Bue­nos Aires končí s väz­ne­ním zvie­rat, zatvára his­to­rickú zoo

Linda Cebrová / 16. júla 2016 / Business

V Argen­tíne sa roz­hodli zatvo­riť brány 140 rokov sta­rej zoo, dôvo­dom je nezmy­selné väz­ne­nie divo­kých zvie­rat v zajatí. Zoo má už čoskoro nahra­diť edu­kačný eko­park.

Sta­rosta Hora­cio Rod­rí­guez Lar­reta sa vyjad­ril, že 2500 zvie­rat, ktoré žijú v zoo, bude postupne pre­miest­ne­ných do argen­tín­skych prí­rod­ných rezer­vá­cií. Tie sú schopné im zabez­pe­čiť omnoho pri­ja­teľ­nej­šie pro­stre­die pre život. Areál zoolo­gic­kej záh­rady však nezos­tane opus­tený, už kon­com roka chcú pred­sta­vi­te­lia mesta pre­me­niť zoo vo štvrti Palermo na eko­park s roz­lo­hou 44 hek­tá­rov.

Život v zajatí je pre zvie­ratá poni­žu­júci, toto nie je tá správna cesta, ako zaob­chá­dzať so zvie­ra­tami,“ pove­dal Rod­rí­guez. Nový eko­park bude pri­tom mies­tom, kde sa deti budú môcť naučiť, ako správne zaob­chá­dzať so zvie­ra­tami a dozve­dia sa viac aj o ich pri­ro­dze­nom pro­stredí. „Ľudia si musia začať zvie­ratá vážiť. Spô­sob, akým sú nútené žiť v zoolo­gic­kých záh­ra­dách po celom svete je neak­cep­to­va­teľný,“ dodal sta­rosta.

3

Nie­ktoré z exo­tic­kých dru­hov vtá­kov, žijú­cich v zoo, budú v najb­liž­šej dobe vypus­tené do eko­lo­gic­kej rezer­vá­cie s náz­vom Reserva Eco­ló­gica. Tá pokrýva roz­lohu viac ako 864 akrov. Star­šie a choré zvie­ratá, u kto­rých pre­voz nie je možný, zostanú naďa­lej v eko­parku.

Pred­sta­vi­te­lia mesta tak­tiež uviedli, že nový eko­park poskytne úto­čisko a reha­bi­li­tá­ciu pre zvie­ratá, ktoré boli v minu­losti zachrá­nené pred paše­rákmi. Zoo v Bue­nos Aires je jed­nou z naj­väč­ších turis­tic­kých atrak­cií, avšak aj napriek svo­jej obľú­be­nosti je pre súkrom­ných kon­ce­si­oná­rov stra­to­vou zále­ži­tos­ťou.

Koniec éry zoo pri­blí­žila aj nega­tívna pub­li­cita. Tá sa týkala zúfa­lej situ­ácie polár­nych med­ve­ďov počas horú­cich let­ných dní. Posledný polárny med­veď s menom Win­ner, zomrel pred troma rokmi. Dôvo­dom mali byť nezne­si­teľné horú­čavy ale aj nevhodné pod­mienky v pro­stredí zoolo­gic­kej záh­rady.

00

Naj­dô­le­ži­tej­šie na celej veci je opus­te­nie modelu drža­nia zvie­rat v zajatí a ich vysta­vo­va­nie pre zábavu ľudí,“ vyjad­ril sa ochranca práv zvie­rat Gerardo Big­lia. Ten je dlho­roč­ným pro­pa­gá­to­rom myš­lienky uzav­re­tia mest­skej zoo. „Mys­lím si, že pri­chá­dza zmena, na ktorú sme pri­pra­vení, deti dnes už sami pri­ro­dzene roz­umejú tomu, že držať zvie­ratá v kliet­kach je jed­no­du­cho zlé.“

4
Medzi zvie­ra­tami, ktoré sa nepres­ťa­hujú bude aj San­dra, oran­gu­tan, ktorý sa dostal pred troma rokmi na titulky časo­pi­sov, keď ho súd v Bue­nos Aires ozna­čil za „neľud­skú osob­nosť“ dis­po­nu­júcu prá­vami. „Prob­lém je, že San­dra je krí­že­nec suma­ter­ského a bor­nej­ského oran­gu­tana, takže sa s ostat­nými oran­gu­tanmi nedos­táva do kon­taktu,“ pove­dal Big­lia. Ale ani San­dra spo­ločne s ostat­nými zvie­ra­tami, ktoré sa nemôžu pre­su­núť, nebudú viac vysta­vo­vané verej­nosti pre poba­ve­nie.

zdroj:theguardian.com zdroj obrázkov:expedia.com

Pridať komentár (0)