Buf­fer je naj­trans­pa­ren­tnej­ší star­tup na sve­te

Lukáš Gašparík / 21. decembra 2015 / Business

Veľa firiem sa sna­ží na vonok pôso­biť trans­pa­ren­tne a otvo­re­ne. Nemec­ký star­tup Buf­fer však posú­va túto lat­ku o level vyš­šie.

Ten­to star­tup už dlho­do­bo a poc­ti­vo zve­rej­ňu­je všet­ky pod­stat­né úda­je, no teraz dal abso­lut­nú čereš­nič­ku na tor­tu. Leo Wid­rich, spo­lu­za­kla­da­teľ Buf­fe­ru, zará­ba roč­ne 185.000$. Odkiaľ to viem? U Buf­fe­ru to nie je prob­lém, túto infor­má­ciu vypľu­je totiž pla­to­vá kal­ku­lač­ka, kto­rú minu­lý týž­deň ofi­ciál­ne zve­rej­ni­li na svo­jej strán­ke.

3 mesia­ce roz­mýš­ľa­li jeho zakla­da­te­lia, ako by spra­vod­li­vo nasta­vi­li túto kal­ku­lač­ku, kto­rá je svo­jim spô­so­bom výni­moč­ná. Muse­li zohľa­dňo­vať rôz­ne fak­to­ry a to hlav­ne loka­li­zá­ciu jed­not­li­vých zamest­nan­cov. Urči­te nemo­hol zará­bať zamest­na­nec z Thaj­ska toľ­ko ako z New Yor­ku, kde sú nákla­dy na život nepo­rov­na­teľ­né vyš­šie. Kal­ku­lač­ka ponú­ka nie­koľ­ko mož­nos­tí nasta­ve­ní, či už ide o geo­gra­fic­ké para­met­re, skú­se­nos­ti ale­bo ešte tzv. risk cho­ice – čo zna­me­ná asi toľ­ko, že si zamest­na­nec môže vybrať, či chce rad­šej vyš­ší plat, ale­bo obe­tu­je jeho malú časť za firem­né akcie.

892666_10203704614163741_7551661268553725112_o

Dlh­ší čas som žil v San Fran­cis­cu, potom zasa chvíľ­ku v Ber­lí­ne a teraz bývam v New Yor­ku. Je mi jas­né, že inú hod­no­tu má jeden dolár v Mum­bai a inú zasa tu New Yor­ku“, hovo­rí Wid­rich. Pre­to naprí­klad iOS deve­lo­per z Mum­baiu, kto­rý je ešte rela­tív­ne neskú­se­ný, zaro­bí v prie­me­re o polo­vi­cu menej, ako jeho ame­ric­ký kole­ga.

Všet­ci vedia všet­ko“

Buf­fer nemá žiad­ne kan­ce­lár­ske pries­to­ry – aj toto a sko­ro všet­ky ďal­šie stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia, kto­ré sa vo fir­me uro­bia, náj­de­te na inter­ne­te. Tak­tiež tu náj­de­te nie bež­ne dostup­né infor­má­cie ako: koľ­ko žien robí vo fir­me, koľ­ko majú zamest­nan­ci rokov, aké je ich vzde­la­nost­ný backg­round, aké kni­hy číta­jú a podob­ne. Dokon­ca aj samot­ný firem­ný obrat sa uka­zu­je v reál­nom čase!

Samoz­rej­me, nie­kto­ré veci sú v našich pod­mien­kach urči­te dis­ku­ta­bil­né až škan­da­lóz­ne (hlav­ne tie pla­ty) – aj keď všet­ci chce­me vedieť, či kole­ga nemá náho­dou o 5 euro viac na výplat­nej pás­ke ako my. Nebo­lo by úpl­ne ľah­ké ich skĺbiť aj s našou pred­sta­vou o ochra­ne osob­ných úda­jov. Mini­mál­ne v štát­nom sek­to­re by nemu­se­la byť úpl­ne scest­ná myš­lien­ka, zaviezť nie­čo podob­né – viem si pred­sta­viť násled­né pro­tes­ty našich úrad­ní­kov.

Leo-vacation

Buf­fer u svo­jich zamest­nan­cov ide dokon­ca ešte o krô­čik ďalej a robí, už aj na môj vkus, tro­cha zvlášt­nu vec. Mai­ly všet­kých zamest­nan­cov sú totiž verej­né tiež. Tým sa doslov­ne mys­lí kaž­dá ich komu­ni­ká­cia.

Na blo­gu Buf­fe­ru náj­de­te rov­no aj dôvo­dy pre­čo sa tak­to fir­ma roz­hod­la a pome­nú­va aj nie­koľ­ko výhod takej­to komu­ni­ká­cie. Zo všet­kých vyz­dvih­nem aspoň jed­nu: v prí­pa­de, ak by jeden zo zamest­nan­cov neča­ka­ne vypa­dol, vie ho ďal­ší kole­ga vďa­ka tej­to otvo­re­nej komu­ni­ká­cii rých­lo nahra­diť. Mys­lím si, že toto posled­né roz­hod­nu­tie je cel­kom kon­tro­verz­né a svo­jim spô­so­bom aj úsmev­né. Urči­te by sa neda­lo adap­to­vať na úpl­ne všet­ky fir­my, no v prí­pa­de Buf­fe­ru to môže byť ok.

Nako­niec všet­ko vysvet­ľu­je Leo Wid­rich: „Chce­me pra­co­vať vo fir­me, kde sa nemu­sí­me na nič hrať. Prin­ci­piál­ne chce­me byť trans­pa­rent­ní. Máme to šťas­tie, že sme túto fir­mu sami zalo­ži­li, tak si aj môže­me nasta­viť pra­vid­lá, aké pova­žu­je­me za naj­lep­šie“.

Myš­lien­ka trans­pa­rent­nej spo­loč­nos­ti nemu­sí byť úpl­ne sci-fi ani v slo­ven­ských pod­mien­kach. Akti­vi­ty ku očis­te­niu verej­nej sprá­vy od korup­cie a plyt­va­niu verej­ných zdro­jov stá­le sil­nie. Súkrom­né fir­my by v tom­to moh­li ísť prí­kla­dom a tiež postup­ne ztrans­pa­ren­tniť svo­ju čin­nosť voči verej­nos­ti. Urči­te by to bol dob­rý začia­tok zme­ny.

Zdroj: sueddeutsche.de, buffer.com

Pridať komentár (0)