Cha­la­ni z NoTa­len­tGe­ne­ra­ti­on: Pra­chy na trip do Por­tu­gal­ska chce­me vyzbie­rať plne­ním šia­le­ných úloh

Lenka Haringová / 11. augusta 2016 / Rozhovory

Deväť cha­la­nov, množ­stvo nápa­dov, mla­dý duch, množ­stvo ener­gie a kus voľ­né­ho času. To je pro­stre­die pre vznik nie­čo­ho tak uni­kát­ne­ho, ako sú NoTa­len­tGe­ne­ra­ti­on. Ale upo­zor­ne­nie! Ten­to člá­nok nie je vhod­ný pre oso­by mlad­šie ako 18 rokov a je tro­chu iný, odváž­nej­ší.

Urči­te vieš, o koho ide. Ale ak nie, čo je zvlášt­ne, pri­kla­dám video ich son­gu, pri kto­rom pocho­píš kto a akí vlast­ne sú. Aspoň tro­chu. Nasle­du­jú­ce video nie je vhod­né pre mla­dist­vých a pre slab­šie pova­hy! 

Reč je o cha­la­noch, kto­rí si hovo­ria NoTa­len­tGe­ne­ra­ti­on. Títo šia­len­ci sa roz­hod­li vyces­to­vať dodáv­kou na trip do Por­tu­gal­ska. Mož­no si povieš: „Čo je na tom? Nor­mál­na vec, idú na výlet.“ To, čo je na tom super, je spô­sob, akým chcú vyzbie­rať penia­ze na svoj trip. Od neho, neho, neho, aj od neho a áno, aj od teba.

Spus­ti­li si svo­ju fun­drai­sin­go­vú kam­paň s náz­vom: „Sta­vím sa, že…“. O čo ide a pre­čo by si ich mal, ak nie rov­no musel, pod­po­riť, ti pove­dia sami.

hetes trip

Cha­la­ni, skús­te v skrat­ke vysvet­liť, kto ste, ako ste vznik­li a ako sa vlast­ne stret­ne par­tia toľ­kých „extré­mis­tov“?

Naz­dar! Kape­la No Talent Gene­ra­ti­on je ban­da bláz­nov (Ana­kin, Janis, Samis) s debil­ný­mi nápad­mi a ešte debil­nej­ší­mi pes­nič­ka­mi. Okrem toho, že robí­me hud­bu, sme sa roz­hod­li, že to posu­nie­me aj ďalej. 

Celé to vznik­lo minu­lý rok keď sa Ana­kin, Janis a Koník roz­hod­li ísť na týž­den­ný trip do Čier­nej Hory. V deň odcho­du som sa pri­dal aj ja (Tomáš). Celý trip sme nespa­li ani raz v žiad­nom kem­pe, kaž­dý deň sme sa pre­sú­va­li, popí­ja­li, gril­lo­va­li a čeko­va­li sme nád­her­nú prí­ro­du a zadky. Straš­ne sa nám to zapá­či­lo a tak sme sa roz­hod­li ísť ten­to rok zas. 

Keď ostat­ní kama­rá­ti zis­ti­li, kam sa chys­tá­me a čo chce­me po ces­te robiť a vidieť, tak nevá­hal ani jeden a zra­zu je z toho 9 člen­ná ban­da tupých hláv, kto­rá spo­lu behá nie­len po tri­poch ale aj fes­ti­va­loch, cha­tách či túrach (áno, je ťaž­ké pred­sta­viť si, že nie­kto z nás vie cho­diť hore kop­com, ale je to tak). Tak­že z No Talent Gene­ra­ti­on sa tak­to postup­ne stá­va ces­to­va­teľ­ská No Talent Family.

DCIM100GOPROGOPR8089.

Keď­že s vami sa člo­vek oči­vid­ne nenu­dí, ako doká­že stí­hať vaše tem­po rodi­na ale­bo fra­jer­ky?

Haha :D. Fra­jer­ku má len jeden z devia­tich, čiže žiad­ne: “s kama­rát­mi ideš a so mnou nie”, sa tu nerie­ši a rodi­ny môžu byť len radi, že od nás majú raz za čas úpl­ný pokoj. Ten­to­krát budú mať pokoj 2 týžd­ne, my sa vybláz­ni­me a vrá­ti­me sa s rese­to­va­ný­mi hla­va­mi. 

12170062_823413927767593_1384294159_o

A čomu sa inak v živo­te venu­je­te, v akej prá­ci vás náj­de­me?

Väč­ši­na z nás nemá prá­cu a býva­me na uli­ci. Ale nie. Robí­me kade­čo, od prá­ce s elek­tro­ni­kou, cez reži­sér­stvo, webo­vé strán­ky až po príp­ra­vu bara­nov na obco­va­nie.

13173331_1033399920079844_1242483739444601479_o-3

Tak teda spo­mí­na­ný trip, kam sa chys­tá­te, ako sa chys­tá­te a ako si ide­te naň zaro­biť, resp. fun­drai­so­vať bud­get?

