Čes­ký pro­jekt Bez­o­ba­lu otvo­rí ďal­ší obchod. Ľudia sa naň zlo­ži­li mili­ó­nom čes­kých korún!

Marianna Mikešová / 17. mája 2017 / Eko

zdroj: hithit.com/Bezobalu

Myš­lien­ka Zero Was­te sa šíri sve­tom a v sused­nom Čes­ku zoža­la obrov­ský úspech. O eko­lo­gic­ké naku­po­va­nie je taký záu­jem, že jed­na pre­daj­ňa Bez­o­ba­lu už nesta­čí. V Pra­he tak pri­bud­ne nová a ešte väč­šia pre­daj­ňa.

Nezis­kov­ka Bez­o­ba­lu je prie­kop­ní­kom myš­lien­ky nulo­vé­ho odpa­du v Čes­ku a za viac ako dva roky pôso­be­nia ju dosta­la medzi stov­ky ľudí. Ide pro­ti komerč­ným potra­vi­nám a mar­ke­tin­gu, kto­rý je zalo­že­ný na pes­tro­fa­reb­ných oba­loch. Tie nás však len mani­pu­lu­jú a ich jedi­ným výsled­kom je sve­to­vá eko­lo­gic­ká kata­stro­fa. Prie­mer­ná čes­ká rodi­na totiž roč­ne vypro­du­ku­je viac ako tonu odpa­du. Hes­lo Bez­o­ba­lu pre­to znie “Neku­pu­je­me odpad, ale jed­lo” a je krás­ne dvoj­zmy­sel­né.

Ľuďom ponú­ka­jú alter­na­tí­vu k mains­tre­a­mu a pre­dá­va­jú len také potra­vi­ny, kto­ré je mož­né nabrať si a navá­žiť do skle­ných nádob či vre­cú­šok. Tie môžeš využí­vať dlho­do­bo, sú eko­lo­gic­ky nezá­vad­né a šet­ríš tak nie­len život­né pro­stre­die, ale aj svo­je zdra­vie, kto­ré­mu plas­ty v potra­vi­nách nepro­spie­va­jú. V ich obcho­de tak náj­deš kvan­tum stru­ko­vín, syp­kých obil­nín, ore­chov, suše­né­ho ovo­cia či kore­nín. Môžeš ich ovo­ňať, ochut­nať, nakú­piš si vždy len také množ­stvo, aké spot­re­bu­ješ a navy­še ušet­ríš.

Foto: hithit.com/Bezobalu

Dote­raj­šia pre­daj­ňa Bez­o­ba­lu bola nie­len malič­ká, ale slú­ži­la pre otes­to­va­nie záuj­mu kli­en­te­ly o ten­to alter­na­tív­ny spô­sob naku­po­va­nia. Výsled­ky však pred­či­li aké­koľ­vek oča­ká­va­nia a pre­daj­ňa dlho­do­bo nez­vlá­da držať krok s dopy­tom. Čaru tej­to eko­lo­gic­kej myš­lien­ky totiž k pote­še­niu auto­rov pro­jek­tu pod­lie­ha stá­le viac ľudí. Tím Bez­o­ba­lu chce pre­to v Pra­he otvo­riť nový obchod s ešte šir­ším sor­ti­men­tom potra­vín, ale aj s dro­gé­ri­ou, koz­me­ti­kou a čerstvým ovo­cím a zele­ni­nou.

Keď­že v zahra­ni­čí vzni­ka­jú podob­né pros­peš­né pro­jek­ty bež­ne s pod­po­rou cro­wd­fun­din­gu, roz­hod­li sa spus­tiť kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vej plat­for­me Hit­Hit. Dote­raz vyzbie­ra­ná suma pre­kro­či­la sta­no­ve­nú čias­t­ku a ľudia sa na túto zmys­lu­pl­nú myš­lien­ku pos­kla­da­li nesku­toč­ných 40 582 €, teda viac ako mili­ón čes­kých korún! V tom­to momen­te ich už pris­pe­lo 1 660 a pomoh­la aj Nadá­cia Voda­fo­ne.

Dnes je už teda jas­né, že ďal­šiu poboč­ku otvo­ria a už majú aj návrh dizaj­nu. “Nový pries­tor bude tiež slú­žiť ako ško­lia­ce stre­dis­ko pre ďal­ších záu­jem­cov o šíre­nie kon­cep­tu po celej repub­li­ke. Robí­me tiež osve­to­vé akcie a sna­ží­me sa čes­kú spo­loč­nosť vzde­lať v tom, že naj­lep­ší odpad je ten, kto­rý vôbec nevznik­ne,” uvied­li maji­te­lia obcho­du a auto­ri pro­jek­tu. Okrem pre­vádz­ky obcho­du a osve­to­vej čin­nos­ti sa venu­jú tiež ako prví v Čes­ku výsku­mu bez­od­pa­do­vé­ho pre­da­ja.


Je obdi­vu­hod­né, kam myš­lien­ku za krát­ky čas doká­za­li posu­núť. Vznik­la totiž pred asi štyr­mi rok­mi, keď sa spo­lu s pár kama­rát­mi roz­hod­li, že im nevy­ho­vu­je kon­venč­ný spô­sob obcho­du. Postup­ne tak ich dom zapĺňa­li vre­cia s ryžou, stru­ko­vi­na­mi a suše­ným ovo­cím, kto­ré si medzi sebou s pria­teľ­mi “sha­ro­va­li”. Keď však spál­ňa pre­sta­la byť spál­ňou, vede­li, že tak­to to ďalej nepôj­de. Roz­hod­li sa svoj mini komu­nit­ný pro­jekt posu­núť na nový level a otvo­ri­li súčas­nú pre­daj­ňu v Pra­he.

Tre­ba však spo­me­núť, že ako­koľ­vek je myš­lien­ka Zero Was­te revo­luč­ná, v sku­toč­nos­ti je to len návrat k his­tó­rii a tra­dič­nej­šie­mu stra­vo­va­niu a ucho­vá­va­niu potra­vín. Mys­líš si, že tvo­ja pra­ba­bič­ka kupo­va­la jed­lo v plas­to­vých a alu­mí­ni­ových fóliách? To urči­te. Keď si jed­lo nevy­pes­to­va­li sami v domác­nos­ti, naku­po­va­li do koší­ka na trhu a tak­mer nič iné ako prí­rod­né mate­riá­ly nepoznali.Ak doká­za­li žiť ľudia bez oba­lu kedy­si, dá sa to aj dnes. Úžas­ný pro­jekt Bez­o­ba­lu je toho dôka­zom.

Navy­še je to pros­peš­né pre všet­kých, samoz­rej­me s výnim­kou potra­vi­no­vých spo­loč­nos­tí. :)

Pridať komentár (0)