Český Social­ba­kers ohlá­sil fun­ding vo výške $26 mil.

Luky Gašparík / 19. februára 2014 / Business

Známa česká spo­loč­nosť Social­ba­kers špe­cia­li­zu­júca sa na social ana­ly­tics zazna­me­náva posledné roky stály rast. To pri­tiahlo aj inves­to­rov. V C-čko­vom fun­din­go­vom kole sa im poda­ril „tučný“ kúsok.

Zdroj: www.socialbakers.com

Neil Mor­gan, CMO Social­ba­kers, hrdo ozná­mil, že sa im poda­rilo na čes­ko­slo­ven­ské pomery zabez­pe­čiť fun­ding v neví­da­nej výške. Kon­krétne ide o $26 mil., ktoré majú byť pou­žité na ďalší roz­voj spo­loč­nosti. Social­ba­kers je momen­tálne jediná spo­loč­nosť mimo Sever­nej Ame­riky, kto­rej sa poda­ril fun­ding v takejto výške.

Zdroj: www.socialbakers.com

Social­ba­kers zazna­me­ná­vajú posledné roky rapídny nárast zákaz­ní­kov a zamest­nan­cov. Tieto okol­nosti si priam pýtali inves­tí­ciu na zabez­pe­če­nie. Podľa Mor­ga­no­vých slov jeho spo­loč­nosť iba rea­guje na potreby svo­jich zákaz­ní­kov. Tí poža­dujú čoraz kva­lit­nej­šie a sofis­ti­ko­va­nej­šie pro­dukty a služby.

Inves­tí­ciu chcú využiť pre­važne na zria­de­nie zákaz­níc­kych cen­tier po celom svete. Budú tak môcť fle­xi­bil­nej­šie rea­go­vať na ich žela­nia a potreby. Ďal­šie zmeny a modi­fi­ká­cie nastanú v zná­mom pro­dukte Social­ba­kers Buil­der slú­žia­com na spra­vo­va­nie sociál­nych sku­pín.

Pozrite si osobný odkaz CEO Social­ba­kers ku dosia­hnu­tému fun­dingu.

Social­ba­kers CEO Jan Rezab

Pridať komentár (0)