Carlex Design Mercedes-Benz X je ohromný luxus na druhú

startstop.sk / 9. júla 2018 / Auto

  • Úp­rava aj tak dosť lu­xus­ných Mer­ce­de­sov už nie je pri­orit­nou vý­sa­dou značky Ma­y­bach
  • Každý vie, že Ma­y­bach sa za­oberá zväčša li­mu­zí­nami
  • Pic­kup X by ste v ich po­nuke hľa­dali ťažko
  • Hlavné slovo tak do­stáva poľ­ský úp­ravca Car­lex De­sign
zdroj: Carlex Design
  • Úp­rava aj tak dosť lu­xus­ných Mer­ce­de­sov už nie je pri­orit­nou vý­sa­dou značky Ma­y­bach
  • Každý vie, že Ma­y­bach sa za­oberá zväčša li­mu­zí­nami
  • Pic­kup X by ste v ich po­nuke hľa­dali ťažko
  • Hlavné slovo tak do­stáva poľ­ský úp­ravca Car­lex De­sign

Car­lex De­sign bola spo­loč­nosť, ktorá sa dlhú dobu za­obe­rala au­tami, v kto­rých pre­ší­vali in­te­riér do lu­xus­nej­ších ko­že­ných po­ťa­hov. Kto chcel mať aj ku­for odetý do kože, so svo­jou pros­bou sa ob­rá­til práve na poľ­ského úp­ravcu. V spo­lu­práci s inými do­dá­va­teľmi však mo­men­tálne vy­tvára vlastné tu­nin­gové/upra­vené au­to­mo­bily, ktoré svo­jou ex­tra­va­gan­ciou lá­kajú ur­čite ne­jed­ného zá­kaz­níka.

Ak chcete svoje auto upra­viť tak, aby lá­kalo všetky po­hľady a za­cva­kať za úp­ravu od Man­sory sa vám zdá veľa, práve Po­liaci pri­chá­dzajú s rie­še­ním.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Car­lex De­sign

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Car­lex De­sign

Svetu uka­zujú svoj nový Mer­ce­des-Benz X-Class Yach­ting Edi­tion. Nie každý oča­káva, že z mo­hut­ného pick-upu do­ká­žete vy­ča­ro­vať niečo, čo je schopné kon­ku­ro­vať aj tým naj­lu­xus­nej­ším li­mu­zí­nam sveta.

Mo­del X do­stal prednú masku spolu s ko­le­sami z mo­delu S650 Cab­rio, ktorý pre­šiel ru­kami poľ­ských maj­strov pred nie­koľ­kými týžd­ňami. K tomu boli do­pl­nené aj nie­ktoré časti z uhlí­ko­vých vlá­kien. Na­prí­klad ka­pota, blat­níky, či ná­stavce na korbe. A keďže ide o jach­tovú ver­ziu, korba je ob­lo­žená pra­vým te­a­ko­vým dre­vom, ktoré zvykne bý­vať na pa­lu­bách jácht.

Ako už býva zvy­kom u Car­lex De­sign, in­te­riér bol kom­plet pre­ro­bený. Spo­loč­nosť po­u­žila naj­lu­xus­nej­šiu kožu Na­ppa Por­ce­lain White a Na­ppa Cho­co­late Brown. Koža bola ap­li­ko­vaná na ta­pa­cí­roch, vo­lante a najmä na no­vých špor­to­vých se­dad­lách Re­caro Sports­ter na mieste vo­diča a spo­lu­jazdca. Chý­bať ne­môžu dre­venné, al­can­ta­rové a ko­vové de­taily. „Its a mas­ter­piece by Car­lex“.

Cena však do­káže prí­jemne prek­va­piť. Alebo nie? Za ne­ce­lých 105-ti­síc eur (vrá­tane auta) si mo­men­tálne ne­kú­pite ani G-čkový Mer­ce­des v zá­klad­nej vý­bave. Treba však po­dot­knúť, že Car­lex De­sign Mer­ce­des X vy­chá­dza z naj­lac­nej­šej ver­zie mo­delu X. Ak bu­dete chcieť do svojho no­vého X-ka vlo­žiť novú 1000 W au­dio sú­stavu, ne­vá­hajte ich oslo­viť a vaše pria­nie bude ich roz­ka­zom.

Zdroj: starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)