Ceny Via Bona Slo­va­kia za zod­po­ved­né pod­ni­ka­nie sú roz­da­né

Zuzana Kotuliaková / 6. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Archív NOSENE/ fb Jem iné

Slo­ven­sko pozná ďal­šie fir­my, kto­ré do svoj­ho pod­ni­ka­nia vná­ša­jú zod­po­ved­nosť a féro­vosť. Aj ten­to rok totiž Nadá­cia Pon­tis ude­li­la oce­ne­nie Via Bona Slo­va­kia 2016 za zod­po­ved­né pod­ni­ka­nie. V 17. roč­ní­ku bola po prvý raz ude­le­ná aj Cena za sociál­ne ino­vá­cie.

Počas gala­ve­če­ra Via Bona Slo­va­kia sa pred­sta­vi­li fir­my, kto­ré dob­ro­voľ­ne a nad rámec toho, čo im pri­ka­zu­je zákon, pomá­ha­jú svoj­mu oko­liu, zamest­nan­com či pod­ni­ka­teľ­ské­mu pro­stre­diu, v kto­rom pôso­bia. „Na Slo­ven­sku momen­tál­ne pre­vlá­da frus­trá­cia z aktu­ál­nej situ­ácie. Bojo­vať s ňou môže­me aj vďa­ka pozi­tív­nym prí­kla­dom, kto­ré sú isto­tou, že aj u nás sa toho deje veľa pek­né­ho a zmys­lu­pl­né­ho. Taký­mi­to prí­klad­mi sú prá­ve fir­my, kto­ré zís­ka­li oce­ne­nie Via Bona Slo­va­kia,“ hovo­rí Len­ka Surot­chak, výkon­ná ria­di­teľ­ka Nadá­cie Pon­tis.

Pri­hlá­si­lo sa naj­viac veľ­kých firiem 

O oce­ne­nie sa v tom­to roku uchá­dza­lo spo­lu 71 malých, stred­ných a veľ­kých firiem. Ten­to rok Nadá­cia Pon­tis pri­ja­la 10 nomi­ná­cií v kate­gó­rii Zod­po­ved­ná veľ­ká fir­ma, čo je naj­viac v tej­to kate­gó­rii v dote­raj­šej his­tó­rii. Oce­ne­nia sa ude­ľo­va­li v 6 kate­gó­riách a roz­da­né boli aj Cena verej­nos­ti, o kto­rej roz­hod­li čita­te­lia den­ní­ka SME a Cena za sociál­ne ino­vá­cie. Tá sa odo­vzdá­va­la prvý­krát a bola urče­ná pro­jek­tom s poten­ciá­lom zme­niť prí­stup k rie­še­niu nie­kto­ré­ho dlho­do­bé­ho spo­lo­čen­ské­ho prob­lé­mu.

Foto: FB Nadá­cia Pon­tis

Kto zís­kal oce­ne­nie Via Bona Slo­va­kia

V kate­gó­rii Zod­po­ved­ná veľ­ká fir­ma zví­ťa­zi­la spo­loč­nosť Kia Motors Slo­va­kia s.r.o. Spo­loč­nosť sa dlho­do­bo usi­lu­je byť zod­po­ved­ným zamest­ná­va­te­ľom a pro­du­cen­tom. Už viac ako desať rokov vo fir­me fun­gu­je jedi­neč­ný kon­cept pora­den­ských miest, tzv. Har­mo­ny miest­nos­tí, kto­ré sú umiest­ne­né pria­mo vo výrob­ných pries­to­roch. Zamest­nan­ci sa tak aktív­ne podie­ľa­jú na zlep­šo­va­ní pra­cov­né­ho pro­stre­dia a vzťa­hov na pra­co­vis­ku. Spo­loč­nosť sa zame­ria­va na výro­bu auto­mo­bi­lov pria­teľ­ských k život­né­mu pro­stre­diu. Tak­tiež dlho­do­bo pod­po­ru­je regi­ón, v kto­rom pôso­bí, naprí­klad finan­co­va­ním pro­jek­tov či pod­po­rou dob­ro­voľ­níc­kych akti­vít zamest­nan­cov. Okrem toho aktív­ne spo­lu­pra­cu­je so stred­ný­mi odbor­ný­mi ško­la­mi a uni­ver­zi­ta­mi.

