Cha­la­ni z Arol­la Film to doká­za­li: Slo­ven­ský doku­ment na Nati­onal Geog­rap­hic!

Martin Bohunický / 16. októbra 2015 / Zo Slovenska

Tra­ja Slo­vá­ci vytvo­ri­li sku­toč­ne vyda­re­ný fil­már­sky počin. Až taký, že si ho vši­mol sve­to­zná­my Nati­onal Geog­rap­hic.

Erik Baláž, Karol Kalis­kýJozef Fia­la dosta­li slo­ven­skú doku­men­ta­ris­ti­ku tam, kde ju všet­ci chce­me vidieť. Ich fil­már­sky počin “Vlčie hory” si po vyni­ka­jú­cich hod­no­te­niach kri­ti­kov a laic­kej verej­nos­ti zís­kal pozor­nosť sve­to­vých médií, až napo­kon dostal pries­tor na glo­bál­nej tele­víz­nej sta­ni­ci Nat Geo Wild. Zna­me­ná to, že Vlčie hory sa budú vysie­lať v 118 kra­ji­nách sve­ta!

Film Vlčie hory sústre­ďu­je svo­ju pozor­nosť na úze­mie na pohra­ni­čí Slo­ven­ska, Poľ­ska a Ukra­ji­ny. Dych­be­rú­ce zábe­ry dáva­jú poznať, že toto je snáď jed­no z posled­ných, ľuď­mi nepo­škvr­ne­ných miest Euró­py. Po zhliad­nu­tí trai­le­ru ťaž­ko vôbec uve­riť, že sa podob­né mies­to nachá­dza na Slo­ven­sku. Vlky, jele­ne, bob­ry, rysy, mohut­né zub­re, med­ve­de — to všet­ko na jed­nom mies­te a v doko­na­lej sym­bi­ó­ze.

Cie­ľom fil­má­rom je spro­pa­go­vať toto úze­mie a pris­pieť k jeho ochra­ne. Pochy­bo­val by som tro­chu o tom, či to nebu­de kon­tra­pro­duk­tív­ne. Podob­né bohat­stvo by v zahra­ni­čí zrej­me dáv­no sko­mer­ci­ona­li­zo­va­li, viď. afric­kú safa­ri. Len či by prá­ve to úze­miu neuš­ko­di­lo. V kaž­dom prí­pa­de taký­to kon­cept fun­gu­je naprí­klad v Bavor­ských lesoch, tak pre­čo nie u nás. Slo­ven­ská divo­či­na je ohrom­ne boha­tá a prá­ve krás­na slo­ven­ská prí­ro­da by moh­la — a zrej­me aj mala byť pev­nou súčas­ťou našej iden­ti­ty. Máme na čom sta­vať. 

Film navy­še finan­co­va­la orga­ni­zá­cia Rewil­ding Euro­pe, kto­rá chce z Vlčích hôr spra­viť jed­no z úze­mí, kto­ré zosta­ne abso­lút­ne nedot­knu­té, no záro­veň sa tu roz­vi­nie turis­tic­ký ruch.

Cha­la­ni strá­vi­li pri fil­mo­va­ní v tej­to divo­či­ne bláz­ni­vých 500 dní. A že mali viac­krát na mále. Kame­ra­man Karol Kalis­ký sa oci­tol v situ­ácii, keď sa k nemu na met­ro­vú vzdia­le­nosť pri­blí­žil obrov­ský zub­rí samec v ruji. Kedže netu­šil, čo zvie­ra uro­bí, zdvi­hol spa­cák nad hla­vu, aby bol vyš­ší ako zubor, a zubor odišiel.

Okrem tro­j­i­ce nad­šen­cov pra­co­val na fil­me ako roz­prá­vač aj zná­my herec Marián Geiš­berg. Hud­bu k fil­mu pri­pra­vil Anton Popo­vič.

Zdroj: arollafilm.com

Pridať komentár (0)