Cha­lani z NoTa­len­tGe­ne­ra­tion: Pra­chy na trip do Por­tu­gal­ska chceme vyzbie­rať plne­ním šia­le­ných úloh

Lenka Haringová / 11. augusta 2016 / Rozhovory

Deväť cha­la­nov, množ­stvo nápa­dov, mladý duch, množ­stvo ener­gie a kus voľ­ného času. To je pro­stre­die pre vznik nie­čoho tak uni­kát­neho, ako sú NoTa­len­tGe­ne­ra­tion. Ale upo­zor­ne­nie! Tento člá­nok nie je vhodný pre osoby mlad­šie ako 18 rokov a je tro­chu iný, odváž­nejší.

Určite vieš, o koho ide. Ale ak nie, čo je zvláštne, pri­kla­dám video ich songu, pri kto­rom pocho­píš kto a akí vlastne sú. Aspoň tro­chu. Nasle­du­júce video nie je vhodné pre mla­dist­vých a pre slab­šie povahy! 

Reč je o cha­la­noch, ktorí si hovo­ria NoTa­len­tGe­ne­ra­tion. Títo šia­lenci sa roz­hodli vyces­to­vať dodáv­kou na trip do Por­tu­gal­ska. Možno si povieš: „Čo je na tom? Nor­málna vec, idú na výlet.“ To, čo je na tom super, je spô­sob, akým chcú vyzbie­rať peniaze na svoj trip. Od neho, neho, neho, aj od neho a áno, aj od teba.

Spus­tili si svoju fun­drai­sin­govú kam­paň s náz­vom: „Sta­vím sa, že…“. O čo ide a prečo by si ich mal, ak nie rovno musel, pod­po­riť, ti pove­dia sami.

hetes trip

Cha­lani, skúste v skratke vysvet­liť, kto ste, ako ste vznikli a ako sa vlastne stretne par­tia toľ­kých „extré­mis­tov“?

Naz­dar! Kapela No Talent Gene­ra­tion je banda bláz­nov (Ana­kin, Janis, Samis) s debil­nými nápadmi a ešte debil­nej­šími pes­nič­kami. Okrem toho, že robíme hudbu, sme sa roz­hodli, že to posu­nieme aj ďalej. 

Celé to vzniklo minulý rok keď sa Ana­kin, Janis a Koník roz­hodli ísť na týž­denný trip do Čier­nej Hory. V deň odchodu som sa pri­dal aj ja (Tomáš). Celý trip sme nespali ani raz v žiad­nom kempe, každý deň sme sa pre­sú­vali, popí­jali, gril­lo­vali a čeko­vali sme nád­hernú prí­rodu a zadky. Strašne sa nám to zapá­čilo a tak sme sa roz­hodli ísť tento rok zas. 

Keď ostatní kama­ráti zis­tili, kam sa chys­táme a čo chceme po ceste robiť a vidieť, tak nevá­hal ani jeden a zrazu je z toho 9 členná banda tupých hláv, ktorá spolu behá nie­len po tri­poch ale aj fes­ti­va­loch, cha­tách či túrach (áno, je ťažké pred­sta­viť si, že nie­kto z nás vie cho­diť hore kop­com, ale je to tak). Takže z No Talent Gene­ra­tion sa takto postupne stáva ces­to­va­teľ­ská No Talent Family.

DCIM100GOPROGOPR8089.

Keďže s vami sa člo­vek oči­vidne nenudí, ako dokáže stí­hať vaše tempo rodina alebo fra­jerky?

Haha :D. Fra­jerku má len jeden z devia­tich, čiže žiadne: “s kama­rátmi ideš a so mnou nie”, sa tu nerieši a rodiny môžu byť len radi, že od nás majú raz za čas úplný pokoj. Ten­to­krát budú mať pokoj 2 týždne, my sa vybláz­nime a vrá­time sa s rese­to­va­nými hla­vami. 

12170062_823413927767593_1384294159_o

A čomu sa inak v živote venu­jete, v akej práci vás náj­deme?

Väč­šina z nás nemá prácu a bývame na ulici. Ale nie. Robíme kadečo, od práce s elek­tro­ni­kou, cez reži­sér­stvo, webové stránky až po príp­ravu bara­nov na obco­va­nie.

13173331_1033399920079844_1242483739444601479_o-3

Tak teda spo­mí­naný trip, kam sa chys­táte, ako sa chys­táte a ako si idete naň zaro­biť, resp. fun­drai­so­vať bud­get?