Fir­ma Ošet­ro­va­teľ­ské cen­trum, s.r.o. je víťa­zom v kate­gó­rii Zod­po­ved­ná malá/stredná fir­ma. Za ich zod­po­ved­ným prí­stu­pom k pod­ni­ka­niu sto­jí hlbo­ké pre­sved­če­nie, že seni­ori si zaslú­žia tú naj­lep­šiu sta­rost­li­vosť. Tro­j­i­ca zaria­de­ní – Ošet­ro­va­teľ­ské cen­trum, s.r.o., občian­ske zdru­že­nie, Ošet­ro­va­teľ­ské cen­trum a Zaria­de­nie sociál­nych slu­žieb Slneč­ný dom, n. o. – posú­va­jú legis­la­tí­vou urče­né hra­ni­ce a sta­ra­jú sa o dlho­do­bo veľ­mi váž­ne cho­rých ľudí. Sna­ží sa tiež ini­ci­ovať národ­ný pro­jekt pre pod­po­ru a roz­voj kva­li­ty v dlho­do­bej sta­rost­li­vos­ti a vďa­ka spo­koj­ným ses­trám vniesť viac svet­la do zaria­de­ní sociál­nych slu­žieb. Roky roz­ví­ja Stra­té­giu k trva­lej spo­koj­nos­ti zamest­nan­ca a prí­jem­né­mu pra­co­vis­ku. Ošet­ro­va­teľ­ské cen­trum uspe­lo aj v hla­so­va­ní čita­te­ľov den­ní­ka SME a zís­ka­lo tak Cenu verej­nos­ti.

foto: FB nadá­cia Pon­tis

Oce­ne­nie v kate­gó­rii Féro­vý hráč na trhu si pre­vza­la spo­loč­nosť MET­RO Cash&Carry SR s. r. o. za ich zod­po­ved­ný a féro­vý prí­stup k dodá­va­te­ľom i zákaz­ní­kom, ale aj dlho­do­bej pod­po­re malých lokál­nych dodá­va­te­ľov. Cie­ľo­vou sku­pi­nou veľ­ko­ob­cho­du s potra­vi­na­mi sú pod­ni­ka­te­lia v malo­ob­cho­de a v gas­tro­no­mic­kých služ­bách. V rám­ci kor­po­rát­nej vízie „Pomá­ha­me pod­ni­ka­te­ľom rásť“, pre­to v spo­loč­nos­ti zalo­ži­li tra­dí­ciu osla­vy všet­kých drob­ných pod­ni­ka­te­ľov, nie­len svo­jich zákaz­ní­kov. Umož­ni­li im pri­hlá­siť do pro­jek­tu pro­zá­kaz­níc­ku akciu, kto­rú im násled­ne pomoh­li spro­pa­go­vať.

Zele­nou fir­mou sa sta­la spo­loč­nosť 2brot­hers s.r.o. za ich pro­jekt Zele­ný bicy­kel. Ide o sys­tém zdie­ľa­ných bicyk­lov, kto­rý zni­žu­je eko­lo­gic­ký dopad moto­ri­zo­va­ných doprav­ných pros­tried­kov, vytvá­ra zdra­vé návy­ky u ľudí a zni­žu­je pre­máv­ku v mes­te. Pilot­ný pro­jekt bol spus­te­ný v Prie­vi­dzi, za kto­rý mes­to zís­ka­lo oce­ne­nie “Efek­tív­ne trva­lé opat­re­nia” od Minis­ter­stva život­né­ho pro­stre­dia.

Jed­ným z cie­ľov pro­jek­tu ja aj aktív­ne komu­ni­ko­vať s mes­ta­mi a spo­lu s nimi hľa­dať mož­nos­ti eko­lo­gic­kej pre­pra­vy na krát­ke tra­sy.

Fir­ma NOSE­NE, s. r.o. bola oce­ne­ná v kate­gó­rii Dob­rý par­tner komu­ni­ty. NOSE­NE rea­gu­je hneď na nie­koľ­ko spo­lo­čen­ských prob­lé­mov. Prvým z nich je aktu­ál­ny trend “fast­fas­hi­on”. Okrem pre­da­ja pou­ži­té­ho oble­če­nia upra­vu­jú menej vhod­né kús­ky oble­če­nia do úpl­ne nových výrob­kov. Zákaz­ník tak zís­ka nie­len pek­ný a uni­kát­ny kúsok oble­če­nia, ale uva­žu­je eko­lo­gic­ky a neza­ťa­žu­je život­né pro­stre­die. Navy­še svo­jím náku­pom pomá­ha týra­ným ženám, pre­to­že 15 % z ceny kaž­dé­ho pre­da­né­ho výrob­ku putu­je občian­ske­mu zdru­že­niu My Mamy v Pre­šo­ve.

