Čer­pa­cia sta­ni­ca Slov­naft v Bra­ti­sla­ve je ako z ves­mí­ru

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch Andrej Alexy Ing. arch. Martin Bujna Ing. arch. Štefan Rafanides Ing. arch. Lukáš Orihel Spolupráca: Ing. arch. Michal Pršo Ing. arch. Zuzana Patrášová Bc. Viktor Kasala Ing. Miroslav Dobrucký (statika) / 12. mája 2017 / Architektúra

zdroj: Soňa Sadloňová

Podo­ba čer­pa­cej sta­ni­ce je výsled­kom archi­tek­to­nic­kej súťa­že orga­ni­zo­va­nej inves­to­rom v roku 2013. V súťa­ži zví­ťa­zil pro­jekt ate­li­é­ru ALE­XY & ALE­XY, kto­rý zau­jal ele­gant­nou kon­štruk­ci­ou pre­stre­še­nia a eko­lo­gic­kým kon­cep­tom.

Pre Slov­naft má loka­li­ta špe­ciál­ny význam. Objekt sa nachá­dza ved­ľa budo­vy Apol­lo klu­bu, kde v minu­los­ti síd­li­lo ria­di­teľ­stvo rafi­né­rie Apol­lo, pred­chod­ky­ne Slov­naf­tu, kto­rá bola zni­če­ná počas 2. sve­to­vej voj­ny. Záme­rom inves­to­ra bolo, aby sa objekt stal pri­ro­dze­nou súčas­ťou jed­nej z naj­dy­na­mic­kej­šie sa roz­ví­ja­jú­cich čas­tí Bra­ti­sla­vy, čo sa pre­miet­lo do zvý­še­ných náro­kov na kva­li­tu návrhu a tech­no­ló­gií. Pre­to typo­vé rie­še­nie nepri­chá­dza­lo do úva­hy. Tech­nic­kú stav­bu sa poda­ri­lo pový­šiť na dyna­mic­ky pôso­bia­cu archi­tek­tú­ru. Na Prí­stav­nej uli­ci može­me sle­do­vať aj odkaz na fun­kci­ona­lis­tic­ké stav­by toh­to typo­lo­gic­ké­ho dru­hu v podo­be zaob­le­ných rohov a hori­zon­tál­ne­ho čle­ne­nia budo­vy záze­mia (v tej­to súvis­los­ti sto­jí za zmien­ku aj čer­pa­cia sta­ni­ca v Dunaj­skej Stre­de od ate­li­é­ru SAD).

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Situácia
Situ­áciaALE­XY & ALE­XY

Cie­ľom bolo vytvo­riť moder­nú a eko­lo­gic­kú čer­pa­ciu sta­ni­cu, kto­rá by okrem všet­kých funkč­ných požia­da­viek napĺňa­la aj kri­té­ria este­tic­ké a sta­la sa tak sym­bo­lom spo­loč­nos­ti Slov­naft. Naj­zau­jí­ma­vej­šou čas­ťou objek­tu je kon­štruk­cia zastre­še­nia, na kto­rej je posta­ve­ný celý kon­cept pro­jek­tu.

Situácia - schéma
Situ­ácia — sché­maALE­XY & ALE­XY
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

Jed­no­du­chú a záro­veń efekt­nú kon­štruk­ciu pre­stre­še­nia tvo­ria dva pro­ti sebe sto­ja­ce oce­ľo­vé prieh­ra­do­vé rámy, kto­ré sú votknu­té do teré­nu. Medzi nos­ník­mi je napnu­tá pruž­ná tex­til­ná mem­brá­na, kto­rá pre­púš­ťa svet­lo. Pre­stre­še­nie v tva­re hyper­bo­lic­ké­ho para­bo­lo­idu chrá­ni zákaz­ní­kov pred nepria­zńou poča­sia, pri­čom však pre­púš­ťa svet­lo a šet­rí nákla­dy na osvet­le­nie. Roz­pon kopu­ly je v jed­nom sme­re 28,6 m a v dru­hom sme­re 29,6 m, v naj­vyš­šom bode je vyso­ká 9,72 m. Mem­brá­na je vo večer­ných hodi­nách pod­svie­te­ná diodo­vým pásom po celom obvo­de, čím pôso­bí ako veľ­ké žia­ria­ce logo spo­loč­nos­ti.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

Záze­mie čer­pa­cej sta­ni­ce tvo­rí box štvor­co­vé­ho pôdo­ry­su s roz­mer­mi 16 x 16 m. Objekt so zaob­le­ný­mi roh­mi obsa­hu­je poklad­ne, kavia­reň a drob­ný pre­daj, WC pre náv­štev­ní­kov ako aj záze­mie pre zamest­nan­cov. Cha­rak­te­ris­tic­ký obvo­do­vý plášť je tvo­re­ný hori­zon­tál­ny­mi žalú­zia­mi, kto­ré chrá­nia objekt pred pre­hrie­va­ním v let­ných mesia­coch. Stre­cha je vege­tač­ná, čo zlep­šu­je tep­lo­tech­nic­ké vlast­nos­ti objek­tu.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

Zákla­dy kon­štruk­cie pre­stre­še­nia tvo­ria žele­zo­be­tó­no­vé pät­ky. Box záze­mia je posta­ve­ný ako oce­ľo­vý ske­let opláš­te­ný ľah­kým obvo­do­vým pláš­ťom. Sme­rom do uli­ce a k čer­pa­jú­cim autám sa pries­tor otvá­ra cez veľ­ké pre­sk­le­né plo­chy chrá­ne­né fix­ný­mi skle­ne­ný­mi lame­la­mi. Pou­ži­té mate­riá­ly sú odol­né a recyk­lo­va­tel­né.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

Eko­lo­gic­ký kon­cept budo­vy a tech­nic­ké vyba­ve­nie pris­pie­va­jú k mini­ma­li­zo­va­niu spot­re­by ener­gie a pre­vádz­ko­vých nákla­dov. Vyku­ro­va­nie zabez­pe­ču­jú tepel­né čer­pad­lá. Na vege­tač­nej stre­che sú umiest­ne­né foto­vol­tic­ké člán­ky, kto­ré pro­du­ku­jú elek­tric­kú ener­giu potreb­nú na osvet­le­nie. Zdro­je svet­la sú na báze LED diód. Daž­ďo­vá voda z mem­brá­ny zastre­še­nia je pri­ro­dze­ne odvá­dza­ná a zachy­tá­va­ná v dvoch zásob­ní­koch. Všet­ky tech­no­ló­gie sú integ­ro­va­né a ria­de­né cez inte­li­gent­ný sys­tém mera­nia a regu­lá­cie.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

V inte­ri­é­ri záze­mia je v súla­de s von­kaj­ším fareb­ným rie­še­ním pou­ži­tá výraz­ná čier­no-sivo-bie­la fareb­nosť dopl­ne­ná detai­la­mi so svet­lý­mi dre­ve­ný­mi povr­ch­mi.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

V inte­ri­é­ri sa zeleň obja­vu­je v podo­be stá­le zele­nej macho­vej ste­ny v pries­to­roch hygie­ny. Zau­jí­ma­vé rie­še­nie zre­a­li­zo­va­la fir­ma CUREL. Prí­jem­ným detai­lom je pri­ro­dze­né hor­né osvet­le­nie cez kru­ho­vé svet­lo­vo­dy.

Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá
Foto: Soňa Sad­lo­ňo­vá

Pod­kla­dy: ALE­XY & ALE­XY, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)