Česká apli­ká­cia ktorá meria počet .… pred orgaz­mom

Martin Kráľ / 27. október 2014 / Business

Koľko krát zasu­niete pred orgaz­mom? Ako dlho to celé trvá? Česi vyvi­nuli zábavnú apli­ká­ciu Pokin ‘, ktorá vám poskytne infor­má­cie o vašej sexu­ál­nej akti­vite.

Okrem času, hla­si­tosti a inten­zity sexu­ál­neho aktu meria Pokin počet vni­kov, ktoré pred­chá­dzajú orgazmu. Na strán­kach pokinapp.com sa potom ano­nymne zobra­zujú auto­ma­ticky odo­slané dáta z mobil­ného zaria­de­nia kaž­dého uží­va­teľa, ktorý si apli­ká­ciu stiahne. A ako to fun­guje?

Stačí spus­tiť apli­ká­ciu, polo­žiť tele­fón na mat­rac a ťuk­núť na, štartspus­tiť tak mera­nie milost­ných výko­nov. Pokin počas sexu zazna­me­náva pomo­cou akce­le­ro­metra a gyro­skopu jed­not­livé dorážky, opi­suje autor gra­fic­kého návrhu apli­ká­cie Mar­tin Novák.

Ďal­šou mera­nou hod­no­tou je čas. Z týchto dvoch hod­nôt je vypo­čí­taná frek­ven­cia sex. vni­kov za minútu. Nechýba ani mera­nie hla­si­tosti milost­ného pre­javu, ” tvrdí Novák


Tieto štyri hod­noty sa ukla­dajú do his­tó­rie a gene­rujú naj­lep­šie a prie­merné výsledky v období týždňa, mesiaca a roka. Na Andro­ide je možné tieto výsledky ľubo­voľne zdie­ľať na soc. sie­ťach. Fanú­ši­ko­via Apple sa musiauskrom­niť, pre­tože túto fun­kciu Apple nepo­vo­lil, hoci je dob­ro­voľná, vysvet­ľuje Novák

Stopka od Apple

Apli­ká­cia Pokin vyhrala prvé miesto súťaže apli­ká­cií App­Pa­rade, avšak spo­loč­nosť Apple ju stále nepo­vo­lila. Pova­žuje totiž sper­miu alebo čokoľ­vek, čo ju pri­po­mína, za nevhodné. Je zau­jí­mavé, čo Apple pova­žuje za uráž­livé, a teda neprí­pustný obsah. Pik­to­gram pohlav­nej bunky, ktorá je neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou našej exis­ten­cie, je evi­den­tne viac uráž­livá, než ikona päste so zdvi­hnu­tým pro­stred­ní­kom, ktorá v apli­ká­cii sym­bo­li­zuje počet dorá­žok, hovorí Novák.

Aby sme apli­ká­ciu Pokin do App Store pre­tla­čili, museli sme upra­viť logo­typ - odstrá­niť sper­miu - čo je neprí­jemné, pre­tože sa na neho viažu už rea­li­zo­vané mar­ke­tin­gové mate­riály. Úpra­vou musela prejsť tiež štruk­túra apli­ká­cie kvôli nut­nosti odstrá­ne­nia mož­nosti dob­ro­voľne zdie­ľať výsledky na sociál­nych sie­ťach. Teraz upra­vená apli­ká­cia opäť čaká na poslednú a pozi­tívnu kon­trolu, “dodáva.

Poslednú dobu sa valí kri­tika na množ­stvo bez­výz­nam­ných appiek, ktoré na Slo­ven­sku a v Česku vzni­kajú, no táto sa medzi ne určite neza­ra­ďuje :)

Zdroj: lidov­kycz

Pridať komentár (0)