Chys­tá­me sa ísť na dodáv­ke do Por­tu­gal­ska. Plá­nu­je­me, ako aj minu­lý rok, nespať v žiad­nom kem­pe, iba pri mori, jaze­rách a rie­kach. Po ces­te máme naplá­no­va­né rôz­ne zastáv­ky, ako Fur­ka­Pass ale­bo Dune du Pilat. Hlav­ný cieľ je Algar­ve v Por­tu­gal­sku.

Zaro­biť si chce­me cel­kom netra­dič­ným spô­so­bom. Vymys­le­li sme cel­kom nezvy­čaj­nú kra­vi­nu, kde sa chce­me s ľuď­mi sta­viť. Ide o to, že na našom webe www.notalentgeneration.com sme vymys­le­li kopu úloh, kto­ré si ľudia môžu kúpiť a tak nás aj pod­po­riť. Hocik­to si môže vybrať hoci­ja­kú úlo­hu za smieš­ny popla­tok. Počas tri­pu bude­me tie­to úlo­hy plniť a natá­čať. Čo je hlav­né, dáme do videa aj meno oso­by, kto­rá si danú úlo­hu zakú­pi­la a pod­po­ri­la nás.

303A5286

Koho napa­dol ten­to spô­sob finan­co­va­nia výle­tu? A pre­čo prá­ve Por­tu­gal­sko?

Pred nie­koľ­ky­mí rok­mi sme boli ja, Ana­kin a naši rodi­čia v Por­tu­gal­sku a spa­li sme v jed­nom kem­pe, kde pri nás sta­no­va­la jed­na sku­pi­na ska­te­rov s dodáv­kou. Straš­ne nás to s bra­tom zau­ja­lo. Ísť s kamoš­mi na trip v dodáv­ke, jaz­diť na skej­te a pof­la­ko­vať sa.

Ana­kin to pre­hro­til a zra­zu ide­me na dodáv­ke do Por­tu­gal­ska :D. Ten­to pri­mi­tív­ny spô­sob finan­co­va­nia napa­dol zase raz Ana­ki­na a to prá­ve pri takej zábav­nej prí­le­ži­tos­ti, keď išiel sám z Ružom­ber­ka do Bys­tri­ce a nudil sa :D.

12045773_917078818378622_7251537047640198689_o

Kto­ré úlo­hy by ste rad­šej nero­bi­li? A aké sú tie, kto­ré už uro­biť musí­te, teda sú už pod­po­re­né?

Toto je zapek­li­tá otáz­ka, lebo kaž­dý si trú­fa uro­biť nie­čo iné. Ale ak máme vyme­no­vať zopár, čo nesad­ne väč­ši­ne, tak to je asi úlo­ha BUR­GER KING (zjesť ham­bur­ger nasiak­nu­tý potom), PNISD­FU­AIGZDF (piť jeden deň iba pivo, ALE! Ak sa bude chcieť z neho napiť, najprv si musí dať za glg tvr­dé­ho alko­ho­lu) ale­bo RAN­NÁ HYGIE­NA (v mlá­ke, ráno, na verej­nos­ti). Úlo­hy typu MEN­ŠTRU­ÁCIA (pred­stie­ra­nie meš­tru­ácie z uší), TATI? HOŘI HOV­NO? (jeho pod­pá­le­nie) ale­bo KOŽ­ME­KER (jeden oblíz­ne všet­kým spo­lu­ú­čast­ní­kom bra­dav­ky), už spra­viť musí­me, ale viac ľudí sa skôr zmo­tá­va pote­to­vať nás :D.

DCIM105GOPRO

Je vás v par­tii 9, tak daj­te za kaž­dé­ho najb­láz­ni­vej­šiu vec, čo v živo­te uro­bil.

Ako si pove­da­la, je nás 9 a z toho jeden Nemec, s kto­rým sme sa zozná­mi­li na fes­ti­va­le a natoľ­ko sme sa mu pozdá­va­li, že ten­to trip ide hec­núť s nami.

Tých bláz­ni­vých vecí je až až, nie­kto­ré by sa sem asi ani neho­di­li, ale veľ­mi zau­jí­ma­vá prí­ho­da sa sta­la aku­rát ten­to Sil­ves­ter, keď Janis zobral teto­va­cí stroj­ček a teto­va­li sme sa na zadky. Keby ste vide­li ako všet­ci vyze­ra­li, tak tie teto­va­nia dopad­li vee­eľ­mi dob­re.

303A0021

Nemu­síš ich milo­vať, ani nená­vi­dieť. Sú to pros­te ule­ten­ci s poriad­nou dáv­kou odva­hy ris­ko­vať svo­je zdra­vie.

Sta­vím sa, že

…ich urči­te pod­po­ríš a poba­víš sa pri videu z plne­nia úloh.

Zdroj foto­gra­fií: Archív NoTa­len­tGe­ne­ra­ti­on

Pridať komentár (0)