Chys­táme sa ísť na dodávke do Por­tu­gal­ska. Plá­nu­jeme, ako aj minulý rok, nespať v žiad­nom kempe, iba pri mori, jaze­rách a rie­kach. Po ceste máme naplá­no­vané rôzne zastávky, ako Fur­ka­Pass alebo Dune du Pilat. Hlavný cieľ je Algarve v Por­tu­gal­sku.

Zaro­biť si chceme cel­kom netra­dič­ným spô­so­bom. Vymys­leli sme cel­kom nezvy­čajnú kra­vinu, kde sa chceme s ľuďmi sta­viť. Ide o to, že na našom webe www.notalentgeneration.com sme vymys­leli kopu úloh, ktoré si ľudia môžu kúpiť a tak nás aj pod­po­riť. Hocikto si môže vybrať hoci­jakú úlohu za smiešny popla­tok. Počas tripu budeme tieto úlohy plniť a natá­čať. Čo je hlavné, dáme do videa aj meno osoby, ktorá si danú úlohu zakú­pila a pod­po­rila nás.

303A5286

Koho napa­dol tento spô­sob finan­co­va­nia výletu? A prečo práve Por­tu­gal­sko?

Pred nie­koľ­kymí rokmi sme boli ja, Ana­kin a naši rodi­čia v Por­tu­gal­sku a spali sme v jed­nom kempe, kde pri nás sta­no­vala jedna sku­pina ska­te­rov s dodáv­kou. Strašne nás to s bra­tom zau­jalo. Ísť s kamošmi na trip v dodávke, jaz­diť na skejte a pof­la­ko­vať sa.

Ana­kin to pre­hro­til a zrazu ideme na dodávke do Por­tu­gal­ska :D. Tento pri­mi­tívny spô­sob finan­co­va­nia napa­dol zase raz Ana­kina a to práve pri takej zábav­nej prí­le­ži­tosti, keď išiel sám z Ružom­berka do Bys­trice a nudil sa :D.

12045773_917078818378622_7251537047640198689_o

Ktoré úlohy by ste rad­šej nero­bili? A aké sú tie, ktoré už uro­biť musíte, teda sú už pod­po­rené?

Toto je zapek­litá otázka, lebo každý si trúfa uro­biť niečo iné. Ale ak máme vyme­no­vať zopár, čo nesadne väč­šine, tak to je asi úloha BUR­GER KING (zjesť ham­bur­ger nasiak­nutý potom), PNISD­FU­AIGZDF (piť jeden deň iba pivo, ALE! Ak sa bude chcieť z neho napiť, najprv si musí dať za glg tvr­dého alko­holu) alebo RANNÁ HYGIENA (v mláke, ráno, na verej­nosti). Úlohy typu MEN­ŠTRU­ÁCIA (pred­stie­ra­nie meš­tru­ácie z uší), TATI? HOŘI HOVNO? (jeho pod­pá­le­nie) alebo KOŽ­ME­KER (jeden oblízne všet­kým spo­lu­ú­čast­ní­kom bra­davky), už spra­viť musíme, ale viac ľudí sa skôr zmo­táva pote­to­vať nás :D.

DCIM105GOPRO

Je vás v par­tii 9, tak dajte za kaž­dého najb­láz­ni­vej­šiu vec, čo v živote uro­bil.

Ako si pove­dala, je nás 9 a z toho jeden Nemec, s kto­rým sme sa zozná­mili na fes­ti­vale a natoľko sme sa mu pozdá­vali, že tento trip ide hec­núť s nami.

Tých bláz­ni­vých vecí je až až, nie­ktoré by sa sem asi ani neho­dili, ale veľmi zau­jí­mavá prí­hoda sa stala aku­rát tento Sil­ves­ter, keď Janis zobral teto­vací stroj­ček a teto­vali sme sa na zadky. Keby ste videli ako všetci vyze­rali, tak tie teto­va­nia dopadli vee­eľmi dobre.

303A0021

Nemu­síš ich milo­vať, ani nená­vi­dieť. Sú to proste ule­tenci s poriad­nou dáv­kou odvahy ris­ko­vať svoje zdra­vie.

Sta­vím sa, že

…ich určite pod­po­ríš a poba­víš sa pri videu z plne­nia úloh.

Zdroj foto­gra­fií: Archív NoTa­len­tGe­ne­ra­tion

Pridať komentár (0)