Buf­fer je naj­trans­pa­ren­tnejší star­tup na svete

Lukáš Gašparík / 21. decembra 2015 / Business

Veľa firiem sa snaží na vonok pôso­biť trans­pa­ren­tne a otvo­rene. Nemecký star­tup Buf­fer však posúva túto latku o level vyš­šie.

Tento star­tup už dlho­dobo a poc­tivo zve­rej­ňuje všetky pod­statné údaje, no teraz dal abso­lutnú čereš­ničku na tortu. Leo Wid­rich, spo­lu­za­kla­da­teľ Buf­feru, zarába ročne 185.000$. Odkiaľ to viem? U Buf­feru to nie je prob­lém, túto infor­má­ciu vypľuje totiž pla­tová kal­ku­lačka, ktorú minulý týž­deň ofi­ciálne zve­rej­nili na svo­jej stránke.

3 mesiace roz­mýš­ľali jeho zakla­da­te­lia, ako by spra­vod­livo nasta­vili túto kal­ku­lačku, ktorá je svo­jim spô­so­bom výni­močná. Museli zohľa­dňo­vať rôzne fak­tory a to hlavne loka­li­zá­ciu jed­not­li­vých zamest­nan­cov. Určite nemo­hol zará­bať zamest­na­nec z Thaj­ska toľko ako z New Yorku, kde sú náklady na život nepo­rov­na­teľné vyš­šie. Kal­ku­lačka ponúka nie­koľko mož­ností nasta­vení, či už ide o geo­gra­fické para­metre, skú­se­nosti alebo ešte tzv. risk cho­ice – čo zna­mená asi toľko, že si zamest­na­nec môže vybrať, či chce rad­šej vyšší plat, alebo obe­tuje jeho malú časť za firemné akcie.

892666_10203704614163741_7551661268553725112_o

Dlhší čas som žil v San Fran­ciscu, potom zasa chvíľku v Ber­líne a teraz bývam v New Yorku. Je mi jasné, že inú hod­notu má jeden dolár v Mum­bai a inú zasa tu New Yorku“, hovorí Wid­rich. Preto naprí­klad iOS deve­lo­per z Mum­baiu, ktorý je ešte rela­tívne neskú­sený, zarobí v prie­mere o polo­vicu menej, ako jeho ame­rický kolega.

Všetci vedia všetko“

Buf­fer nemá žiadne kan­ce­lár­ske pries­tory – aj toto a skoro všetky ďal­šie stra­te­gické roz­hod­nu­tia, ktoré sa vo firme uro­bia, náj­dete na inter­nete. Tak­tiež tu náj­dete nie bežne dostupné infor­má­cie ako: koľko žien robí vo firme, koľko majú zamest­nanci rokov, aké je ich vzde­la­nostný backg­round, aké knihy čítajú a podobne. Dokonca aj samotný firemný obrat sa uka­zuje v reál­nom čase!

Samoz­rejme, nie­ktoré veci sú v našich pod­mien­kach určite dis­ku­ta­bilné až škan­da­lózne (hlavne tie platy) – aj keď všetci chceme vedieť, či kolega nemá náho­dou o 5 euro viac na výplat­nej páske ako my. Nebolo by úplne ľahké ich skĺbiť aj s našou pred­sta­vou o ochrane osob­ných úda­jov. Mini­málne v štát­nom sek­tore by nemu­sela byť úplne scestná myš­lienka, zaviezť niečo podobné – viem si pred­sta­viť následné pro­testy našich úrad­ní­kov.

Leo-vacation

Buf­fer u svo­jich zamest­nan­cov ide dokonca ešte o krô­čik ďalej a robí, už aj na môj vkus, tro­cha zvláštnu vec. Maily všet­kých zamest­nan­cov sú totiž verejné tiež. Tým sa doslovne myslí každá ich komu­ni­ká­cia.

Na blogu Buf­feru náj­dete rovno aj dôvody prečo sa takto firma roz­hodla a pome­núva aj nie­koľko výhod takejto komu­ni­ká­cie. Zo všet­kých vyz­dvih­nem aspoň jednu: v prí­pade, ak by jeden zo zamest­nan­cov neča­kane vypa­dol, vie ho ďalší kolega vďaka tejto otvo­re­nej komu­ni­ká­cii rýchlo nahra­diť. Mys­lím si, že toto posledné roz­hod­nu­tie je cel­kom kon­tro­verzné a svo­jim spô­so­bom aj úsmevné. Určite by sa nedalo adap­to­vať na úplne všetky firmy, no v prí­pade Buf­feru to môže byť ok.

Nako­niec všetko vysvet­ľuje Leo Wid­rich: „Chceme pra­co­vať vo firme, kde sa nemu­síme na nič hrať. Prin­ci­piálne chceme byť trans­pa­rentní. Máme to šťas­tie, že sme túto firmu sami zalo­žili, tak si aj môžeme nasta­viť pra­vidlá, aké pova­žu­jeme za naj­lep­šie“.

Myš­lienka trans­pa­rent­nej spo­loč­nosti nemusí byť úplne sci-fi ani v slo­ven­ských pod­mien­kach. Akti­vity ku očis­te­niu verej­nej správy od korup­cie a plyt­va­niu verej­ných zdro­jov stále sil­nie. Súkromné firmy by v tomto mohli ísť prí­kla­dom a tiež postupne ztrans­pa­ren­tniť svoju čin­nosť voči verej­nosti. Určite by to bol dobrý začia­tok zmeny.

Zdroj: sueddeutsche.de, buffer.com

Pridať komentár (0)