Český fit­ness star­tup s online lek­ciami hľadá inves­to­rov. Zatú­žil po zahra­nič­nom trhu

Rudolf Nečas / 6. novembra 2015 / Tools a produktivita

Beha­nie, plá­va­nie, posil­ňo­va­nie a ďal­šie špor­tové akti­vity už dávno nie sú domé­nou len hŕs­tky nad­šen­cov, ale venuje sa im čoraz viac úplne bež­ných ľudí, ktorí sa sna­žia hýbať už len preto, že je to v dneš­nej dobe „in“ a nor­mál­nou vecou a nie nie­čím, za čo by sa mali han­biť.

Hanba bola vždy pre veľa ľudí hlav­nou bari­é­rou pre vstup za prah posil­ňovne. To, že by náv­števa posil­ňovne bola pre nie­koho prí­liš drahá, alebo ju ľudia nestí­hali kvôli nedos­tatku času je väč­ši­nou až dru­ho­radé.

Všetky tieto „nedos­tatky“ sa snaží vyrie­šiť český pro­jekt onlinefitness.cz, ktorý dáva ľuďom pries­tor na cvi­če­nie kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek a k tomu za zlo­mok ceny bež­nej posil­ňovne. Pre každú naplá­no­vanú lek­ciu je k dis­po­zí­cii tré­ner, ktorý pro­stred­níc­tvom videa cvičí s pri­po­je­nými uží­va­teľmi. Za minulý rok takto pre­behlo viac ako 1200 živých lek­cií.

Roz­die­lom je pre­dov­šet­kým mož­nosť pri­po­je­nia sa k živo vysie­la­ným lek­ciám, kto­rým sa nedá vyhnúť tak ľahko, ako pus­te­ním vopred nahra­ného záznamu, tak ako to ponúka väč­šina kon­ku­renč­ných slu­žieb. V prie­behu minu­lého mesiaca sa takto poda­rilo službe dostať na viac ako 140% minu­lo­roč­ného obratu, dodal Daniel Opa­čitý, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO tohto star­tupu.

Cvi­čiť môžeš už za 189 – 249 Czk (pri­bližne 7 až 9 eur) mesačne, prí­padne za 1990 Czk (74 eur) ročne. Okrem toho služba ponúka aj kre­dity, ktoré možno kupo­vať postupne v cene 1 kre­dit za 39 čes­kých korún, čo je niečo menej ako 1,50 eura. Jeden takto zakú­pený kre­dit ti zabez­pečí jednu lek­ciu. V rámci mesač­ného člen­stva je k dis­po­zí­cii denná živá lek­cia s tré­ne­rom a cvi­čiaci sa tak dostane na cenu zhruba 7 čes­kých korún (25 cen­tov) za lek­ciu. A podľa všet­kých infor­má­cií si už pro­jekt jed­no­rá­zovo alebo pra­vi­delne vyskú­šalo pár desia­tok tisíc uží­va­te­ľov.

A nako­niec dobrá správa pre nás a poten­ciálne aj pre ľudí z ostat­ných kra­jín. Onli­ne­fit­ness sa chystá vstú­piť na zahra­ničný trh, kvôli čomu aktu­álne hľadá sil­ného par­tnera a inves­tora.

Pridať komentár (0)