V kate­gó­rii bolo ude­le­né aj čest­né uzna­nie. Zís­ka­li ho spo­loč­nos­ti Squ­ire Pat­ton Boggs s.r.o.bnt attor­ne­ys-at-law, s. r. o. za dosia­hnu­tie sys­té­mo­vej zme­ny v pro­ce­se oddl­že­nia a osob­né­ho kon­kur­zu.

Foto: FB Nadá­cia Pon­tis

Oce­ne­nie v kate­gó­rii Skve­lý zamest­ná­va­teľ zís­ka­la spo­loč­nosť IKEA Bra­ti­sla­va, s.r.o. V aprí­li 2016 zor­ga­ni­zo­va­la podu­ja­tie zame­ra­né na pod­po­ru osob­nost­né­ho roz­vo­ja a indi­vi­du­ál­ne­ho talen­tu zamest­nan­cov. Na 26 inte­rak­tív­nych pred­náš­kach a works­ho­poch sa moh­li zamest­nan­ci dozve­dieť viac o sebe, ako aj o mož­nos­tiach ras­tu, kto­ré im IKEA ponú­ka na Slo­ven­sku i vo sve­te. Do stret­nu­tí sa zapo­ji­li, ale­bo ich vied­li mana­žé­ri a líd­ri, aby boli témy auten­tic­ké a z pra­xe. Na podu­ja­tie nad­via­zal exter­ný Týž­deň talen­tov, kde sa moh­li pri­hlá­siť ľudia, kto­rí majú záu­jem v spo­loč­nos­ti pra­co­vať. Zamest­nan­ci môžu ďalej pokra­čo­vať v tzv. roz­vo­jo­vom cen­tre, odkiaľ dosta­nú objek­tív­nu spät­nú väz­bu, s kto­rou budú pra­co­vať počas celé­ho roka so svo­jím nad­ria­de­ným.

Čest­né uzna­nie za obo­ha­te­nie firem­nej kul­tú­ry o ľud­ský roz­mer zís­ka­va spo­loč­nosť Soit­ron, s.r.o. so svo­jim pro­jek­tom inter­nej kon­fe­ren­cie Soit­ronX.

Cenu za sociál­ne ino­vá­cie zís­ka­la spo­loč­nosť Jem iné SK, s.r.o. s pro­jek­tom Revo­lú­cia v stra­vo­va­ní. Cie­ľom je zme­niť pove­do­mie o dôle­ži­tos­ti správ­ne­ho a pra­vi­del­né­ho stra­vo­va­nia. Naj­dô­le­ži­tej­šou sku­pi­nou, kto­rej sa Jem iné den­ne venu­je, sú deti. Vlast­nia pre­vádz­ku „prvej súkrom­nej škol­skej jedál­ne“ a tiež Ško­lu vare­nia, kde deti nie­len vzde­lá­va­jú, ale im aj stra­vu pri­pra­vu­jú. Den­ne obslú­žia zdra­vým jed­lom 20 súkrom­ných mater­ských škôl a v Ško­le vare­nia vyško­lia desiat­ky detí. Zlep­še­nie kul­tú­ry stra­vo­va­nia sa sna­žia dosiah­nuť ploš­ne na všet­kých slo­ven­ských ško­lách, nie­len súkrom­ných, ale aj štát­nych.

Foto: FB Nadá­cia Pon­tis

O oce­ne­ní roz­ho­du­je nezá­vis­lá poro­ta

Tie najin­špi­ra­tív­nej­šie prí­kla­dy zod­po­ved­né­ho pod­ni­ka­nia vybe­ra­li nezá­vis­lé poro­ty zlo­že­né zo zástup­cov biz­ni­su, štát­nej sprá­vy, médií, mimo­vlád­ne­ho sek­to­ra a vzde­lá­va­cích inšti­tú­cií, na zákla­de nomi­ná­cií firiem a osob­ných pre­zen­tá­cií v dvoch kolách. Výsled­ky vyhlá­si­la Nadá­cia Pon­tis počas sláv­nost­né­ho gala­ve­če­ra v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­ni­ci, kto­ré­ho sa zúčast­nil aj slo­ven­ský pre­zi­dent Andrej Kis­ka. Gala­ve­čer sa nie­sol v zna­me­ní spá­ja­nia a spo­lu­prá­ce.

Zdroj: Tla­čo­vá sprá­va Nadá­cia Pon­tis

Pridať komentár (0)