Česká video­téka Ivio s android app­kou mešká

Peter Kováč / 28. júl 2014 / Business

Nová česká video­téka Ivio nás zau­jala hlavne tým, že ponúka množ­stvo fil­mov zadarmo. Síce sa musíte uspo­ko­jiť so star­šími titulmi, hor­šiou tech­nic­kou kva­li­tou a pre­žiť reklamy, ale viete, čo sa hovorí o daro­va­nom koňovi. Ivio je od začiatku dostupné na webe, v máji sa obja­vilo aj pre iOS. 

Apli­ká­ciu pre Android sľu­bo­vali tvor­co­via dodať kon­com mája. Dátum uve­de­nia nako­niec pre­lo­žili na koniec júna. Ani tento ter­mín nestihli. Po novom sľu­bujú, že ju vydajú až začiat­kom roka 2015. Výnim­kou sú však smartp­hony a tab­lety Sam­sungu. Tie totiž môžu Ivio sťa­ho­vať z obchodu Galaxy Apps.

Ivio: nový český “Netf­lix” stre­a­muje filmy zadarmo s rekla­mou. Legálne filmy zadarmo budú po TV pre­mi­ére, pla­tené ešte pred DVD. Ide o prvé online kino v Čes­kej a Slo­ven­skej repub­like s legál­nym obsa­hom a navyše zadarmo.

Zdroj: ivio

Pridať komentár (0)