CEO spo­loč­nosti Xia­omi potvr­dil nové cenovo dostupné smart­fóny, kto­rých sa doč­káme v dru­hej polo­vici roka

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 10. júla 2016 / Business

Spo­loč­nosť Xia­omi je čoraz väčšmi otvo­rená svo­jim fanú­ši­kom a to isté platí aj o jej gene­rál­nom ria­di­te­ľovi, ktorý nám pra­vi­delne pre­zrá­dza novinky zo záku­li­sia tohto gigan­tic­kého čín­skeho výrobcu. Naj­nov­šie nám na svo­jom vlast­nom Weibo účte odha­lil, že spo­loč­nosť pod jeho vede­ním usi­lovne pra­cuje na tom, aby zväč­šili pro­duk­ciu smart­fó­nov, kto­rých sa doč­káme v dru­hej polo­vici tohto roka. 

Lei Jun ďalej pri­po­me­nul, že v prvej polo­vici tohto roka sme sa od Xia­omi doč­kali hneď 5 zaria­dení. Spo­loč­nosť sa vraj v nasle­du­jú­com pol­roku, ktorý už nedávno ofi­ciálne začal, pokúsi zlep­šiť výrobu a následnú expe­dí­ciu smart­fó­nov. Bude sa jed­nať pre­važne o zaria­de­nia, ktoré budú pred­sta­vené v najb­liž­ších 6 mesia­coch. Malo by sa medzi nimi nachá­dzať via­cero top-end zaria­dení za prí­ve­tivú sumu, po kto­rých je naozaj enormný dopyt a Lei Jun si je vedomý toho, že jeho spo­loč­nosť na tento dopyt jed­no­du­cho musí byť pri­pra­vená.

Tieto infor­má­cie len hrajú do karát pre­doš­lým špe­ku­lá­ciám o vylep­še­nej ver­zii Xia­omi Mi5, ktorá bude niesť ozna­če­nie Xia­omi Mi5S a tak­tiež novému zaria­de­niu z Mi Note série. Tieto prí­stroje budú spo­ločne úto­čiť na tie naj­vyš­šie priečky pre­da­jov, čo doka­zujú aj pred­chá­dza­júce úniky. Tie tvr­dia, že smart­fóny ponúknu Snapd­ra­gon 820, 4 GB / 6 GB pamäte RAM a dopl­n­kové, no zato naozaj exklu­zívne fun­kcie, akými sú disp­leje cit­livé na tlak, duálne foto­apa­ráty a nádejne sa javí aj pou­ži­tie zahnu­tého disp­leja.

xiaomi-telefony-prva-polovica-2016

Tieto naozaj úcty­hodné špe­ci­fi­ká­cie však nepred­sta­vujú pre sku­toč­ných fanú­ši­kov mobil­ných tech­no­ló­gii tak­mer žiadne prek­va­pe­nie. Je to hlavne z toho dôvodu, že Xia­omi Mi5S bude nástupca už tak skve­lého zaria­de­nia a ak chce spo­loč­nosť Mi5S-kom zau­jať, tak ho jed­no­du­cho musí vylep­šiť. Pri smart­fóne Xia­omi Mi Note 2 to platí dvoj­ná­sobne, keďže práve toto zaria­de­nie sa po pred­sta­vení stane novou vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nosti a teda sa od neho oča­ká­vajú ešte o niečo lep­šie para­metre, než ponúkne Mi5S.

Nako­niec Lei Jun pre­zra­dil, že smart­fóny, kto­rých sa doč­káme v dru­hej polo­vici tohto roka, budú naďa­lej ponú­kať skvelý výkon za extrémne výhodnú cenu. Pár hodín pred tým ako Lei Jun uve­rej­nil tieto infor­má­cie na svo­jom Weibo účte, sa ana­ly­tik Kevin Wang vyjad­ril, že v tre­ťom štvrť­roku by mohol „čín­sky Apple“ pre­dať pri­bližne 20 mili­ó­nov smart­fó­nov. Tieto vyhlá­se­nia nás len utvr­dzujú v tom, že spo­loč­nosť Xia­omi plá­nuje naozaj niečo veľké.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: gizmochina.com

Pridať komentár (0)