Cha­lani z Arolla Film to doká­zali: Slo­ven­ský doku­ment na Nati­onal Geog­rap­hic!

Martin Bohunický / 16. októbra 2015 / Zo Slovenska

Traja Slo­váci vytvo­rili sku­točne vyda­rený fil­már­sky počin. Až taký, že si ho vši­mol sve­to­známy Nati­onal Geog­rap­hic.

Erik Baláž, Karol KaliskýJozef Fiala dostali slo­ven­skú doku­men­ta­ris­tiku tam, kde ju všetci chceme vidieť. Ich fil­már­sky počin “Vlčie hory” si po vyni­ka­jú­cich hod­no­te­niach kri­ti­kov a laic­kej verej­nosti zís­kal pozor­nosť sve­to­vých médií, až napo­kon dostal pries­tor na glo­bál­nej tele­víz­nej sta­nici Nat Geo Wild. Zna­mená to, že Vlčie hory sa budú vysie­lať v 118 kra­ji­nách sveta!

Film Vlčie hory sústre­ďuje svoju pozor­nosť na úze­mie na pohra­ničí Slo­ven­ska, Poľ­ska a Ukra­jiny. Dych­be­rúce zábery dávajú poznať, že toto je snáď jedno z posled­ných, ľuďmi nepo­škvr­ne­ných miest Európy. Po zhliad­nutí trai­leru ťažko vôbec uve­riť, že sa podobné miesto nachá­dza na Slo­ven­sku. Vlky, jelene, bobry, rysy, mohutné zubre, med­vede — to všetko na jed­nom mieste a v doko­na­lej sym­bi­óze.

Cie­ľom fil­má­rom je spro­pa­go­vať toto úze­mie a pris­pieť k jeho ochrane. Pochy­bo­val by som tro­chu o tom, či to nebude kon­tra­pro­duk­tívne. Podobné bohat­stvo by v zahra­ničí zrejme dávno sko­mer­ci­ona­li­zo­vali, viď. africkú safari. Len či by práve to úze­miu neuš­ko­dilo. V kaž­dom prí­pade takýto kon­cept fun­guje naprí­klad v Bavor­ských lesoch, tak prečo nie u nás. Slo­ven­ská divo­čina je ohromne bohatá a práve krásna slo­ven­ská prí­roda by mohla — a zrejme aj mala byť pev­nou súčas­ťou našej iden­tity. Máme na čom sta­vať. 

Film navyše finan­co­vala orga­ni­zá­cia Rewil­ding Europe, ktorá chce z Vlčích hôr spra­viť jedno z území, ktoré zostane abso­lútne nedot­knuté, no záro­veň sa tu roz­vi­nie turis­tický ruch.

Cha­lani strá­vili pri fil­mo­vaní v tejto divo­čine bláz­ni­vých 500 dní. A že mali viac­krát na mále. Kame­ra­man Karol Kaliský sa oci­tol v situ­ácii, keď sa k nemu na met­rovú vzdia­le­nosť pri­blí­žil obrov­ský zubrí samec v ruji. Kedže netu­šil, čo zviera urobí, zdvi­hol spa­cák nad hlavu, aby bol vyšší ako zubor, a zubor odišiel.

Okrem tro­j­ice nad­šen­cov pra­co­val na filme ako roz­prá­vač aj známy herec Marián Geiš­berg. Hudbu k filmu pri­pra­vil Anton Popo­vič.

Zdroj: arollafilm.com

Pridať komentár (0)