Česko má svoj vlastný Tin­der: Zoznám sa so svo­jou prá­cou!

Martin Bohunický / 4. november 2015 / Business

Český star­tup Proudly zobral kon­cept Tin­deru a apli­ko­val ho na úplne inú oblasť.

Dating appky momen­tálne fičia, každý chce uro­biť nové Badoo či Tin­der. Ťažko však pora­ziť zabe­hnuté a fun­gu­júce mini­ma­lis­tické kon­cepty. Jan Klu­soň sa na to pozrel z iného uhla. Čo tak zobrať celý šikovný a jed­no­du­chý kon­cept Tin­dru a pou­žiť ho inak? A tak vzniklo Proudly

Cez Proudly si náj­deš firmu, dosta­neš pod­robný pohľad do atmo­sféry a firem­nej kul­túry a ak sa ti zapáči, jed­no­du­cho sa s ňou spo­jíš. Následne máš mož­nosť si s fir­mou poke­cať a s tro­chou šťas­tia si náj­deš nový job.

Aká je firemná kul­túra, s kým budem trá­viť väč­šinu času, aký je šéf, bude sa mi tam páčiť? To sú otázky, ktoré dnes mla­dých zau­jí­majú. V popis­koch tisí­cok bež­ných pra­cov­ných pozí­cií ale odpo­vede na tieto otázky nenájdu,” hovorí Klu­soň.

Pro­jekt je zatiaľ v beta ver­zii, už teraz však pod svoje krídla naver­bo­val nie­koľko zau­jí­ma­vých kli­en­tov — meno­vite naprí­klad Leo Express, Uni­le­ver či Socials­harks.

Proudly je super prí­kla­dom toho, keď sa myslí “out­side of the box”. Všetky kla­sické inze­ráty a reklamy na pozí­cie sa oproti tomuto pro­jektu zdajú byť chladné. Prečo by som sa mal predsa roz­hod­núť pre zamest­na­nie, kde budem možno trá­viť 5 rokov svojho života na základe poho­voru s nie­kým, s kým ani nebu­dem možno pra­co­vať… A to som tím ani nevi­del. Osobne sa mi tento spô­sob pozdáva omnoho viac!

Pridať komentár (0)