Čes­ký Social­ba­kers ohlá­sil fun­ding vo výš­ke $26 mil.

Luky Gašparík / 19. februára 2014 / Business

Zná­ma čes­ká spo­loč­nosť Social­ba­kers špe­cia­li­zu­jú­ca sa na social ana­ly­tics zazna­me­ná­va posled­né roky stá­ly rast. To pri­tiah­lo aj inves­to­rov. V C-čko­vom fun­din­go­vom kole sa im poda­ril „tuč­ný“ kúsok.

Zdroj: www.socialbakers.com

Neil Mor­gan, CMO Social­ba­kers, hrdo ozná­mil, že sa im poda­ri­lo na čes­ko­slo­ven­ské pome­ry zabez­pe­čiť fun­ding v neví­da­nej výš­ke. Kon­krét­ne ide o $26 mil., kto­ré majú byť pou­ži­té na ďal­ší roz­voj spo­loč­nos­ti. Social­ba­kers je momen­tál­ne jedi­ná spo­loč­nosť mimo Sever­nej Ame­ri­ky, kto­rej sa poda­ril fun­ding v takej­to výš­ke.

Zdroj: www.socialbakers.com

Social­ba­kers zazna­me­ná­va­jú posled­né roky rapíd­ny nárast zákaz­ní­kov a zamest­nan­cov. Tie­to okol­nos­ti si priam pýta­li inves­tí­ciu na zabez­pe­če­nie. Pod­ľa Mor­ga­no­vých slov jeho spo­loč­nosť iba rea­gu­je na potre­by svo­jich zákaz­ní­kov. Tí poža­du­jú čoraz kva­lit­nej­šie a sofis­ti­ko­va­nej­šie pro­duk­ty a služ­by.

Inves­tí­ciu chcú využiť pre­važ­ne na zria­de­nie zákaz­níc­kych cen­tier po celom sve­te. Budú tak môcť fle­xi­bil­nej­šie rea­go­vať na ich žela­nia a potre­by. Ďal­šie zme­ny a modi­fi­ká­cie nasta­nú v zná­mom pro­duk­te Social­ba­kers Buil­der slú­žia­com na spra­vo­va­nie sociál­nych sku­pín.

Pozri­te si osob­ný odkaz CEO Social­ba­kers ku dosia­hnu­té­mu fun­din­gu.

Social­ba­kers CEO Jan Rezab

Pridať komentár (0)