­rí­gu­ez. Nový eko­park bude pri­tom mies­tom, kde sa deti budú môcť naučiť, ako správ­ne zaob­chá­dzať so zvie­ra­ta­mi a dozve­dia sa viac aj o ich pri­ro­dze­nom pro­stre­dí. „Ľudia si musia začať zvie­ra­tá vážiť. Spô­sob, akým sú núte­né žiť v zoolo­gic­kých záh­ra­dách po celom sve­te je neak­cep­to­va­teľ­ný,“ dodal sta­ros­ta.

3

Nie­kto­ré z exo­tic­kých dru­hov vtá­kov, žijú­cich v zoo, budú v najb­liž­šej dobe vypus­te­né do eko­lo­gic­kej rezer­vá­cie s náz­vom Reser­va Eco­ló­gi­ca. Tá pokrý­va roz­lo­hu viac ako 864 akrov. Star­šie a cho­ré zvie­ra­tá, u kto­rých pre­voz nie je mož­ný, zosta­nú naďa­lej v eko­par­ku.

Pred­sta­vi­te­lia mes­ta tak­tiež uvied­li, že nový eko­park poskyt­ne úto­čis­ko a reha­bi­li­tá­ciu pre zvie­ra­tá, kto­ré boli v minu­los­ti zachrá­ne­né pred paše­rák­mi. Zoo v Bue­nos Aires je jed­nou z naj­väč­ších turis­tic­kých atrak­cií, avšak aj napriek svo­jej obľú­be­nos­ti je pre súkrom­ných kon­ce­si­oná­rov stra­to­vou zále­ži­tos­ťou.

Koniec éry zoo pri­blí­ži­la aj nega­tív­na pub­li­ci­ta. Tá sa týka­la zúfa­lej situ­ácie polár­nych med­ve­ďov počas horú­cich let­ných dní. Posled­ný polár­ny med­veď s menom Win­ner, zomrel pred tro­ma rok­mi. Dôvo­dom mali byť nezne­si­teľ­né horú­ča­vy ale aj nevhod­né pod­mien­ky v pro­stre­dí zoolo­gic­kej záh­ra­dy.

00

Naj­dô­le­ži­tej­šie na celej veci je opus­te­nie mode­lu drža­nia zvie­rat v zaja­tí a ich vysta­vo­va­nie pre zába­vu ľudí,“ vyjad­ril sa ochran­ca práv zvie­rat Gerar­do Big­lia. Ten je dlho­roč­ným pro­pa­gá­to­rom myš­lien­ky uzav­re­tia mest­skej zoo. „Mys­lím si, že pri­chá­dza zme­na, na kto­rú sme pri­pra­ve­ní, deti dnes už sami pri­ro­dze­ne roz­ume­jú tomu, že držať zvie­ra­tá v kliet­kach je jed­no­du­cho zlé.“

4
Medzi zvie­ra­ta­mi, kto­ré sa nepres­ťa­hu­jú bude aj San­dra, oran­gu­tan, kto­rý sa dostal pred tro­ma rok­mi na titul­ky časo­pi­sov, keď ho súd v Bue­nos Aires ozna­čil za „neľud­skú osob­nosť“ dis­po­nu­jú­cu prá­va­mi. „Prob­lém je, že San­dra je krí­že­nec suma­ter­ské­ho a bor­nej­ské­ho oran­gu­ta­na, tak­že sa s ostat­ný­mi oran­gu­tan­mi nedos­tá­va do kon­tak­tu,“ pove­dal Big­lia. Ale ani San­dra spo­loč­ne s ostat­ný­mi zvie­ra­ta­mi, kto­ré sa nemô­žu pre­su­núť, nebu­dú viac vysta­vo­va­né verej­nos­ti pre poba­ve­nie.

zdroj:theguardian.com zdroj obrázkov:expedia.com

Pridať komentár (0)