Čer­pa­cia sta­ni­ca Slov­naft v Bra­ti­sla­ve je ako z ves­mí­ru

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch Andrej Alexy Ing. arch. Martin Bujna Ing. arch. Štefan Rafanides Ing. arch. Lukáš Orihel Spolupráca: Ing. arch. Michal Pršo Ing. arch. Zuzana Patrášová Bc. Viktor Kasala Ing. Miroslav Dobrucký (statika) / 12. mája 2017 / Architektúra

zdroj: Soňa Sadloňová

Podo­ba čer­pa­cej sta­ni­ce je výsled­kom archi­tek­to­nic­kej súťa­že orga­ni­zo­va­nej inves­to­rom v roku 2013. V súťa­ži zví­ťa­zil pro­jekt ate­li­é­ru ALE­XY & ALE­XY, kto­rý zau­jal ele­gan­tnou kon­štruk­ci­ou pre­stre­še­nia a eko­lo­gic­kým kon­cep­tom.

Pre Slovnaft má lokalita špeciálny význam. Objekt sa nachádza vedľa budovy Apollo klubu, kde v minulosti sídlilo riaditeľstvo rafinérie Apollo, predchodkyne Slovnaftu, ktorá bola zničená počas 2. svetovej vojny. Zámerom investora bolo, aby sa objekt stal prirodzenou súčasťou jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Bratislavy, čo sa premietlo do zvýšených nárokov na kvalitu návrhu a technológií. Preto typové riešenie neprichádzalo do úvahy. Technickú stavbu sa podarilo povýšiť na dynamicky pôsobiacu architektúru. Na Prístavnej ulici možeme sledovať aj odkaz na funkcionalistické stavby tohto typologického druhu v podobe zaoblených rohov a horizontálneho členenia budovy zázemia (v tejto súvislosti stojí za zmienku aj čerpacia stanica v Dunajskej Strede od ateliéru SAD).

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Situácia
SituáciaALEXY & ALEXY

Cieľom bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj kritéria estetické a stala sa tak symbolom spoločnosti Slovnaft. Najzaujímavejšou časťou objektu je konštrukcia zastrešenia, na ktorej je postavený celý koncept projektu.

Situácia - schéma
Situácia - schémaALEXY & ALEXY
Foto: Soňa Sadloňová

Jednoduchú a zároveń efektnú konštrukciu prestrešenia tvoria dva proti sebe stojace oceľové priehradové rámy, ktoré sú votknuté do terénu. Medzi nosníkmi je napnutá pružná textilná membrána, ktorá prepúšťa svetlo. Prestrešenie v tvare hyperbolického paraboloidu chráni zákazníkov pred nepriazńou počasia, pričom však prepúšťa svetlo a šetrí náklady na osvetlenie. Rozpon kopuly je v jednom smere 28,6 m a v druhom smere 29,6 m, v najvyššom bode je vysoká 9,72 m. Membrána je vo večerných hodinách podsvietená diodovým pásom po celom obvode, čím pôsobí ako veľké žiariace logo spoločnosti.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

Zázemie čerpacej stanice tvorí box štvorcového pôdorysu s rozmermi 16 x 16 m. Objekt so zaoblenými rohmi obsahuje pokladne, kaviareň a drobný predaj, WC pre návštevníkov ako aj zázemie pre zamestnancov. Charakteristický obvodový plášť je tvorený horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred prehrievaním v letných mesiacoch. Strecha je vegetačná, čo zlepšuje teplotechnické vlastnosti objektu.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

Základy konštrukcie prestrešenia tvoria železobetónové pätky. Box zázemia je postavený ako oceľový skelet opláštený ľahkým obvodovým plášťom. Smerom do ulice a k čerpajúcim autám sa priestor otvára cez veľké presklené plochy chránené fixnými sklenenými lamelami. Použité materiály sú odolné a recyklovatelné.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

Ekologický koncept budovy a technické vybavenie prispievajú k minimalizovaniu spotreby energie a prevádzkových nákladov. Vykurovanie zabezpečujú tepelné čerpadlá. Na vegetačnej streche sú umiestnené fotovoltické články, ktoré produkujú elektrickú energiu potrebnú na osvetlenie. Zdroje svetla sú na báze LED diód. Dažďová voda z membrány zastrešenia je prirodzene odvádzaná a zachytávaná v dvoch zásobníkoch. Všetky technológie sú integrované a riadené cez inteligentný systém merania a regulácie.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

V interiéri zázemia je v súlade s vonkajším farebným riešením použitá výrazná čierno-sivo-biela farebnosť doplnená detailami so svetlými drevenými povrchmi.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

V interiéri sa zeleň objavuje v podobe stále zelenej machovej steny v priestoroch hygieny. Zaujímavé riešenie zrealizovala firma CUREL. Príjemným detailom je prirodzené horné osvetlenie cez kruhové svetlovody.

Foto: Soňa Sadloňová
Foto: Soňa Sadloňová

Podklady: ALEXY & ALEXY, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)